Det kan förekomma störningar i tjänsten måndagen den 5.12 kl. 0.00–4.00 på grund av ett serviceavbrott. Vi beklagar besväret som förorsakas av detta.

Avdrag från kapitalinkomsterna

Du har rätt att från dina kapitalinkomster dra av de utgifter som du har haft för att förvärva eller bibehålla inkomsterna.

Utgifter, räntor och lån

Utgifter för förvärv av inkomster som kan dras av från kapitalinkomster kan vara exempelvis

  • telefonkostnader
  • utgifter för it, exempelvis dator eller internetanslutning
  • utgifter för köp av facklitteratur.

Utgifterna ska ha ett samband med inkomstförvärv, t.ex. med investeringsverksamhet.

Också ett avdrag för arbetsrum kan göras från kapitalinkomsterna. Avdragsbeloppet beror på om det är fråga om förvärvsverksamhet som huvudsyssla eller om förvärv av tillfälliga biinkomster.

Om utgifterna hänför sig till förvaltning och förvaring av värdepapper, värdeandelar eller annan motsvarande egendom, dras en självrisk på 50 euro av från utgifterna. Anteckna utgifterna till fullt belopp på skattedeklarationen med självrisken inkluderad.

Hur mycket kan jag dra av?

Premier för frivillig pensionsförsäkring och långsiktigt sparande, dvs. LS-avtal, får dras av till ett belopp på högst 5 000 euro om året.

Varifrån görs avdraget?

Premierna dras av från kapitalinkomsterna under betalningsåret.

Om du inte har kapitalinkomster eller kapitalinkomsterna inte räcker till för att göra avdrag kan du göra avdraget i form av en så kallad särskild underskottsgottgörelse från skatter på förvärvsinkomster. Den särskilda underskottsgottgörelsen är 30 procent.

Om du inte har tillräckligt med skatt på förvärvsinkomsterna gör Skatteförvaltningen avdraget automatiskt från din makes eller makas beskattning. Om inte ens makens skatter räcker till förblir premien till dessa delar slutgiltigt oavdragen.

Förlust fastställs inte på grund av premier för pensionsförsäkringar och LS–avtal.

Vem kan göra avdraget?

Endast den försäkrade kan dra av premierna i sin beskattning. Även om din make eller maka skulle ha betalat din försäkringspremie kan hen inte dra av den i sin beskattning.

Mer information

Information om att dra av premier för en frivillig pensionsförsäkring i beskattningen

Detaljerade anvisningar om beskattningen av premier för frivilliga pensionsförsäkringar och LS-avtal

Hur mycket kan jag dra av?

År 2022 får du dra av 5 % av räntorna på bostadslån. År 2021 fick du dra av 10 % av räntorna.

När beviljas jag avdrag?

Räntorna på lån får dras av i beskattningen endast om det är fråga om bostadslån eller skuld för förvärv av inkomst. Räntorna på studielån kan inte längre dras av. Skuld för inkomstens förvärv anknyter till förvärv av skattepliktig inkomst – såsom hyresinkomst, dividendinkomst eller ränteinkomst.

Om bostaden är din första bostad, kontrollera att lånets användningsändamål har antecknats rätt i skattedeklarationen och på skattekortet. Ändra vid behov lånets användningsändamål till första bostad.

Varifrån görs avdraget?

Räntorna dras i första hand av från kapitalinkomsterna, till exempel hyresinkomsterna eller överlåtelsevinsterna. Amorteringarna på skuld kan inte dras av i beskattningen – studielånsavdraget utgör ett undantag.

Om du inte har kapitalinkomster eller tillräckligt med kapitalinkomster för att göra avdrag beviljas du avdrag i form av en så kallad underskottsgottgörelse från skatter på förvärvsinkomster. Underskottsgottgörelsen är 30 procent av räntebeloppet. Underskottsgörelsen av räntor på skuld för den första bostaden är 32 procent. Underskottsgottgörelsen är högst 1 400 euro. Den kan dock höjas med en eventuell barnförhöjning som är 400 euro för ett minderårigt barn och 800 euro för två eller flera minderåriga barn.

Mer information

Läs mer om underskottsgottgörelse

Närmare information om att dra av räntor i beskattningen

Du kan från dina kapitalinkomster dra av amorteringarna av ett delägarlån som beskattats som kapitalinkomst.

Avdragen ska dras av inom 5 år från det året då du har tagit lånet. Om det inte finns tillräckligt med beskattningsbara kapitalinkomster, dras avdraget av i form av en så kallad underskottsgottgörelse från skatterna på förvärvsinkomster.

Läs mer om delägarlån som räknas som kapitalinkomst

Med eftermarknadsgottgörelse avses en gottgörelse som fåtts av masskuldebrev och som motsvarar ränta. Eftermarknadsgottgörelsen uppkommer under tiden mellan räntebetalningsdagen och dagen för överlåtelse av masskuldebrevslånet. Gottgörelsen fås eller betalas i samband med överlåtelse av masskuldebrevet.

I samband med köp av masskuldebrevslån kan köparen betala eftermarknadsgottgörelse till säljaren. Eftermarknadsgottgörelsen utgör då för köparen utgifter för förvärv av inkomst, och köparen kan dra av den i sin egen beskattning.

Förluster

Förlust som har fastställts vid beskattningen dras alltid av från inkomsten inom samma inkomstslag. Förlust av förvärvsinkomst kan inte dras av från kapitalinkomsterna och förlust av kapitalinkomst får inte dras av från förvärvsinkomsterna.

Förlusterna ska dessutom alltid dras av från resultatet av den förvärvskälla där de uppkommit. Detta betyder att exempelvis en förlust som har uppkommit i näringsverksamheten kan inte dras av från jordbruksinkomsten och en förlust som har uppkommit inom jordbruket från inte dras av från inkomsten av näringsverksamhet.

Förluster från försäljning av egendom eller annan överlåtelse dras av från alla kapitalinkomster. 

Om du inte alls har kapitalinkomster eller om summan av dina kapitalinkomster är mindre än de försäljningsförluster som ska dras av, kan avdraget göras under de följande fem åren. På basis av försäljningsförlust kan du inte få underskottsgottgörelse i beskattningen av förvärvsinkomster.

Små försäljningsförluster kan inte dras av. Avdraget beviljas inte om de sammanlagda anskaffningsutgifterna för den egendom som överlåtits under skatteåret uppgår till högst 1 000 euro.

Deklarera försäljningsförlusten i MinSkatt eller på blankett 9 (Överlåtelsevinst eller -förlust)

Läs mer om avdraget för överlåtelseförlust

Du kan yrka på att den förlust som uppkommit av näringsverksamhet och jordbruk helt eller delvis ska dras av från de kapitalinkomster som du har förvärvat under samma år. Du ska yrka på avdraget innan beskattningen för skatteåret i fråga slutförs.

Om du exempelvis är en delägare i en jordbrukssammanslutning och du från dina kapitalinkomster vill dra av en förlust som uppkommit av sammanslutningens jordbruk eller förlust från nedläggning av sammanslutningens jordbruk, ska du anteckna beloppet av förlust som ska dras av på din personliga skattedeklaration.

Det uppstår ett underskott om avdragen från kapitalinkomsterna är större än kapitalinkomsterna.

Om skatterna på förvärvsinkomsterna inte räcker till för att dra av underskottet, dvs. för underskottsgottgörelse, fastställs en förlust i kapitalinkomstslaget i beskattningen. Förlusten avdras från kapitalinkomsten under 10 därpå följande skatteår allteftersom kapitalinkomst uppkommer.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022