Tabell över mest frågade arbeten som berättigar till hushållsavdrag

I den nedanstående tabellen finns vissa vanliga arbeten som kan utföras hemma eller i en fritidsbostad. Det finns arbete som inte berättigar till hushållsavdrag, även om arbetet sker hemma hos den skattskyldige.

 
Sedvanligt hushålls-, vård- och omsorgsarbete Berättigar till avdrag Berättigar inte till avdrag
Rengöringsarbete för akvarier och terrarier   x
Arbete som utförs av s.k. professionell organisatör. En professionell organisatör är en yrkesmässig organisatör som tillsammans med kunden skapar systematiskt och logiskt ordning och reda i utrymmen. En professionell organisatör hjälper kunden att avstå från onödiga saker och att ordna upp resterande viktiga föremål och papper. x  
Städning av bostad (även städning av den gamla och nya bostaden vid flyttning) x  
Mögelrengöring av bostad och möbler som utförs i en bostad eller fritidsbostad. x  
Installations- och anvisningsarbete för digitalboxar, dvd-spelare och tv (även i samband med flyttning) x  
Krattning och övrig renhållning på gårdsområdet x  
Överklädning av möbler   x
Avfallstransport   x
Butiksbesök, bankbesök, apoteksbesök etc.   x
Butiksbesök, bankbesök eller apoteksbesök som en del av annat och mer omfattande arbete som berättigar till avdrag x  
Rastning av hundar e.d. som en del av annat och mera omfattande arbete som berättigar till avdrag (även om arbetet inte bokstavligen sker hemma hos den skattskyldige) x  
Hemsömnskola (en yrkesmänniska kommer hem och ger handledning om familjens sovrytm)   x
Klädvård hemma (tvättning, strykning, reparation) x  
Persontransporttjänst   x
Vattnande av blommor i bostaden och på gårdsområdet x  
Vård av barn, sjuka, handikappade och åldringar i den skattskyldiges bostad eller fritidsbostad x  
Privat hemundervisning eller tilläggsundervisning hemma för barn   x
Hjälp med barnens skolläxor som en del av annat och mer omfattande omsorgs- och vårdarbete som berättigar till avdrag x  
Tömning av slambrunn   x
Snöskottnings- och snöplogningsarbete på gårdsområdet x  
Omsorgs- och vårdarbete som erhållits i form av naturaförmån   x
Hushållsarbete som erhållits i form av naturaförmån   x
Musiker, orkester eller annan beställd artist (t.ex. i samband med bröllop eller födelsedag)   x
Flyttjänster och packning av lösöre, demontering och montering av möbler i samband med flyttning   x
Montering av nya möbler x  
Omsorgsavgifter vid serviceboende och övriga avgifter i samband med serviceboende (avgifter för hyra, vatten, bastu, el, måltidsservice och klädvård)   x
Servicesedel har beviljats för samma hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete (det saknar betydelse om sedeln använts eller inte)   x
Hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete som sker i de egna utrymmena för en person som bor i ett servicehus om ingen servicesedel fåtts för samma arbete x  
Serverings-, kaffebryggnings- och matlagningsarbete i samband med familjefester hemma x  
Stämning av piano   x
Fällning av träd eller beskärning av grenar på gårdsområdet x  
Fällning av träd på gårdsområdet i samband med nybyggnad   x
Vedhuggning och vedstapling på gårdsområdet x  
Trädgårdsskötsel, planteringsarbete x  
Rensning av ogräs x  
Installationsarbete för driftsättning av en robotgräsklippare på gården till en bostad eller fritidsbostad, eller installation av en robotgräsklippare som utförs på gården x  
Matlagning x  
Hemtransport av matvaror och övriga varor   x
Gräsklippning och häckklippning x  
Strykning, byktvätt eller annan klädvård hemma x  
Planeringsarbete som en liten del av annat och mer omfattande arbete som berättigar till avdrag x  
Installation av persienner x  
Installations- och anvisningsarbete för dator (även i samband med flyttning) x  
Installation och uppdatering av dataprogram och viruskontroll av program och filer x  
Bekämpning av skadedjur i bostaden och på gårdsområdet x  
Säkerhetstjänster i servicehus   x
Säkerhets- och bevakningstjänster (t.ex. väktares larmbesök eller kontrollbesök till en tom bostad eller fritidsbostad)   x
Kostnader för serviceavgifter, apparater, utrustning, varor, transport- och resekostnader och kostnader för resetid som hänför sig till utförande av normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete   x
Reparations-, service- och underhållsarbete på växtvägg inklusive klippning av blad, avlägsnande av gulnade blad, kontroll av att växterna mår bra, dammtorkning och annan putsning. x  
Underhålls- och ombyggnadsarbete för bostad eller fritidsbostad Berättigar till avdrag Berättigar inte till avdrag
Underhålls och ombyggnadsarbete (t.ex. målning av innerväggar, tapetsering, reparation eller förnyelse av golvytor, renovering av tvättrum eller bastu, installation av köksskåp, installation av centraldammsugare) x  
Övervakarens arbete i samband med underhålls- eller ombyggnadsarbete x  
Nybyggnad av bostad eller annan byggnad   x
Kompletterande byggande i samband med nybyggnad och separata tilläggs- och ändringsarbeten   x
Byggande av separata täckta byggnader och konstruktioner på bostadens gårdsområde   x
Underhåll och ombyggnad av separata täckta byggnader och konstruktioner på bostadens gårdsområde x  
Nedrivning av byggnad eller separata täckta byggnader och konstruktioner på bostadens gårdsområde, antingen helt eller delvis   x
Byggande eller rivning av lätta konstruktioner (patio, terrass, lätt tak, brygga) som kompletterar bostaden och gårdsområdet x  
Inglasning av terrass eller patio som hör till bostaden utan att utrymmet värmeisoleras x  
Tillbyggnadsarbete för bostad eller annan byggnad   x
Omvandling av kallt utrymme (vindsutrymme eller källare) till bostadsbruk   x
Delvis förnyande av bostad så att utrymmet fortfarande är i bostadsbruk (t.ex. borttagande av bärande vägg, ändring av rumsindelning, byggande av bastu) x  
Yttre renovering av egnahemshus genom målning x  
Installering och underhåll av antenn för egnahemshus x  
Förnyelse av väggbeklädnad på egnahemshus och rivningsarbete som hänför sig till detta x  
Renovering av tom bostad som genast efter renoveringen tas i eget bruk x  
Renovering av tom bostad som inte tas i eget bruk efter renoveringen (också om dödsbo betalar renoveringen)   x
Bostadsbesiktningar, mätningar och undersökningar   x
Bostadsbesiktningar som är en liten del av annat och mer omfattande ombyggnads- eller underhållsarbete som berättigar till avdrag x  
Monteringsarbete för säkerhetslås x  
Installationsarbete, underhållsarbete och serviceavgifter för larm- och säkerhetssystem   x
Mätning av värmepannans verkningsgrad och rengöring x  
Service av oljebrännaren till en värmepanna x  
Rengöring, mätning, inställning samt service av ventilationskanaler x  
Sotningsarbete   x
Underhålls- och ombyggnadsarbete för vattenledningar, avloppssystem, elektricitet och datanät på egnahemshusets eller fritidsbostadens gårdsområde x  
Plattbeläggnings-, asfalterings- eller annat ytbeläggningsarbete på gårdsområdet x  
Byggande eller reparation av gårdsstaket x  
Byggande av borrbrunn eller annan brunn på gårdsområdet x  
Nyanläggningsarbete för gårdsområdet   x
Byggnadskostnader för gårdsväg på gårdsområdet x  
Arbeten utanför gårdsområdet (t.ex. muddring av stranden, byggande av väg eller lednings-, kabel- och rörarbeten)   x
Installation av el- eller vattenledning i ett gammalt fritidshus x  
Anslutningsavgifter (till el-, vatten-, avloppsvatten-, fjärrvärme- eller telenätet) i egnahemshus eller fritidsbostad till den del som avgiften är direkt vederlag för underhålls- eller ombyggnadsarbete på gårdsområdet x  
Anslutningsavgifter i egnahemshus eller fritidsbostad när det beviljats bidrag för reparationen   x
Byggande av avfallsvattensystem på glesbygden x  
Förnyande, förbättring och reparation av uppvärmningssystem, inklusive installation och nedmontering av gammalt system, även om man fått energiunderstöd som beviljats för ändring av uppvärmningssätt i småhus x  
Installation av sol- eller jordvärmesystem och luftvärmepump i egnahemshus eller fritidsbostad. x  
Service av luftvärmepump x  
Monteringsarbeten för laddstation som installeras i ens hem för laddning av elbils batteri x  
Byggarbete för pelletförråd x  
Separat installationsarbete för hemmets maskiner och apparater (kylutrustning, spis, spisfläkt, tvättmaskin)   x
Installationsarbete för hemmets maskiner som en del av annat och mer omfattande ombyggnads- eller underhållsarbete som berättigar till avdrag (t.ex. i samband med köksrenovering) x  
Installations- och underhållsarbete som gäller data- och kommunikationsteknisk utrustning x  
Förnyande av brygga, underhålls- och ombyggnadsarbete för brygga, inspektion av bryggans skick och uppdragningsarbete av brygga för en brygga som finns i samband med gården x  
Byggande av simbassäng, badbalja, badkar eller annan motsvarande bassäng på gårdsområdet   x
Byggande av kompost   x
Underhålls- och ombyggnadsarbete som aktieägaren enligt lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen har underhållsansvar för x  
Underhålls- och ombyggnadsarbete som bostadsaktiebolaget enligt lagen om bostadsaktiebolag, bolagsordningen eller bolagsstämmans beslut har underhållsansvar för   x
Monteringsarbete för trapphis som installeras i bostadens trappuppgång x  
Invändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för lägenheten eller balkongen x  
Inglasningsarbete för lägenhetens balkong x  
Utvändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för lägenheten eller balkongen   x
Underhålls-, bytes- och serieläggningsarbete för lägenhetens lås   x
Installationsarbete för luftvärmepump eller parabolantenn utanför bostaden eller på balkongen x  
Lägenhetens konstruktion, isolering och grundsystem (värme-, el-, dataöverförings-, gas-, vatten-, avlopps- och ventilationssystem etc.)   x
Invändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för garage/täckt bilparkering vars besittning sker med egna aktier x  
Utvändigt underhålls- och ombyggnadsarbete för garage/täckt bilparkering vars besittning sker med egna aktier, när underhållsansvaret enligt bolagsordningen har överförts till aktieägarna x  
Bygg- eller renoveringsarbete för patio, terrass, lätt tak, brygga, staket eller gårdsplansbeläggning och planteringsarbete för blommor och buskar x  
Inglasning av terrass eller patio som finns på bostadsaktiebolagets gård utan att utrymmet värmeisoleras x  
Övervakningsarbete i samband med underhålls- eller ombyggnadsarbete som görs i lägenheten och som berättigar till hushållsavdrag x  
Underhålls- eller ombyggnadsarbete för bostad eller fritidsbostad till den del som det erhållits bidrag för arbetet från stat, kommun eller annat offentligt samfund   x
Bidrag som bostadsaktiebolaget fått för underhålls- eller ombyggnadsarbeten som aktieägaren ansvarar för som berättigar till avdrag  x  
Underhålls- och ombyggnadsarbeten som aktieägaren ansvarar för när de betalats till bostadsaktiebolaget som vederlag eller andra prestationer   x
Andel av underhålls- och ombyggnadsarbete som ersatts av försäkringsbolag   x
Asbestkartläggning   x

Information om hushållsavdraget

Så här deklarerar du hushållsavdraget