Ränteavdrag för första bostad

I beskattningen kan ett större avdrag än normalt göras för räntan på ett lån som har lyfts för en första bostad. Om man inte har några kapitalinkomster dras en del av räntorna på bolånet av från s.k. underskottsgottgörelse. Av räntan på ett lån för en första bostad är underskottsgottgörelsen 32 procent, dvs. 2 procentenheter mer än av räntorna på andra bolån.

Räntan på ett bolån får delvis dras av i beskattningen

Har du tagit lån för att köpa eller totalrenovera din permanenta bostad, kan du delvis dra av lånets räntor i beskattningen. Räntorna dras av det år då de har betalats.

Det år då räntorna på bolån betalats Avdragsgill ränteavdrag
2015 65 %
2016 55 %
2017 45 %
2018 35 %
2019 25 %

Om det inte finns några kapitalinkomster, ger räntorna upphov till ett underskott

Den avdragsgilla delen av räntorna dras av i första hand från kapitalinkomsterna. Om det inte finns några kapitalinkomster, ger räntorna upphov till ett underskott. En del av underskottet dras av från skatten på förvärvsinkomsterna i form av en så kallad underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelsen är 30 % av den avdragsgilla delen av räntorna.

Om det är fråga om ett lån som lyfts för en första bostad får man en förhöjning på två procentenheter på underskottsgottgörelsen, vilket innebär att avdraget då blir 32 procent. Förhöjningen ges högst för året då den första bostaden togs i bruk och de följande nio åren.

Exempel: Makarna betalar under året betalat 1 000 euro i räntor på ett lån för en första bostad. Av räntorna kan 2018 dras av 350 euro (35 % på 1 000 euro). De har inga kapitalinkomster, och därför drar man av förlusten som underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomster. Underskottsgottgörelsen för räntor på lån för första bostad är 32 %. Beloppet som ska dras av i underskottsgottgörelse är 112 euro (30 % på 350 euro).

Underskottsgottgörelsen uppgår till högst 1 400 euro. För makar är maximibeloppet sammanlagt 2 800 euro. På maximibeloppet får man en barnförhöjning som uppgår till 400 euro för ett barn och sammanlagt 800 euro för två eller flera barn. I en fyra personers familj kan alltså högst 3 600 euro dras av från förvärvsinkomsterna i form av underskottsgottgörelse.

När anses ett lån utgöra lån på första bostad?

Ett ränteavdrag för första bostaden gäller endast räntorna på lån som tagits för att anskaffa den första bostaden. Lån som tagits för att totalrenovera den första bostaden är ett vanligt bostadslån.

Lånet avses gälla ett första bostad om alla dessa villkor uppfylls:

  • Du äger minst hälften av bostaden.
  • Du ska bo i bostaden.
  • Du har inte tidigare ägt minst 50 procent av en lägenhet eller bostadsbyggnad som du har använt som din stadigvarande bostad.

Räntorna kan beaktas redan på skattekortet

Räntekostnaderna för ett lån kan beaktas redan i förskottsinnehållningsprocenten i skattekortet.

Se närmare anvisningar om skattekort.

Banken skickar uppgifterna om lånet och låneräntorna till Skatteförvaltningen för den slutliga beskattningen, och dessa uppgifter syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera räntebeloppet och användningsändamålet. Om användningsändamålet har angetts felaktigt i specifikationsdelen, ska du i ytterligare uppgifter ange det rätta användningsändamålet (ränta på lån för första bostad) och kreditkoden.