Hushållsavdraget för 2021: lämna uppgifterna för skattedeklarationen

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du läsa punkterna 7–10 i anvisningen.

 1. Välj länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter under Funktioner.

 2. Välj år 2021. Välj därefter länken Hushållsavdrag.

 3. Välj  Deklarera endast avdraget.

  När du endast deklarerar avdraget finns de uppgifter som du nu deklarerat färdigt ifyllda i din följande ansökan om skattekort eller förskottsskatt och i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Avdraget beaktas i det följande skattekortets skattesats eller i efterhand i den slutliga beskattningen (i beloppet av skatteåterbäring eller kvarskatt).

 4. Du kan deklarera hushållsavdrag via länken Lägg till en ny kostnad.

 5. Välj sedan om du har köpt arbetet av ett företag eller anställt en arbetstagare.

  Om arbetet utförts utomlands ska du till deklarationen bifoga ett intyg över hur det utländska företaget sköter sina skatteförpliktelser, blankett 14C.

 6. a) Om ett företag har utfört arbetet ska du fylla i följande uppgifter:

  • Anteckna i punkten ”Typ av arbete” det arbete på basis av vilket du yrkar på avdrag. Läs för vilket arbete du kan få avdrag.
  • Fyll i punkten ”Plats där arbetet utförts”. Du kan få avdrag om du själv använder bostaden eller fritidsbostaden eller om den används av dina egna eller din makes eller avlidna makes föräldrar eller mor- eller farföräldrar. 
  • Beskriv arbetet närmare i punkten ”Beskriv arbetet närmare” (exempelvis veckostädning, barnpassning, köksrenovering). 
  • Anteckna i punkten ”Avtalsdatum” den dag då du kom överens om arbetet med företaget. Om inget skriftligt avtal ingicks ska du ange den dag då du beställde arbetet.
  • Ange också den dag då du betalade företaget den första arbetsersättningen under året. Om du har betalat flera arbetsersättningar till ett och samma företag ska du också ange årets sista betalningsdag.
  • Du kan endast få avdrag för arbetets andel men inte för exempelvis utrustning eller resekostnader. Därför måste det företag som har utfört hushållsarbetet på fakturan också specificera de kostnader för vilka man inte får ett hushållsavdrag. Om arbetets andel inte har specificerats på fakturan ska du vid behov be företaget som utförde arbetet om en utredning.
  • Anteckna det totala beloppet på fakturan som du betalat i punkten ”Betalat belopp sammanlagt inklusive moms”. Ange i punkten ”Arbetets andel av det betalda beloppet inklusive moms” vilken arbetets andel av detta belopp är. Dra inte av självriskandelen. Skatteförvaltningen beräknar avdraget och drar av självriskandelen på dina vägnar.

  Om du lämnar uppgifterna på en pappersblankett ska du använda blanketten 14A Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag.

  b) Om du har anställt en arbetstagare ska du fylla i följande uppgifter:

  • Anteckna i punkten ”Typ av arbete” det arbete på basis av vilket du yrkar på avdrag. Läs för vilket arbete du kan få avdrag.
  • Ange den ”Plats där arbetet utförts”. Du kan få avdrag om du själv använder bostaden eller fritidsbostaden eller om den används av dina egna eller din makes eller avlidna makes föräldrar eller mor- eller farföräldrar.
  • Beskriv arbetet närmare i punkten ”Beskriv arbetet närmare” (till exempel veckostädning, barnpassning, köksrenovering).
  • Ange i punkten "Första betalningsdagen” den dag då du under året har betalat den första lönen till arbetstagaren. Om du har betalat lön i flera delbetalningar till en och samma arbetstagare ska du också ange årets sista betalningsdag.
  • Anteckna den bruttolön som du betalade inklusive naturaförmåner i punkten ”Utbetald lön sammanlagt”. Lägg inte till resekostnader eller andra kostnadsersättningar i beloppet eftersom du inte får hushållsavdrag för dem.
  • Anteckna också lönebikostnaderna sammanlagt:
   • arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
   • arbetsgivarens andel av den obligatoriska arbetspensionsavgiften
   • arbetsgivarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien
   • olycksfallsförsäkringspremien
   • grupplivförsäkringspremien.

  Löntagarens andel av den obligatoriska arbetspensionspremien och arbetslöshetsförsäkringspremien berättigar inte till avdrag.

  Dra inte av självriskandelen. Skatteförvaltningen beräknar avdraget och drar av självriskandelen på dina vägnar.

  Om du lämnar uppgifterna på en pappersblankett ska du använda blanketten 14B Hushållsavdrag för lön som betalats till anställd arbetstagare.

 7. Om du har delat på kostnaderna med exempelvis din maka eller make ska du ange din egen andel av det belopp som du antecknade i punkten "Arbetets andel av det betalda beloppet inklusive moms". 

  Exempel: Du har med din maka eller make låtit utföra en köksrenovering. Ni vill dela hushållsavdraget jämnt. Slutsumman på fakturan är 12 000 euro. Arbetets andel av fakturan är 4 500 euro. 

  Båda anger i sin egen skattedeklaration i punkten "Betalat belopp sammanlagt inklusive moms" 12 000 euro och i punkten "Arbetets andel av det betalda beloppet inklusive moms" 4 500 euro. Båda anger i punkten ”Din andel av kostnaderna för arbetet” 2 250 euro.

 8. Du ska ännu intyga att du för arbetet inte har mottagit något av de stöd som nämns i punkten.

  När du har fyllt i uppgifterna ska du välja OK.

  Om du deklarerar på en pappersblankett ska du komma ihåg att underteckna din ansökan.

 9. När uppgifterna är korrekta ska du klicka på Skicka.