Hushållsavdrag

Du beviljas hushållsavdrag om du låter utföra t.ex. hushålls- eller vårdarbete, underhållsarbete i bostaden eller installation av data- och informationstekniska apparater. Hushållsavdragets storlek beror på om du beställer arbetet hos ett företag eller om du själv anställer en arbetstagare.

Beloppet av hushållsavdraget

Om du köper arbetet av ett förskottsuppbördsregistrerat företag får du dra av 50% av det belopp inklusive moms som motsvarar arbetets andel (45 % år 2016). Avdraget beviljas t.ex. inte för tillbehör eller resekostnader som ingår i fakturan. Därför ska företagets faktura också innehålla en specifikation av icke avdragsgilla poster.

Om du anställer en person i arbetsavtalsförhållande får du dra av 20 % av den utbetalda lönen (15 % år 2016) och tillhörande lönebikostnader.

Självrisken är 100 euro och maximibeloppet 2 400 euro per person

Det avdragsgilla beloppets självrisk är 100 euro per kalenderår. Du kan alltså betala för flera arbeten som berättigar dig till hushållsavdrag och självrisken dras av bara en gång. Maximibeloppet av hushållsavdrag per kalenderår är 2 400 euro/person.

Exempel: Maximiavdraget på 2 400 euro beviljas om du köper tjänster från ett företag. Arbetsandlen är totalt ca 4 999,50 euro [(4 999,50 x 50 %) - 100) = 2 399,75].

Maximiavdraget för makar är sammanlagt 4 800 euro

Eftersom hushållsavdraget är individuellt får makar dra av sammanlagt 4 800 euro. Makarna beviljas avdrag i beskattningen på det sätt som de yrkat.

Självrisk dras av hos båda makarna. Om gränsen på 2 400 euro inte överskrids lönar det sig att yrka att avdrag beviljas enbart någondera av makarna. Då behöver självrisken dras av bara en gång.

Sambo och barn som mottagare av hushållsavdrag

En sambo kan beviljas avdrag även om hen inte har äganderätt till bostaden. Det räcker att sambon har betalat avdragsberättigande kostnader och bor i bostaden. Möjligheten att överföra avdraget till maken gäller dock endast sådana personer som betraktas som makar i beskattningen.

Vad betyder make eller maka i skattesammanhang?

Också ett barn som bor hemma kan beviljas hushållsavdrag, förutsatt att barnet med sina inkomster har tagit del av de avdragsberättigande kostnaderna.

Hushållsavdraget görs från skatten

Hushållsavdraget dras av i första hand från skatten på förvärvs- och kapitalinkomsterna. De flesta avdragen görs från förvärvsinkomsterna innan man beräknar skattebeloppet, vilket gör att deras finansiella inverkan är mindre än hushållsavdragets.

Om skattebeloppet inte räcker till för att göra hushållsavdraget får den överskjutande delen av avdraget inte överföras till följande år.

Betalningsåret avgör när du beviljas hushållsavdrag

Hushållsavdraget beviljas per kalenderår. Avdraget beviljas för det år under vilket du har betalat fakturan eller lönen och lönebikostnaderna. Om t.ex. en renovering infaller kring årsskiftet kan du utnyttja hushållsavdraget så att fakturor betalas under två olika skatteår. Då dras av självrisken för vardera året.

Läs mer om avbetalningskontrakt och förskottsbetalningar (i punkt 17 i anvisning Hushållsavdrag).

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017