Uber-inkomster

Anvisningen uppdateras för tillfället. Läs mer om skatteförvaltningens meddelande Vad ska en blivande taxiföretagare tänka på?

Inkomst från icke-yrkesmässig persontransportverksamhet (persontransport genom crowdsourcing exempelvis Uber) är skattepliktig förvärvsinkomst.

Du kan i beskattningen dra av kostnaderna för verksamheten, det vill säga huvudsakligen de driftskostnader för bilen som hänför sig till Uber-körningar. Kostnaderna dras av enligt de verkliga kostnaderna. Om en utredning saknas kan kostnadsbeloppet uppskattas enligt Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisningar som uppdateras årligen. I det fallet är avdraget för användning av egen bil 0,24 euro/km (skatteåret 2017).

Den icke-yrkesmässiga persontransportverksamheten är normalt så pass småskalig att utgifterna för den inte kan dras av från övriga inkomster än de som förvärvats genom själva persontransportverksamheten. Om du alltså har mer utgifter än inkomster kan du inte dra av förlusten i beskattningen.

Så här lämnar du uppgifter på nätet

På skattedeklarationen: Fyll i dina inkomster vid punkten Övriga förvärvsinkomster och kostnaderna för verksamheten vid punkten Utgifter för inkomstens förvärvande. Vid punkten Tilläggsuppgifter utreder du hurdana inkomster det är fråga om.

För skattekortet: Fyll i nettoinkomsterna, det vill säga inkomsterna efter avdrag av kostnaderna, vid punkten Företagsinkomster som omfattas av förskottsbetalning → Förvärvsinkomst av näringsverksamhet.

Omsättningen är högst 10 000 euro – ingen momsskyldighet

Om verksamheten bedrivs i form av rörelse och omsättningen överstiger 10 000 euro under en räkenskapsperiod, måste du anmäla dig till registret över momsskyldiga.

Om du har uppskattat att dina inkomster understiger 10 000 euro men om de sedan överskrider denna gräns, ska skatt betalas från ingången av räkenskapsperioden. Om du märker att gränsen på 10 000 euro överskrids ska du anmäla dig till registret över momsskyldiga. Du införs i registret retroaktivt från början av räkenskapsperioden eller, om du har påbörjat den skattepliktiga verksamheten mitt under räkenskapsperioden, räknat från den dag du inledde verksamheten. Du kan också i vissa fall ansöka om momsregistrering även om din omsättning understiger 10 000 euro.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken