Skatteförvaltningen gör följande avdrag för din räkning

Skatteförvaltningen beräknar en del av avdragen för dig, du behöver alltså inte begära dem separat. Avdragen görs sålunda på tjänstens vägnar.

I fråga om följande avdrag avses med nettoförvärvsinkomst det sammanlagda beloppet av alla förvärvsinkomster från vilka utgifter för förvärvande av inkomst har dragits av.  Utgifter för förvärvande av inkomst är kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor. Förvärvsinkomst är bl.a. löneinkomst, pensionsinkomst och skattepliktiga sociala förmåner.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Barnavdrag på 50 eller 100 euro för ett barn

Det sista året som avdraget kan dras av är 2017. Barnavdraget slopas år 2018.

Du beviljas barnavdrag om du enligt Befolkningsdatasystemet har barn att försörja. Barnavdraget beviljas för högst fyra barn.

Om du har s.k. nettoförvärvs- eller kapitalinkomster i mer än 36 000 euro om året minskas barnavdraget. Barnavdraget minskas med en procent av de inkomster som överskrider gränsen.

Mer information om barnavdraget

Avdrag för förvärvande av inkomst är 750 euro år 2018

Om du har haft löneinkomster beviljas du automatiskt avdrag för förvärvande av inkomst på 750 euro (750 euro år 2017). Avdraget kan dock inte vara större än löneinkomstens belopp. Om dina utgifter för förvärvande av inkomst överstiger 750 euro, deklarera utgifterna på din skattedeklaration. Avdrag för förvärvande av inkomst görs från löneinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen.

Förvärvsinkomstavdragets maximibelopp är 3 570 euro

Du kan beviljas förvärvsinkomstavdrag om du t.ex. har skattepliktig löneinkomst, annan förvärvsinkomst från arbete som du har utfört för en annans räkning eller förvärvsinkomstandel av företagsinkomst som ska fördelas. Däremot beviljas förvärvsinkomstavdraget inte på pensionsinkomst eller sociala förmåner.

Förvärvsinkomstavdraget görs från nettoförvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen.

Avdraget utgör 51 procent av det belopp varmed de inkomster som berättigar till avdrag överstiger 2 500 euro upp till ett inkomstbelopp av 7 230 euro och 28 procent av det belopp som överstiger detta. Avdragets maximibelopp är dock 3 570 euro.

Om din nettoförvärvsinkomst överstiger 14 000 euro minskar avdraget med 4,5 procent av det belopp som nettoförvärvsinkomsten överstiger 14 000 euro med. När avdragsbeloppet minskas, räknas som inkomst alla förvärvsinkomster, även t.ex. pension, arbetslöshetsersättning och sjukdagpenning.

Avdraget beviljas inte alls om dina nettoförvärvsinkomster överstiger 93 333 euro.

Läs mer om förutsättningarna för förvärvsavdrag.

Arbetsinkomstavdragets maximibelopp är 1 540 euro år 2018

Arbetsinkomstavdragets mamimibelopp är 1 420 euro år 2017. Du kan beviljas arbetssinkomstavdrag om du t.ex. har skattepliktig löneinkomst, annan förvärvsinkomst från arbete som du har utfört för en annans räkning eller förvärvsinkomstandel av företagsinkomst som ska fördelas.

Arbetsinkomstavdraget görs från statens inkomstskatt. Om din inkomstskatt inte räcker till för avdraget, görs avdraget från kommunalskatten, kyrkoskatten och sjukförsäkringens sjukvårdspremie enligt förhållandet mellan dessa skatter.

Fr.o.m. ingången av 2018 utgör avdraget 12,0 procent (12 % år 2017) av det belopp med vilket de inkomster som berättigar till avdrag överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 1 540 euro (1 420 euro år 2017).

Om din nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget vid beskattningen för 2018 med 1,65 procent (1,51 % år 2017) av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. När avdragsbeloppet minskas, räknas som inkomst alla förvärvsinkomster, också t.ex. pension, arbetslöshetsersättning och sjukdagpenning.

Avdraget beviljas inte överhuvudtaget om dina nettoförvärvsinkomster för skatteåret 2018 överstiger 127 000 euro (127 600 euro år 2017).

Läs mer om arbetsinkomstavdraget.

Låga förvärvsinkomster berättigar till grundavdrag

Grundavdraget görs från nettoförvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen och först efter att alla andra avdrag vid kommunalbeskattningen har gjorts.

Avdragets maximibelopp år 2018 är 3 100 euro (3 060 euro år 2017). Om nettoförvärvsinkomsten efter alla avdrag vid kommunalbeskattningen överstiger 3 100 euro (3 060 euro år 2017), ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten.

År 2018 beviljas inte ens ett partiellt grundavdrag vid kommunalbeskattningen, om beloppet av den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst efter de ovan nämnda avdragen överskrider 20 060 euro.

Läs mer om grundavdraget.

Pensionsinkomstavdrag beviljas vid stats- och kommunalbeskattningen

Pensionsinkomstavdraget görs från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen. Avdragsbeloppet beror på pensionstagarens samtliga beskattningsbara löne- och andra förvärvsinkomster.

Pensionsinkomstavdrag vid statsbeskattningen

Du beviljas pensionsinkomstavdrag för 2018 om dina nettoförvärvsinkomster vid statsbeskattningen inte överstiger 41 982 euro. Avdragets maximibelopp vid statsbeskattningen är 11 560 euro.

Läs mer om pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen.

Pensionsinkomstavdrag vid kommunalbeskattningen

Du beviljas pensionsinkomstavdrag för 2018 vid kommunalbeskattningen om dina nettoförvärvsinkomster inte överstiger 26 766 euro. Avdragets maximibelopp vid kommunalbeskattningen är 9 040 euro.

Läs mer om pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen.

För att få invalidavdrag behövs det ett läkarintyg

Du kan få invalidavdrag om du har en bestående invaliditetsgrad på 30 – 100 procent till följd av sjukdom eller skada. Om du yrkar avdrag för första gången ska du uppvisa en tillräcklig utredning (t.ex. ett läkarintyg) av invaliditetsgraden.

Om du har beviljats invalidpension, anses invaliditetsgraden utan särskild utredning vara 100 procent. Om invalidpensionen har beviljats som delpension anses invaliditetsgraden vara 50 procent.

Invalidavdrag vid statsbeskattningen

Vid statsbeskattningen görs avdraget från statens inkomstskatt på förvärvsinkomst. Om inkomstskattebeloppet inte räcker till för avdraget överförs avdraget eller det belopp som inte har dragits av automatiskt till att dras av från makens inkomstskatt.

Avdragsbeloppet vid statsbeskattningen är invaliditetsprocentens andel av 115 euro. Högst kan avdragsbeloppet alltså uppgå till 115 euro.

Läs mer om invalidavdraget vid statsbeskattningen.

Invalidavdrag vid kommunalbeskattningen

Vid kommunalbeskattningen görs avdraget från nettoförvärvsinkomsten. Om du endast har pensionsinkomst beviljas avdraget inte alls vid kommunalbeskattningen.

Vid kommunalbeskattningen är avdraget den andel av 440 euro som invalidprocenten utvisar. Det största möjliga avdragsbeloppet är alltså 440 euro.

Läs mer om invalidavdraget vid kommunalbeskattning.

Mottagaren av studiepenning får studiepenningsavdrag

Studiepenningsavdraget görs vid kommunalbeskattningen från nettoförvärvsinkomsten. Avdragets maximibelopp är 2 600 euro. Avdraget beviljas inte alls om dina nettoförvärvsinkomster överstiger 7 800 euro.

Läs mer om studiepenningsavdraget.

Studielånsavdrag kan beviljas under vissa förutsättningar

Studielånsavdraget görs direkt från skatterna. Avdragsbeloppet är det belopp som du under ett år betalat i amorteringar på ditt studielån. Avdragets maximibelopp är 30 procent av det studielånsbelopp som överstiger 2 500 euro.

Läs mer om förutsättningarna för studielånsavdrag.

Från sjöarbetsinkomster görs sjöarbetsinkomstavdrag

Sjöarbetsinkomstavdraget görs från nettoförvärvsinkomsten vid stats- och kommunalbeskattningen.

Sjöarbetsinkomstavdraget vid både statsbeskattningen och kommunalbeskattningen är 20 procent av det sammanlagda beloppet av sjöarbetsinkomsten. Avdraget är dock högst 7 000 euro.

Om din sjöarbetsinkomst överstiger 50 000 euro minskar avdraget med 5 procent av det belopp med vilket sjöarbetsinkomsten överstiger 50 000 euro.

Avdraget höjs med 170 euro för varje hel kalendermånad under vilken fartyget inte anlöper finsk hamn eller annars rör sig inom finskt territorium (ett s.k. cross-trade-avdrag).

Les mer om beskattningen av sjöarbetsinkomst.