Avdrag för räntor på bolån

Den ränta som betalats på ett bolån kan i allmänhet dras av i beskattningen antingen delvis eller till sitt fulla belopp. Ränteavdraget varierar enligt användningen av bostaden för vilken lånet har lyfts.

Ränteavdrag för lån för stadigvarande bostad eller dess totalrenovering

Räntorna på en bostadsskuld kan delvis dras av i beskattningen då lånet lyfts för köp eller totalrenovering av familjens stadigvarande bostad. Bostaden kan vara ett egnahemshus eller en lägenhet.

Belopp på ränteavdrag för bolån

Bolåneräntans betalningsår Avdragsgill ränteandel
 2015  65 %
 2016  55 %
 2017  45 %
 2018  35 %
 2019  25 %

De avdragsgilla räntorna dras av i första hand från kapitalinkomsterna. Om du inte har kapitalinkomster eller de är mindre än dina avdragsgilla räntor uppstår ett underskott. Av detta underskott räknas 30 % som en underskottsgottgörelse som dras av från skatterna på dina förvärvsinkomster.

Se exempel i avsnittet Underskottsgottgörelse.

Ränteavdrag för lån för placeringsbostad

Om du har tagit ett lån för att köpa en placeringsbostad är räntorna avdragsgilla till sitt fulla belopp. Det rör sig då om en skuld för inkomstförvärv, dvs. ett lån för förvärv av skattepliktig inkomst. Exempelvis uthyrning av en bostad är förvärvsverksamhet.

Räntorna på ett lån för en placeringsbostad dras först av från kapitalinkomsterna. Sådana är bland annat hyresinkomster från bostäder. Om resultatet är negativt dras 30 % av detta underskott av från skatten på förvärvsinkomsten. Även bikostnaderna för lånet för en placeringsbostad kan dras av från kapitalinkomsterna.

Annat bolån

Fritidsbostad

Räntekostnaderna för lån för köp av fritidsbostad kan inte dras av i beskattningen. Lånet jämställs med en konsumtionskredit, dvs. annan skuld.

Bostad i barns eller far- eller morförälders bruk

Om en bostad ställts till förfogande för familjens myndiga barn eller en far- eller morförälder, antingen utan hyra eller till en betydligt lägre hyra än hyresnivån i området, kan räntekostnader inte dras av för lån som tagits för köp eller totalrenovering av bostaden. Lånet jämställs med en konsumtionskredit, dvs. annan skuld.

Sambruk – bostaden hyrs ut och är i eget bruk

Exempelvis en fritidsbostad kan under året ha varit i eget bruk men även hyrts ut. I proportion till respektive användningstid utgör lånet för fritidsbostaden skuld för inkomstsförvärv vad gäller uthyrningen respektive konsumtionskredit vad gäller eget bruk. I beskattningen dras räntekostnaderna av enligt lånets användningsändamål.

Ägande av viss andel

Man kan även förvärva endast en viss andel av en lägenhet i sin ägo. Det har i praktiken utvecklats olika finansieringsmodeller där bostadsköparen finansierar en viss andel av bostadspriset och den återstående delen finansieras till exempel genom ett bolagslån som bostadsaktiebolaget tagit. Som räntor på bolån kan man dra av endast de räntor som man betalat på ens eget lån. Den ränta på bolagslån som man betalat i samband med bolagsvederlaget får inte dras av.

Delägarbostad

En delägarbostad är ett arrangemang där personen förvärvar en del av de aktier som berättigar till besittning av en bostad. Räntorna på det lån som personen tagit för förvärvet av ägarandelen får dras av. Däremot får den ränta som eventuellt ingår i hyran inte dras av.

Bostadsrättsbostad

En bostadsrättsbostad är en boendeform där en bostadsrättsavgift betalas för bostaden. Därutöver betalas ett bruksvederlag för bostaden. Räntorna på ett lån som tagits för bostadsrättsavgiften får dras av i beskattningen.

Totalrenovering av stadigvarande bostad

Du får dra av räntan på lån för totalrenovering av din stadigvarande bostad på samma sätt som om lånet hänför sig till köp av stadigvarande bostad. År 2019 är den avdragbara andelen 25 % av räntorna (35 % år 2018).

Om totalrenoveringen har finansierats genom ett bolagslån som bostadsaktiebolaget tagit, får den ränta som ingår i bolagsvederlaget inte dras av. Om du däremot tar ett eget banklån för att betala din andel av totalrenoveringskostnaderna eller din andel av bolagslånet till bostadsaktiebolaget, är räntan på ditt banklån avdragbar om den hänför sig till den totalrenovering som görs i bostadsaktiebolaget.

Räntorna får inte heller dras av om lånet hänför sig till en så kallad årsreparation. Bland annat målning eller tapetsering av bostaden eller köp av köksinredning som motsvarar den tidigare nivån räknas som årsreparationskostnader.

Aravalån

Räntorna på aravalån, dvs. annuitetslån, får inte dras av vid beskattningen.

Varifrån avdraget görs

Avdraget görs i första hand från kapitalinkomsterna. Exempelvis hyresinkomster och dividendinkomster är kapitalinkomster. Om du inte har kapitalinkomster, dras 30 % av de avdragsgilla räntorna av från skatten på förvärvsinkomster. Exempelvis löner, pensioner och förmåner från FPA är förvärvsinkomster.

Underskottsgottgörelse

Om du inte har kapitalinkomster beviljas avdraget som en underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna (t.ex. löneinkomst). Gottgörelsens maximibelopp är 1 400 euro per år. För makar är maximibeloppet 2 800 euro. Underskottsgottgörelsens maximibelopp höjs med en barnförhöjning som är 400 euro för ett minderårigt barn och 800 euro för två eller flera minderåriga barn.

Exempel: En familj har två barn. Makarna har under året betalat 2 000 euro i bolåneräntor. I sin beskattning för 2018 kan makarna dra av 700 euro för räntan (2 000 euro × 35 %) Makarna har inga kapitalinkomster och därför får de en underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna. Från räntorna dras 30 % av som underskottsgottgörelse så att denna totalt uppgår till 210 euro (700 euro × 30 %).

Exempel: En familj har två barn. Makarna kan i form av en underskottsgottgörelse på högst 3 600 euro dra av bolåneräntorna från skatten på förvärvsinkomsterna. För detta krävs att de inte har kapitalinkomster och att räntekostnaderna för bolånet uppgår till ungefär 27 000 euro. Från bolåneräntor kan man skatteåret 2018 dra av 35 % (35 % av 27 000 euro = 9 450 euro, varav 30 % = 2 835 euro).

Större underskottsgottgörelse för första bostad

Om det är fråga om ett lån som lyfts för en första bostad höjs underskottsgottgörelsen med två procentenheter så att avdraget blir 32 %. Förhöjningen ges högst för det år första bostaden togs i bruk och nio påföljande år.

Läs mer om definitionen av första bostad i beskattningen.

Deklarera räntekostnaderna till Skatteförvaltningen

Räntekostnaderna för lån kan tas i beaktande redan i förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet.

Läs mera om beställning av skattekort.

Banken meddelar räntorna som syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen

För den slutliga beskattningen skickar banken uppgifterna om lånet och låneräntorna till Skatteförvaltningen, och dessa uppgifter syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Kontrollera ränteuppgifterna och lånets användningsändamål. Ange i ytterligare uppgifter lånets rätta användningsändamål och kreditkoden, om skuldens användningsändamål har antecknats fel i skattedeklarationen.

Nyckelord: