Så här deklarerar du hushållsavdraget

Ett avdrag kan beaktas på ditt skattekort redan för det innevarande året. Alternativt kan du lägga till avdraget i uppgifterna för skattedeklarationen redan under det innevarande året eller när du får den förhandsifyllda skattedeklarationen för granskning.

För att lämna uppgifterna behöver du följande information:

företagets FO-nummer eller arbetstagarens personbeteckning

fakturans slutsumma eller bruttolönen – om du har delat kostnaderna exempelvis med din make eller maka ska du specificera din andel av den betalda fakturan eller lönen

arbetets andel inklusive skatter eller lönebikostnaderna

Spara kvitton på utfört arbete eftersom vi kan be om dem för granskning senare.

Lämna avdragsuppgifterna för 2018

alternativ 1: LÄMNA UPPGIFTERNA FÖR DITT SKATTEKORT

Lämna uppgifterna om hushållsavdraget för ditt skattekort. Om du beställer ett nytt skattekort får du en lägre skattesats för det innevarande året.
 
Om du lämnar avdragsuppgifterna för ditt skattekort, överförs de till den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får följande vår. Kontrollera uppgifterna när du får skattedeklarationen.

ALTERNATIV 2: Lämna uppgifterna i skattedeklarationen

Du kan lämna hushållsavdragsuppgifterna för 2018 för din skattedeklaration i MinSkatt redan nu eller nästa vår när du får den förhandsifyllda skattedeklarationen.
 
 
Alternativt kan du lämna uppgifterna på en pappersblankett (14A, 14B och 14C). Så här deklarerar du på pappersblanketter.
 
En deklaration räcker: Om du har lämnat uppgifterna för ditt skattekort eller i Palkka.fi, överförs uppgifterna automatiskt till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera uppgifterna när du får skattedeklarationen.

Avdrag kan även anmälas i Palkka.fi

Om du inte vill ändra ditt skattekort kan du lämna hushållsavdragsuppgifter för det innevarande året också i webbtjänsten Palkka.fi. Där kan du samtidigt sköta alla anmälningar och betalningar som gäller löneutbetalningen.

Du kan anmäla avdrag för 2018 i Palkka.fi fram till 31.12.2018 varefter de överförs till den förhandsifyllda skattedeklarationen för 2018. Kontrollera uppgifterna när du får skattedeklarationen.

Anmäl avdrag i Palkka.fi

Vanliga frågor

Kontrollera uppgifterna på adressen ytj.fi. Du kan söka uppgifter om ett företag med antingen FO-numret eller företagets namn.

Kontrollera alltid att företaget eller företagaren har förts in i förskottsuppbördsregistret innan du ingår ett avtal. Företaget eller företagaren ska finnas i förskottsuppbördsregistret vid den tidpunkten då avtalet ingås. Om företaget är förskottsuppbördsregistrerat vid tidpunkten för avtalet får du göra hushållsavdrag även om företaget är avregistrerat när du betalar fakturan.

Du kan inte få hushållsavdrag om företaget eller företagaren inte finns i förskottsuppbördsregistret.

Eftersom hushållsavdraget beviljas individuellt får makar dra av sammanlagt 4 800 euro.

Ni kan komma överens med maken om att dela avdraget.

Makarna beviljas avdrag i beskattningen på det sätt som de yrkat. Självrisk dras av hos båda makarna. Om gränsen på 2 400 euro inte överskrids lönar det sig att yrka att avdrag beviljas enbart någondera av makarna. Då behöver självrisken dras av bara en gång.

En sambo kan beviljas avdrag även om hen inte har äganderätt till bostaden. Det räcker att sambon har betalat avdragsberättigande kostnader och bor i bostaden.

Också ett barn som bor hemma kan beviljas hushållsavdrag, förutsatt att barnet med sina inkomster har tagit del av de avdragsberättigande kostnaderna.

Hushållsavdraget beviljas per kalenderår. Avdraget beviljas för det år under vilket du har betalat fakturan eller lönen och lönebikostnaderna. Om t.ex. en renovering infaller kring årsskiftet kan du utnyttja hushållsavdraget så att fakturor betalas under två olika skatteår. Då dras självrisken av för vartdera året.

Hushållsavdraget dras i första hand av från skatten på förvärvs- och kapitalinkomsterna. De flesta andra avdragen görs från förvärvsinkomsterna innan man beräknar skattebeloppet, varför deras effekt i pengar är mindre än hushållsavdragets.

Om skattebeloppet inte räcker till för att utnyttja hela hushållsavdraget, får den del som inte dragits av dock inte överföras till följande år.

Du kan inte få hushållsavdrag om du för samma arbete har fått

  • stöd för närståendevård
  • stöd för hemvård av barn
  • stöd för privat vård av barn
  • reparationsunderstöd som betalas av statens eller något annat offentligt samfunds medel (understöd för ändring av uppvärmningssättet i småhus hindrar inte beviljandet av avdraget)
  • servicesedel som beviljats av kommunen för social- och hälsovård
  • lönesubvention som betalas till hushåll som fungerar som arbetsgivare.

Om du först i efterhand märker att du skulle ha kunnat få hushållsavdrag kan du ansöka om ändring i din beskattning ännu efter att den slutförts. Sök ändring med en begäran om omprövning.

Läs mer om ändringssökande.

Nyckelord: