Hushållsavdrag

Du kan få hushållsavdrag för hushållsarbete som du låter utföra i ditt hem eller i din fritidsbostad. Sådant arbete är exempelvis städning, barnpassning renovering av en bostad och installering av IT-utrustning.

Hushållsavdraget är högst 2 400 euro om året. Självriskandelen för avdraget är 100 euro.

Så här anmäler du om hushållsavdraget.

Hurdant arbete ger rätt till avdrag?

Du kan få hushållsavdrag för

Se en lista över mest frågade arbeten som berättigar till hushållsavdrag.

Hushållsavdragets storlek

Om du köper arbetet av ett företag får du dra av 50 % av arbetets andel inklusive moms (45 % år 2016).

Kontrollera alltid att företaget är förskottsuppbördsregistrerat innan du ingår ett avtal. Du kan kontrollera det via företagssökningen på ytj.fi. Företaget ska vara förskottsuppbördsregisterat vid den tidpunkten då avtalet ingås.

Material eller resekostnader ger inte rätt till avdrag. Företaget ska i fakturan specificera arbetets andel och de kostnader som inte ger rätt till avdrag, såsom material och resekostnader.

Du får dra av maximibeloppet om arbetets andel är ca 4 999,50 euro (50 % x 4 999,50 euro = 2 499,75 euro – självrisk 100 euro = 2 399,75 euro)

Om du anställer en arbetstagare får du dra av 20 % av den lön du betalat (15 % år 2016) samt tillhörande lönebikostnader.

Läs mera om att anställa arbetstagare.

Avdraget är högst 2 400 euro om året

Hushållsavdraget är högst 2 400 euro per person om året, och det beviljas endast för arbetets andel. Självriskandelen för avdraget är 100 euro per person.

Eftersom hushållsavdraget är individuellt får makar dra av sammanlagt 4 800 euro. Om gränsen på 2 400 euro inte överskrids lönar det sig att enbart någondera av makarna ansöker om avdrag. Då avdras självrisken på 100 euro endast en gång.

Ett dödsbo kan också beviljas hushållsavdrag, men endast för det år då personen avlidit. Bostadsaktiebolag får inte göra hushållsavdrag.

Avdraget beviljas för det år under vilket du har betalat företagets faktura eller lönen till arbetstagare och lönebikostnaderna.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017