Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Distansarbete och avdrag

Det kan hänföra sig sådana kostnader till distansarbetet som du får dra av i beskattningen. Sådana är exempelvis utgifter för arbetsrum, möbler och dataanslutningar.

Alla löntagare får automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärvande av inkomst. Om du har mer utgifter än detta kan du ange dem som utgifter för förvärvande av inkomst i skattedeklarationen. 

När du distansarbetar en del av veckan kan du dra av kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen för de dagar då du är på arbetsplatsen. Självrisken för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är 750 euro. Om resekostnaderna överstiger 750 euro ska du ange dem i skattedeklarationen. 

Med distansarbete avses ett arrangemang, där du har kommit överens med arbetsgivaren om att arbeta åtminstone en del av din arbetstid hemma eller i någon annan arbetslokal som du själv har skaffat.

Avdrag som hänför sig till distansarbete

Du kan få det schablonmässiga avdraget för arbetsrum även om arbetsgivaren har arrangerat en skrivbordsplats eller ett arbetsrum för dig på arbetsplatsen. Avdraget för arbetsrum bestäms enligt antalet distansarbetsdagar.

Tabell över avdrag för arbetsrum enligt antalet distansarbetsdagar

Antalet distansarbetsdagar

Avdrag för arbetsrum i beskattningen för 2019

Du distansarbetar över 50 % av det totala antalet arbetsdagar 900 euro
Du distansarbetar högst 50 % av det totala antalet arbetsdagar 450 euro

Arbetsrummets möbler är exempelvis ett arbetsbord och en arbetsstol. Arbetsredskap är exempelvis en dator, en bildskärm och ett tangentbord.

Om du skaffar möbler eller arbetsredskap själv kan du dra av anskaffnings-, service- och reparationskostnader som kostnader för förvärvande av inkomst, om möblerna i huvudsak används i arbetet. Observera att det schablonmässiga avdraget för arbetsrum och avdraget för möbler är alternativa avdrag, det vill säga du kan endast yrka på någotdera avdrag i skattedeklarationen.

 • Om anskaffningspriset är högst 1 000 euro per möbel eller arbetsredskap kan du dra av utgifterna på en gång.
 • Om anskaffningspriset överstiger 1 000 euro ska du årligen dra av 25 % av priset som avskrivningar.

Om du lånar möbler eller arbetsredskap av arbetsgivaren för att användas i arbetet förblir de i arbetsgivarens ägo, och ingen skattepliktig förmån uppstår för dig.

Om arbetsgivaren skaffar möbler i din ägo till ditt arbetsrum, utgör det gängse värdet på möblerna sådan lön för dig som arbetsgivaren anmäler till inkomstregistret.

Exempel: Mia har köpt ett arbetsbord, en arbetsstol, en bildskärm och ett tangentbord för distansarbete. Inköpspriset på dessa är sammanlagt 600 euro. Arbetsgivaren har gett en bärbar dator, en mus och hörlurar i Mias bruk.

Mia får i beskattningen dra av inköpspriset på de möbler och arbetsredskap som hon har skaffat. Beloppet stannar dock under 750 euro och Mia har inte heller övriga kostnader för förvärvande av inkomst. Mia deklarerar inte kostnaderna i beskattningen eftersom hon automatiskt får avdraget på 750 euro för förvärvande av inkomst.

Du har själv skaffat en dataanslutning

Om du har skaffat en dataanslutning (t.ex. bredband) kan du dra av kostnaderna för den som utgifter för förvärvande av inkomst. Avdragsbeloppet är

50 % av kostnaderna för dataanslutningen om du använder anslutningen delvis i arbetet

100 % av kostnaderna för dataanslutningen om du använder anslutningen huvudsakligen i arbetet.

Om din arbetsgivare ersätter dig brukskostnaderna för den dataanslutning som du själv skaffat utgör ersättningen skattepliktig inkomst både beträffande användningen i arbetet och beträffande det privata bruket. Du kan dra av andelen av användningen i arbetet som utgifter för förvärvande av inkomst i din skattedeklaration om den tillsammans med övriga utgifter för förvärvande av inkomst överstiger 750 euro.

Din arbetsgivare har skaffat en dataanslutning till dig

Om din arbetsgivare arrangerar en dataanslutning till dig för användning i arbetet är både användningen i arbetet och det privata bruket skattefria för dig.

Distansarbete utförs vanligtvis hemma och den egentliga arbetsplatsen finns på arbetsgivarens verksamhetsställe. Du kan dra av kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i din beskattning för de dagar då du är på arbetsgivarens verksamhetsställe. Ett månadskort kan dock beroende på situationen vara det billigaste alternativet även om du arbetar en del av veckan på distans.

Om kostnaderna för resor mellan bostaden och arbetsplatsen överstiger självrisken på 750 euro ska du dra av resekostnaderna beräknat enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Observera att din arbetsgivare inte kan ersätta dina resor mellan bostaden och arbetsplatsen skattefritt, utan dessa ersättningar utgör lön.

Också distansarbetsdagar är vanliga inrikes arbetsdagar och därmed kan du under distansarbetsdagar normalt använda de kostförmåner, såsom lunchsedlar eller elektroniska betalmedel, som din arbetsgivare gett dig.

Vanliga frågor

Om din stuga ligger längre från din arbetsplats än ditt hem och du åker till arbetsplatsen från stugan kan du som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dra av resorna från ditt hem till din egentliga arbetsplats beräknat enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Om din stuga ligger närmare din arbetsplats än ditt hem kan du som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dra av resorna från din stuga till din egentliga arbetsplats beräknat enligt det billigaste fortskaffningsmedlet.

Avdraget för resorna beräknat från stugan kan alltså aldrig vara större än beräknat hemifrån.

De kostnader för resor till arbetsplatsen som kan avdras beror på dina familjeförhållanden.

Du anses ha familj i beskattningen om

 • du är gift eller lever i ett registrerat partnerskap
 • du har en sambo som du har eller har haft ett gemensamt barn med
 • du är ensamförsörjare och bor med dina minderåriga barn eller har delad vårdnad om dina minderåriga barn och barnen bor med dig en del av tiden.

Du har utöver ditt hem i din användning en ägar- eller hyresbostad som ligger nära arbetsplatsen

 • Om du har familj kan du dra av kostnaderna för resorna mellan hemmet och arbetsplatsen samt mellan bostaden på arbetsorten och arbetsplatsen beräknat enligt det billigaste fortskaffningsmedlet. Ange dessa i punkten Resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Du kan också få avdrag för bostad på arbetsorten.
 • Om du inte har familj och har två bostäder, betraktas i beskattningen den bostad som ligger i närheten av den egentliga arbetsplatsen som din egentliga bostad. Du kan endast dra av kostnaderna för resor mellan denna bostad och den egentliga arbetsplatsen som resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Kostnader för resor från andra bostäder kan du inte dra av.

Du övernattar på hotell, hos bekanta eller släktingar

Du kan dra av kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen samt mellan hotellet och arbetsplatsen i punkten Resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Du kan inte dra av kostnader för inkvartering eftersom det inte är fråga om en arbetsresa utan om en resa mellan bostaden och arbetsplatsen.

Läs mer och granska exemplen i anvisningen Avdrag av resekostnader i löntagarens beskattning i kapitel 2.3

Så här anger du avdrag i skattedeklarationen

Tabell: att ange avdrag i skattedeklarationen
Avdrag  Så här deklarerar du
Avdrag för arbetsrum
 • I MinSkatt i fas 4 Övriga avdrag – Utgifter för förvärvande av inkomster – Avdrag för arbetsrum
  • Om distansarbetsdagarna utgör över 50 % av arbetsdagarna ska du välja punkten Inget arbetsrum som arbetsgivaren arrangerat.
  • Om distansarbetsdagarna utgör högst 50 % av arbetsdagarna ska du välja punkten Arbetsrum för förvärvande av inkomster på deltid. 
 • Blankett 50A, Förvärvsinkomster och avdrag från dem, punkten Utgifter för förvärvande av löneinkomst – Avdrag för arbetsrum
Möbler för arbetsrum
Arbetsredskap, såsom en bildskärm och ett tangentbord
Dataanslutning
Resekostnader