Hushållsavdrag

Du kan få hushållsavdrag för hushållsarbete som du låter utföra i ditt hem eller i din fritidsbostad. Sådant arbete är exempelvis städning, barnpassning renovering av en bostad och installering av IT-utrustning.

Hushållsavdraget är högst 2 400 euro om året. Självriskandelen för avdraget är 100 euro.

Så här anmäler du om hushållsavdraget.

Hurdant arbete ger rätt till avdrag?

Du kan få hushållsavdrag för

Se en lista över mest frågade arbeten som berättigar till hushållsavdrag.

Hushållsavdragets storlek

Om du köper arbetet av ett företag får du dra av 50 % av arbetets andel inklusive moms.

Kontrollera alltid att företaget är förskottsuppbördsregistrerat innan du ingår ett avtal. Du kan kontrollera det via företagssökningen på ytj.fi. Företaget ska vara förskottsuppbördsregisterat vid den tidpunkten då avtalet ingås.

Material eller resekostnader ger inte rätt till avdrag. Företaget ska i fakturan specificera arbetets andel och de kostnader som inte ger rätt till avdrag, såsom material och resekostnader.

Du får dra av maximibeloppet om arbetets andel är ca 4 999,50 euro (50 % x 4 999,50 euro = 2 499,75 euro – självrisk 100 euro = 2 399,75 euro)

Om du anställer en arbetstagare får du dra av 20 % av den lön du betalat samt tillhörande lönebikostnader.

Läs mera om att anställa arbetstagare.

Avdraget är högst 2 400 euro om året

Hushållsavdraget är högst 2 400 euro per person om året, och det beviljas endast för arbetets andel. Självriskandelen för avdraget är 100 euro per person.

Eftersom hushållsavdraget är individuellt får makar dra av sammanlagt 4 800 euro. Om gränsen på 2 400 euro inte överskrids lönar det sig att enbart någondera av makarna ansöker om avdrag. Då avdras självrisken på 100 euro endast en gång.

Ett dödsbo kan också beviljas hushållsavdrag, men endast för det år då personen avlidit. Bostadsaktiebolag får inte göra hushållsavdrag.

Avdraget beviljas för det år under vilket du har betalat företagets faktura eller lönen till arbetstagare och lönebikostnaderna.

Vanliga frågor

Kontrollera uppgifterna på adressen ytj.fi. Du kan söka uppgifter om ett företag med antingen FO-numret eller företagets namn.

Kontrollera alltid att företaget eller företagaren har förts in i förskottsuppbördsregistret innan du ingår ett avtal. Företaget eller företagaren ska finnas i förskottsuppbördsregistret vid den tidpunkten då avtalet ingås. Om företaget är förskottsuppbördsregistrerat vid tidpunkten för avtalet får du göra hushållsavdrag även om företaget är avregistrerat när du betalar fakturan.

Du kan inte få hushållsavdrag om företaget eller företagaren inte finns i förskottsuppbördsregistret.

Eftersom hushållsavdraget beviljas individuellt får makar dra av sammanlagt 4 800 euro.

Ni kan komma överens med maken om att dela avdraget.

Makarna beviljas avdrag i beskattningen på det sätt som de yrkat. Självrisk dras av hos båda makarna. Om gränsen på 2 400 euro inte överskrids lönar det sig att yrka att avdrag beviljas enbart någondera av makarna. Då behöver självrisken dras av bara en gång.

En sambo kan beviljas avdrag även om hen inte har äganderätt till bostaden. Det räcker att sambon har betalat avdragsberättigande kostnader och bor i bostaden.

Också ett barn som bor hemma kan beviljas hushållsavdrag, förutsatt att barnet med sina inkomster har tagit del av de avdragsberättigande kostnaderna.

Hushållsavdraget beviljas per kalenderår. Avdraget beviljas för det år under vilket du har betalat fakturan eller lönen och lönebikostnaderna. Om t.ex. en renovering infaller kring årsskiftet kan du utnyttja hushållsavdraget så att fakturor betalas under två olika skatteår. Då dras självrisken av för vartdera året.

Du kan inte få hushållsavdrag om du för samma arbete har fått

  • stöd för närståendevård
  • stöd för hemvård av barn
  • stöd för privat vård av barn
  • reparationsunderstöd som betalas av statens eller något annat offentligt samfunds medel (understöd för ändring av uppvärmningssättet i småhus hindrar inte beviljandet av avdraget)
  • servicesedel som beviljats av kommunen för social- och hälsovård
  • lönesubvention som betalas till hushåll som fungerar som arbetsgivare.

Om du först i efterhand märker att du skulle ha kunnat få hushållsavdrag kan du ansöka om ändring i din beskattning ännu efter att den slutförts. Sök ändring med en begäran om omprövning.

Läs mer om ändringssökande.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken