Hyresinkomster från Airbnb

Även inkomster från sporadisk uthyrningsverksamhet (bland annat via webbplatsen Airbnb) är skattepliktig kapitalinkomst.

Du får dra av kostnaderna för uthyrningen. Från hyresinkomsten får du dock endast dra av kostnader som uppkommit under hyrestiden och kostnader som direkt hänför sig till hyresverksamheten, exempelvis kostnaderna för att skaffa hyresgäster och en del av skötselvederlaget. Om endast en del av bostaden är uthyrd ska kostnaderna ställas i proportion till hyrestiden och den bostadsyta som hyrs ut.

Så här lämnar du uppgifter på nätet

På skattedeklarationen: Lämna uppgifterna på nätet. Om du deklarerar uppgifterna på pappersblankett använder du antingen blankett 7H (Hyresinkomster – aktielägenheter) eller 7K (Hyresinkomster – fastigheter).

För skattekortet: Anmäl hyresinkomsterna efter att du dragit av kostnaderna.

Närmare information