Distansarbete och avdrag

Det kan hänföra sig sådana kostnader till distansarbetet som du får dra av i beskattningen. Sådana är exempelvis utgifter för arbetsrum, möbler och dataanslutningar.

Alla löntagare får automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst. Om du har mer utgifter än detta kan du ange dem som utgifter för förvärvande av inkomst i skattedeklarationen. 

När du distansarbetar en del av veckan kan du dra av kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för de dagar då du är på arbetsplatsen. Självrisken för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är 750 euro. Om resekostnaderna överstiger 750 euro ska du ange dem i skattedeklarationen. 

Med distansarbete avses ett arrangemang, där du har kommit överens med arbetsgivaren om att arbeta åtminstone en del av din arbetstid hemma eller i någon annan arbetslokal som du själv har skaffat.

Se anvisningen: Distansarbete i Finland för en utländsk arbetsgivare

Avdrag som hänför sig till distansarbete

När du distansarbetar hemma kan du dra av antingen det schablonmässiga avdraget för arbetsrum eller de faktiska utgifterna för arbetsutrymmet, såsom möbler. Du får alltså inte dra av båda i din skattedeklaration.

Schablonmässigt avdrag för arbetsrum

Du kan få det schablonmässiga avdraget för arbetsrum även om arbetsgivaren har arrangerat en skrivbordsplats eller ett arbetsrum för dig på arbetsplatsen. Avdraget för arbetsrum bestäms enligt antalet distansarbetsdagar. Det schablonmässiga avdraget för arbetsrum täcker hyran för arbetsrummet, möblerna, belysningen, elektriciteten, värmen och städningen.

Tabell över avdrag för arbetsrum enligt antalet distansarbetsdagar

Antalet distansarbetsdagar

Avdrag för arbetsrum i beskattningen för 2020

Du distansarbetar över 50 % av det totala antalet arbetsdagar 900 euro
Du distansarbetar högst 50 % av det totala antalet arbetsdagar 450 euro
Du distansarbetar endast sporadiskt 225 euro

Exempel 1: Olle distansarbetar hemifrån över hälften av arbetsdagarna under hela året. Han kan i sin beskattning som utgifter för förvärvande av inkomst dra av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum på 900 euro. Eftersom utgifterna för förvärvande av inkomst överstiger beloppet av avdraget för förvärvande av inkomst (750 euro) är avdraget från löneinkomsterna 900 euro.

Exempel 2: Ann distansarbetar hemifrån mindre än hälften av arbetsdagarna under hela året. Hon kan i sin beskattning som utgifter för förvärvande av inkomst dra av det schablonmässiga avdraget för arbetsrum på 450 euro. Om Ann inte har andra utgifter för förvärvande av inkomst behöver hon inte ansöka om avdrag för arbetsrum eftersom Ann automatiskt beviljas ett avdrag för förvärvande av inkomst på 750 euro.

Avdrag enligt faktiska kostnader

Om det till ditt arbete hänför sig en betydande del arbete hemma kan du istället för det schablonmässiga avdraget för arbetsrum dra av de verkliga utgifterna för arbetsrummet. Av de faktiska kostnaderna ska man på begäran lämna en redogörelse och verifikat. Avdragbara utgifter kan vara exempelvis utgifter för hyra, belysning och uppvärmning samt möbler. Arbetsrummets möbler är exempelvis ett arbetsbord och en arbetsstol.

 • Om du skaffar möbler själv kan du dra av anskaffnings-, service- och reparationskostnader som kostnader för förvärvande av inkomst, om möblerna i huvudsak används i arbetet.
  • Om anskaffningspriset är högst 1 000 euro per möbel kan du dra av utgifterna på en gång.
  • Om anskaffningspriset överstiger 1 000 euro ska du årligen dra av 25 % av priset som avskrivningar.

Om arbetsgivaren lånar eller skaffar möbler till dig

 • Om du lånar möbler av arbetsgivaren för att användas i arbetet förblir de i arbetsgivarens ägo, och ingen skattepliktig förmån uppstår för dig.
 • Om arbetsgivaren skaffar möbler i din ägo till ditt arbetsrum, utgör det gängse värdet på möblerna sådan lön för dig som arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret.

Arbetsredskap är exempelvis en dator, en bildskärm och ett tangentbord.

Om du skaffar arbetsredskap själv kan du dra av anskaffnings-, service- och reparationskostnader som kostnader för förvärvande av inkomst, om möblerna i huvudsak används i arbetet.

 • Om anskaffningspriset är högst 1 000 euro per arbetsredskap kan du dra av utgifterna på en gång under anskaffningsåret.
 • Om anskaffningspriset överstiger 1 000 euro ska du årligen dra av 25 % av priset som avskrivningar.

Om du lånar arbetsredskap av arbetsgivaren för att användas i arbetet förblir de i arbetsgivarens ägo, och ingen skattepliktig förmån uppstår för dig.

Om arbetsgivaren skaffar arbetsredskap i din ägo, utgör det gängse värdet på dem sådan lön för dig som arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret.

Exempel 3. Malin distansarbetar mindre än hälften av det totala antalet arbetsdagar. Då kan Malin som avdrag för arbetsrum dra av 450 euro. Malin har köpt en bildskärm och ett tangentbord för distansarbete. Anskaffningspriset på dessa är sammanlagt 200 euro. Arbetsgivaren har gett en bärbar dator, en mus och hörlurar i Malins bruk.

Utgifter för förvärvande av inkomst för Malin är utgifterna för anskaffningen av bildskärmen och tangentbordet samt avdraget för arbetsrum, sammanlagt 650 euro. Malin deklarerar inte kostnaderna i beskattningen eftersom hon automatiskt som avdrag för förvärvande av inkomst får 750 euro.

Du har själv skaffat en dataanslutning

Om du har skaffat en dataanslutning (t.ex. bredband) kan du dra av kostnaderna för den som utgifter för förvärvande av inkomst. Avdragsbeloppet är

50 % av kostnaderna för dataanslutningen om du använder anslutningen delvis i arbetet

100 % av kostnaderna för dataanslutningen om du använder anslutningen huvudsakligen i arbetet.

Om din arbetsgivare ersätter dig brukskostnaderna för den dataanslutning som du själv skaffat utgör ersättningen skattepliktig inkomst både beträffande användningen i arbetet och beträffande det privata bruket. Du kan dra av andelen av användningen i arbetet som utgifter för förvärvande av inkomst i din skattedeklaration om den tillsammans med övriga utgifter för förvärvande av inkomst överstiger 750 euro.

Din arbetsgivare har skaffat en dataanslutning till dig

Om din arbetsgivare arrangerar en dataanslutning till dig för användning i arbetet är både användningen i arbetet och det privata bruket skattefria för dig.

Distansarbete utförs vanligtvis hemma och den egentliga arbetsplatsen finns på arbetsgivarens verksamhetsställe. Du kan dra av kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i din beskattning för de dagar då du är på arbetsgivarens verksamhetsställe. Ett månadskort kan dock beroende på situationen vara det billigaste alternativet även om du arbetar en del av veckan på distans.

Om kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen överstiger självrisken på 750 euro ska du dra av resekostnaderna beräknat enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Observera att din arbetsgivare inte kan ersätta dina resor mellan bostaden och arbetsplatsen skattefritt, utan dessa ersättningar utgör lön.

Kostnader för munskydd

Om du använder munskydd i kollektivtrafiken under resorna mellan hemmet och arbetsplatsen och köper skydden själv, kan du i beskattningen dra av kostnaderna för munskydd som kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats. Det schablonmässiga avdragsbeloppet är två euro för varje sådan dag då du gör en resa som berättigar dig till avdrag. Avdrag beviljas fr.o.m. 13.8.2020 då Institutet för hälsa och välfärd gav rekommendationen att använda munskydd.

Exempel: Rolf bor i Lahtis och arbetade huvudsakligen på kontoret i Helsingfors 1.1–15.3.2020. Sedan 16.3.2020 har han arbetat på distans och fortsätter med det till utgången av 2020. Från september 2020 besöker han sporadiskt kontoret i Helsingfors ungefär en gång i veckan. Det billigaste pendlingssättet i Rolfs fall är månadskort för tre månaders tid (januari–mars). Därtill får Rolf dra av resorna han de facto har gjort under september–december enligt priset på enkelbiljett. För dessa dagar beviljas han också avdrag för de munskydd som han själv köpt.

Också distansarbetsdagar är vanliga inrikes arbetsdagar och därmed kan du under distansarbetsdagar normalt använda de kostförmåner, såsom lunchsedlar eller elektroniska betalmedel, som din arbetsgivare gett dig.

Vanliga frågor

Om din stuga ligger längre från din arbetsplats än ditt hem och du åker till arbetsplatsen från stugan kan du som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dra av resorna från ditt hem till din egentliga arbetsplats beräknat enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Om din stuga ligger närmare din arbetsplats än ditt hem kan du som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dra av resorna från din stuga till din egentliga arbetsplats beräknat enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Avdraget för resorna beräknat från stugan kan alltså aldrig vara större än beräknat hemifrån.

De kostnader för resor till arbetsplatsen som kan avdras beror på dina familjeförhållanden.

Du anses ha familj i beskattningen om

 • du är gift eller lever i ett registrerat partnerskap
 • du har en sambo som du har eller har haft ett gemensamt barn med
 • du är ensamförsörjare och bor med dina minderåriga barn eller har delad vårdnad om dina minderåriga barn och barnen bor med dig en del av tiden.

Du har utöver ditt hem i din användning en ägar- eller hyresbostad som ligger nära arbetsplatsen

 • Om du har familj kan du dra av kostnaderna för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen samt mellan bostaden på arbetsorten och arbetsplatsen beräknat enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Ange dessa i punkten Resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Du kan också få avdrag för bostad på arbetsorten.
 • Om du inte har familj och har två bostäder, betraktas i beskattningen den bostad som ligger i närheten av den egentliga arbetsplatsen som din egentliga bostad. Du kan endast dra av kostnaderna för resor mellan denna bostad och den egentliga arbetsplatsen som resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Kostnader för resor från andra bostäder kan du inte dra av.

Du övernattar på hotell, hos bekanta eller släktingar

Du kan dra av kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen samt mellan hotellet och arbetsplatsen i punkten Resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Du kan inte dra av kostnader för inkvartering eftersom det inte är fråga om en arbetsresa utan om en resa mellan bostaden och arbetsplatsen.

Läs mer och granska exemplen i anvisningen Avdrag av resekostnader i löntagarens beskattning i kapitel 2.3

Så här anger du avdrag i skattedeklarationen

Tabell: att ange avdrag i skattedeklarationen
Avdrag  Så här deklarerar du
Avdrag för arbetsrum
 • I MinSkatt i fas 4 Övriga avdrag – Utgifter för förvärvande av inkomster – Avdrag för arbetsrum. Välj ett av följande alternativ
  • Arbetsrum för förvärvande av inkomster på heltid eller distansarbetsdagarna utgör mer än 50 % av arbetsdagarna

  • Arbetsrum för förvärvande av inkomster på deltid eller distansarbetsdagarna utgör högst 50 % av antalet arbetsdagar

  • Arbetsrum för förvärvande av tillfälliga inkomster eller sporadiskt distansarbete

 • På blankett 50A, Förvärvsinkomster och avdrag från dem, punkten Utgifter för förvärvande av löneinkomst – Avdrag för arbetsrum
Arbetsredskap, såsom en bildskärm och ett tangentbord
Dataanslutning
Resekostnader