Verktyg

Om du själv skaffar och underhåller arbetsredskap som behövs för ditt arbete (verktyg, maskiner och utrustningar), får du dra av kostnaderna för dem.

Avdragbara är:

  • anskaffningsutgifterna för redskapen
  • serviceutgifterna för dem
  • reparationsutgifterna för dem.

Så här deklarerar du verktyg för utgifter för förvärv av inkomst

Som kostnader för förvärv av inkomst får du dra av inköps- och servicekostnaderna för arbetsredskap som du har skaffat för arbetet

Om du har köpt eller utfört service på arbetsredskap som du behöver i arbetet, får du dra av kostnaderna i beskattningen som kostnader för förvärv av inkomst. När du deklarerar kostnader i skattedeklarationen ska du samtidigt redogöra för hur de anknyter till ditt arbete.

Även service- och reparationskostnaderna för arbetsredskapen är avdragbara kostnader, förutom anskaffningspriset.

Inköpspriset för ett arbetsredskap understiger 1 000 euro

Om priset på ett arbetsredskap som du köpt understiger 1 000 euro får du dra av priset i sin helhet i beskattningen för inköpsåret. Även underhållsutgifter dras av under det år då de har betalats.

Inköpspriset för ett arbetsredskap överstiger 1 000 euro

Om inköpspriset för ett arbetsredskap överstiger 1 000 euro (och dess brukstid är över tre år), dras inköpspriset av som årliga avskrivningar. Avskrivningen görs separat för varje arbetsredskap och den kan uppgå till högst 25 % på utgiftsresten. Från inköpspriset får du dra av 25 % under det första året och i fortsättningen 25 % av utgiftsresten.

Verktygsersättning som arbetsgivaren betalat

En ersättning som arbetsgivaren separat har betalat för kostnader för utförande av arbete betraktas inte som lön, förutsatt att ersättningen inte överskrider det kostnadsbelopp som har redogjorts för eller uppskattats. Arbetsgivaren behöver således inte verkställa förskottsinnehållning på ersättningen. Trots att ersättningen inte anses som lön kan den trots allt vara skattepliktig inkomst.

För en sådan ersättning får du inte göra avdrag för förvärv av inkomst, eftersom avdraget beviljas enligt faktiska kostnader.

Exempel: Peter har skaffat verktyg som han behöver i arbetet för 800 euro. Han har fått en verktygsersättning på 500 euro av sin arbetsgivare. Den verktygsersättning på 500 euro som arbetsgivaren har betalat beskattas som Peters förvärvsinkomst eftersom det inte särskilt har föreskrivits att ersättningen är skattefri inkomst. Peter deklarerar kostnaderna för verktygen i skattedeklarationen som utgifter för förvärv av inkomst och lämnar en specificerad redogörelse för kostnaderna och hur de anknyter till förvärv av inkomsten. Peter får dra av kostnaderna i beskattningen enligt de faktiska kostnaderna (800 euro).