Anställd eller företagare?

Om du får betalt för ett arbete som du utför för någon annan, utgör betalningen antingen lön i en anställning eller arbetsersättning för företagare. 

Du får lön om du står i ett anställningsförhållande till uppdragsgivaren. Om du däremot är företagare och utför arbetet i ett uppdragsförhållande, utgör betalningen arbetsersättning. På lönen verkställs förskottsinnehållning, och för denna behöver du ett skattekort. Om du inte har ett skattekort, använder arbetsgivaren förskottsinnehållningsprocenten 60 procent. På arbetsersättning ska du betala förskottsskatt på eget initiativ, om du är införd i förskottsuppbördsregistret. Om du inte är införd i förskottsuppbördsregistret, ska betalaren verkställa förskottsinnehållning även på arbetsersättningen.

Vad är lön?

Ibland är det svårt att veta om det är fråga om löneinkomst eller företagarinkomst. Lön utgör ersättning för arbete i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Därtill utgör vissa arvoden som tas upp i lagen lön:

 • mötesarvoden
 • personliga föreläsnings- och föredragsarvoden
 • arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan
 • verkställande direktörs arvode
 • lön som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller i ett kommanditbolag
 • ersättningar för förtroendeuppdrag.

Dessa betalningar utgör lön även om ett anställningsförhållande inte föreligger.

Det finns skäl att beakta följande faktorer då man funderar över om det är fråga om en löntagare eller en företagare:

 • Arbetsledning och övervakning
  En arbetsgivare har rätt att leda och övervaka en arbetstagares arbete. Arbetsgivaren kan ge även detaljerade bestämmelser och anvisningar för utförandet av arbetet. Arbetsgivaren har också rätt att övervaka att arbetet utförs på överenskommet sätt. Av en företagare i sin tur köps ett färdigt slutresultat av arbetet. Uppdragsgivaren kan övervaka att uppdraget fortskrider och genom anvisningar säkerställa att slutresultatet motsvarar beställningen. Om prestationen och beställningen inte stämmer överens, har uppdragsgivaren rätt att kräva en avtalsenlig prestation och eventuellt ersättning.
 • Social trygghet
  Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att sköta arbetstagarens sociala trygghet. Arbetsgivaren ska betala pensions- och andra försäkringspremier. Arbetsgivaren ska också betala semesterlön och lön för sjukdomstid. En företagare får däremot betalt enbart enligt faktura för utfört arbete. Faktureringen kan grunda sig på exempelvis ett totalpris eller timdebitering. En företagare sköter själv sina försäkringar (t.ex. FöPL, LFöPL, olycksfallsförsäkringar) och utkomsten under sina semestrar.
 • Anställningsförmåner
  Arbetsgivaren kan förutom penninglöner betala även andra förmåner till löntagaren. Dessa omfattar bland annat naturaförmåner, t.ex. bil-, kost- och telefonförmåner. Arbetsgivaren kan också ordna företagshälsovård och olika typer av rekreation och hobbyaktiviteter. Till en företagare betalas enbart det avtalade priset på arbetets slutresultat. I fakturan kan priset specificeras.
 • Skyldigheter och garantier
  Arbetsgivaren har ett så kallat husbondeansvar för löntagarens arbete. Om en utomstående orsakas skada, riktas ersättningskravet primärt till arbetsgivaren. En företagare ansvarar själv för kvaliteten på sitt arbete. Arbetsgivaren kan exempelvis lämna en garanti för en bestämd tid och avgiftsfritt korrigera fel som uppkommer under denna tid.
 • Arbetsredskap och material
  Enligt huvudregeln ska arbetsgivaren skaffa nödvändiga arbetsredskap och material. Inom vissa branscher är det dock vanligt att arbetstagaren har egna handverktyg (exempelvis en timmerman i ett anställningsförhållande). En företagare har egna arbetsredskap och skaffar själv en del av materialet. Anskaffningen av dyra arbetsmaskiner medför en risk som inte är kännetecknande för ett anställningsförhållande.
 • Arbetsplats
  En företagare har i allmänhet egna verksamhetslokaler. Inom vissa branscher kan inte ens en företagare arbeta på något annat ställe än i arbetsbeställarens lokaler. Dessa branscher omfattar exempelvis husbyggnads- och fartygsbyggnadsbranscherna. Även arbetets karaktär kan kräva att arbetet delvis utförs i beställarens lokaler. IT-planering utgör ett exempel på en bransch där projektmöten ordnas i uppdragsgivarens lokaler. Datasäkerhet är ett annat område som kan kräva arbete i uppdragsgivarens lokaler. Å andra sidan har det blivit vanligare med distansarbete även i anställningsförhållanden. Även en löntagare kan alltså arbeta på ett annat ställe än i arbetsgivarens lokaler.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken