Hushållsavdrag

Du kan få hushållsavdrag för hushållsarbete som du låter utföra i ditt hem eller i din fritidsbostad. Sådant arbete är exempelvis städning, barnpassning renovering av en bostad och installering av IT-utrustning.

Hushållsavdraget är högst 2 250 euro (2 400 euro 2019) om året. Självriskandelen för avdraget är 100 euro.

Så här anmäler du om hushållsavdraget.

Vilka arbeten ger rätt till avdrag?

Du kan få hushållsavdrag för

Tabell över de vanligaste arbetena som berättigar till hushållsavdrag.

Hur stort kan avdraget vara?

Du kan få högst 2 250 euro om året i hushållsavdrag. Självriskandelen för avdraget är 100 euro per person och år.

Eftersom hushållsavdraget är individuellt kan du och din make tillsammans dra av sammanlagt 4 500 euro. Om gränsen på 2 250 euro inte överskrids lönar det sig att ansöka om avdrag för endast den ena av makarna. Då avdras självrisken på 100 euro endast en gång.

Om skatten för den make som har yrkat avdrag inte räcker till för att göra avdraget eller om det avdragsbelopp som yrkats överstiger den övre gräns som bestäms i lagen, drar skattemyndigheten av den icke avdragna delen från den andra makens skatt. Avdraget görs på samma sätt som om maken själv hade yrkat på avdrag.

Om du köper arbetet av ett förskottsuppbördsregistrerat företag får du dra av 40 % av arbetets andel inklusive moms. Du får dra av maximibeloppet när arbetets andel av den faktura du betalat till företaget är 5 875 euro (40 % x 5 875 euro = 2 350 euro – självrisk 100 euro = 2 250 euro).

Om du anställer en arbetstagare får du dra av 15 % av den lön du betalat samt arbetsgivarens lönebikostnader. Läs mera om att anställa arbetstagare

Hushållsavdrag beviljas endast för arbetets andel. Du får inte göra avdrag för ditt eget arbetes andel och inte heller för exempelvis resekostnader eller material som hänför sig till arbetet.

Kom ihåg att företaget ska vara förskottsuppbördsregisterat

Om företaget inte är förskottsuppbördsregistrerat beviljas inget hushållsavdrag.

Kontrollera alltid att företaget eller företagaren finns i förskottsuppbördsregistret innan du ingår avtal. Kontrollera uppgiften i Företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).

Företaget ska vara förskottsuppbördsregisterat vid tidpunkten då avtalet ingås. Om företaget är förskottsuppbördsregistrerat vid tidpunkten då avtalet ingås, får du göra hushållsavdrag även om företaget har avregistrerats när du betalar fakturan.

Avdrag kan beviljas på vissa villkor

Du får göra avdrag om arbetet utförs

  • i ditt eget hem
  • i din fritidsbostad
  • i dina föräldrars eller mor-/farföräldrars hem

Du behöver inte äga bostaden, det räcker att du bor i den eller använder den själv.

Ett dödsbo kan också beviljas hushållsavdrag, men endast för den avlidnes dödsår. Bostadsaktiebolag får inte göra hushållsavdrag.

Vanliga frågor

Kontrollera uppgifterna på adressen ytj.fi. Du kan söka uppgifter om ett företag med antingen FO-numret eller företagets namn.

Kontrollera alltid att företaget eller företagaren har förts in i förskottsuppbördsregistret innan du ingår ett avtal. Företaget eller företagaren ska finnas i förskottsuppbördsregistret vid den tidpunkten då avtalet ingås. Om företaget är förskottsuppbördsregistrerat vid tidpunkten för avtalet får du göra hushållsavdrag även om företaget är avregistrerat när du betalar fakturan.

Du kan inte få hushållsavdrag om företaget eller företagaren inte finns i förskottsuppbördsregistret.

Eftersom hushållsavdraget beviljas individuellt får makar dra av sammanlagt 4 500 euro.

Ni kan komma överens med maken om att dela avdraget.

Makarna beviljas avdrag i beskattningen på det sätt som de yrkat. Självrisk dras av hos båda makarna. Om gränsen på 2 250 euro inte överskrids lönar det sig att yrka att avdrag beviljas enbart någondera av makarna. Då behöver självrisken dras av bara en gång.

En sambo kan beviljas avdrag även om hen inte har äganderätt till bostaden. Det räcker att sambon har betalat avdragsberättigande kostnader och bor i bostaden.

Också ett barn som bor hemma kan beviljas hushållsavdrag, förutsatt att barnet med sina inkomster har tagit del av de avdragsberättigande kostnaderna.

Hushållsavdraget beviljas per kalenderår. Avdraget beviljas för det år under vilket du har betalat fakturan eller lönen och lönebikostnaderna. Om t.ex. en renovering infaller kring årsskiftet kan du utnyttja hushållsavdraget så att fakturor betalas under två olika skatteår. Då dras självrisken av för vartdera året.

Hushållsavdraget dras i första hand av från skatten på förvärvs- och kapitalinkomsterna. De flesta andra avdragen görs från förvärvsinkomsterna innan man beräknar skattebeloppet, varför deras effekt i pengar är mindre än hushållsavdragets.

Om skattebeloppet inte räcker till för att utnyttja hela hushållsavdraget, får den del som inte dragits av dock inte överföras till följande år.

Du kan inte få hushållsavdrag om du för samma arbete har fått

  • stöd för närståendevård
  • stöd för hemvård av barn
  • stöd för privat vård av barn
  • reparationsunderstöd som betalas av statens eller något annat offentligt samfunds medel (understöd för ändring av uppvärmningssättet i småhus hindrar inte beviljandet av avdraget)
  • servicesedel som beviljats av kommunen för social- och hälsovård
  • lönesubvention som betalas till hushåll som fungerar som arbetsgivare.

Om du först i efterhand märker att du skulle ha kunnat få hushållsavdrag kan du ansöka om ändring i din beskattning ännu efter att den slutförts. Sök ändring med en begäran om omprövning.

Läs mer om ändringssökande.