Avdrag för arbetsrum

Om du använder din bostad för arbetet eller har hyrt ett särskilt arbetsutrymme, får du dra av kostnader för bostaden eller utrymmet.

Du arbetar i ditt hem

Du får dra av kostnader för ditt arbetsrum om

  • din arbetsgivare inte har ordnat ett arbetsrum åt dig eller
  • du utför en betydande del av ditt arbete hemma

Arbetsrumsavdrag beviljas i allmänhet på schablonmässiga grunder. Det schablonmässiga arbetsrumsavdraget täcker hyran för arbetsrummet, möblerna, belysningen, elektriciteten, värmen och städningen.

Avdraget kan även beviljas enligt faktiska kostnader om du lämnar en tillräcklig redogörelse för dem.

Det schablonmässiga arbetsrumsavdraget år 2021:

Avdrag för arbetsrum 920 euro

  • Din arbetsgivare har inte ordnat ett arbetsrum åt dig, utan du använder ditt eget arbetsrum för förvärv av dina huvudsakliga förvärvsinkomster, som exempelvis frilansjournalister.
  • Du arbetar på distans och dina distansarbetsdagar utgör mer än 50 % av totalantalet arbetsdagar under kalenderåret.
  • Du har använt ditt arbetsrum för förvärv av inkomst från olika förvärvskällor eller inkomstslag (se exempel).

Avdrag för arbetsrum 460 euro

  • Du använder arbetsrummet på deltid för att förvärva dina huvudsakliga förvärvsinkomster, betydande biinkomster eller biinkomster av varaktig natur.
  • Dina distansarbetsdagar utgör högst 50 % av totalantalet arbetsdagar under kalenderåret.

Avdrag för arbetsrum 230 euro

  • Du använder arbetsrummet för förvärv av tillfälliga biinkomster.

Om makarna använder samma bostad för att förvärva inkomster beviljas båda makarna ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum enligt ovan. Om makarna yrkar på avdrag enligt de faktiska kostnaderna, ska avdragsbeloppet fördelas mellan makarna enligt en framlagd redogörelse.

Du har skaffat en arbetsbostad på en annan ort

Du får göra avdrag för en bostad på arbetsorten om du på grund av din egentliga arbetsplats läge har en bostad på arbetsorten och din stadigvarande bostad ligger över 100 kilometer från både bostaden på arbetsorten och den egentliga arbetsplats vars läge motiverar en bostad på arbetsorten.

Du har skaffat en särskild arbetslokal

Du får dra av de faktiska kostnaderna (hyra eller vederlag) om arbetslokalen uteslutande är reserverad för arbete. Du får även dra av andra kostnader (bland annat kostnader för el och renhållning samt eventuell fastighetsskatt).

Exempel på avdrag för arbetsrum i olika förvärvskällor och inkomstslag

Exempel 1: Du har inkomster från både jord- och skogsbruk. Avdrag för arbetsrum kan beviljas i förvärvskällan för både jordbruk och personlig verksamhet.

Exempel 2: Du har både förvärvs- och kapitalinkomst. Du kan få avdrag för arbetsrummet på såväl förvärvs- som kapitalinkomsterna om du har använt arbetsrummet för att förvärva båda inkomstslagen.

Så här deklarerar du avdraget för förvärv av inkomst

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022