Avdrag - deklarera själv dessa avdrag

Lämna redan nu i MinSkatt uppgifterna för din skattedeklaration för 2018. Då står de färdigt i din förhandsifyllda skattedeklaration som du får på våren 2019. Se alla de uppgifter som du redan nu kan lämna.

Du kan få olika avdrag som minskar skattebeloppet vid beskattningen. En del av avdragen drar Skatteförvaltningen av automatiskt av och en del måste du själv deklarera till Skatteförvaltningen.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen är det lätt att komplettera i MinSkatt. Logga in i tjänsten med nätbankskoder eller med mobilcertifikat. Om du deklarerar på nätet ska du inte lämna in pappersblanketter.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du korrigera uppgifterna med de pappersblanketter som anges i skattedeklarationen vid respektive uppgift. Så här deklarerar du på papper.

Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dras inte direkt av från skatterna

Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen dras av från förvärvsinkomsterna innan skatten beräknas, alltså inte direkt från skatterna. Om du t.ex. har avdragbara resekostnader till ett belopp av 2 000 euro får du inte samma summa i skatteåterbäring. Däremot är det den beskattningsbara inkomsten som minskas med beloppet för resekostnadsavdraget.

Självrisken för resekostnaderna är 750 euro och avdragets maximibelopp är 7 000 euro. Om du har anmält resekostnaderna redan när du har ansökt om skattekort, finns de också med i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Kontrollera resekostnaderna på skattedeklarationen och korrigera vid behov.

Läs mer om avdraget för resekostnader.

Självrisken för hushållsavdraget är 100 euro

Hushållsavdraget görs från skatten. Självrisken är 100 euro och maximibeloppet för avdraget är 2 400 euro per person. Avdraget beviljas för det år då du har betalat företagets faktura eller lönen till arbetstagaren. Om du har anmält utgifterna som berättigar dig till hushållsavdrag via Palkka.fi eller i samband med att du har ansökt om skattekort, överförs hushållsavdraget till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Läs mer om hushållsavdraget.

Avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga är högst 1 400 euro

Avdraget beviljas från förvärvsinkomster enligt prövning. Förutsättning för avdraget är någon särskild orsak, t.ex. sjukdom, arbetslöshet eller försörjningsplikt. Avdragets maximibelopp är 1 400 euro. Avdraget kan inte beaktas i skattekortet, eftersom de realiserade inkomsterna för hela året påverkar huruvida avdraget beviljas eller inte (också makens inkomster påverkar). Du kan alltså ansöka om avdrag först när du lämnar din skattedeklaration.

Avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga kan beviljas enbart på basis av höga sjukdomskostnader, om

 • det sammanlagda beloppet av dina och dina familjemedlemmars sjukdomskostnader för skatteåret är minst 700 euro
 • sjukdomskostnaderna samtidigt utgör minst 10 procent av dina sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalsinkomster (=alla inkomster minskade med utgifterna för förvärvande av inkomst).

Läs mer om avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga.

Utgifter för förvärvande av inkomst dras av från löneinkomsterna

Skatteförvaltningen drar automatiskt av från löneinkomster 750 euro som utgifter för förvärvande av inkomst. Om dina utgifter för förvärvande av inkomst överstiger 750 euro, deklarera utgifterna i skattedeklarationen. Utgifterna för förvärvande av inkomst ska ha ett samband med förvärvande av löneinkomster.

Utgifter för förvärvande av inkomst kan t.ex. vara avdrag för arbetsrum, facklitteratur, avdrag för dator och måltidsersättning inom specialbranscher.

Läs mer om avdraget för utgifter för förvärvande av inkomst.

I den automatiska beräkningen av avdraget för förvärvande av inkomst (750 euro) beaktas inte kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen, medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor. Var och en av dessa utgifter dras av separat.

Kostnader för resor inom specialbranscher dras av som utgifter för förvärvande av inkomst.

Avdrag för bostad på arbetsorten

Avdrag för bostad på arbetsorten dras av från förvärvsinkomsterna i form av utgift för förvärvande av inkomst. Avdraget är högst 450 euro per månad (250 e 2018), dock inte mer än vad du betalat i hyra för din bostad på arbetsorten. Avdraget för bostad på arbetsorten kan beviljas endast den ena av makarna.

Avdraget för bostad på arbetsorten beviljas, om alla de följande villkoren uppfylls:

 • på grund av läget av din egentliga arbetsplats har du hyrt en bostad på arbetsorten
 • bostaden på arbetsorten är en hyresbostad, personalbostad eller bostadsrätt/delägarbostad (om bostaden på arbetsorten är en ägarbostad, är du inte berättigad till avdrag)
 • om du har familj, ska du samtidigt ha en bostad på arbetsorten och en stadigvarande bostad där du bor tillsammans med din make och/eller ditt minderåriga barn. Om du inte har familj, ska du samtidigt ha två egentliga arbetsplatser och två bostäder på grund av läget av arbetsplatserna.  Då ska den ena bostaden vara din stadigvarande bostad och den andra din bostad på arbetsorten.
 • din egentliga arbetsplats ska ligga på över 100 kilometers avstånd från din stadigvarande bostad
 • din bostad på arbetsorten ska ligga på över 100 kilometers avstånd från din stadigvarande bostad.

Läs mer on avdraget för bostad på arbetsorten.

Motorsågs- och skogsarbetaravdrag

 • Du kan få ett motorsågsavdrag i beskattningen om du använder motor- eller röjsåg för förvärvande av löneinkomst. Avdragsbeloppet är 30 procent av den lön som betalats för skogsarbete. Du kan yrka i din skattedeklaration att avdraget görs enligt 40 procent. Motorsågsavdraget beräknas också för separat betalda motorsågsersättningar.
   
 • Om lönen av skogsarbete utgör minst en tredjedel av dina inkomster, dras av som skogsarbetaravdrag 5 procent från beloppet av löneinkomst av skogsarbete. Skogsarbetaravdraget är högst 240 euro.

Motorsågs- och skogsarbetaravdraget beviljas från förvärvsinkomster i form av utgifter för förvärvande av inkomst.

Läs mer om motorsågs- och skogsarbetaravdraget vid beskattningen (se anvisningens avsnitt 5.17).

Underhållsskyldighetsavdrag är högst 80 euro per barn

Du kan beviljas avdraget om du betalar underhållsbidrag som fastställts genom avtal eller domstols utslag. Avdraget uppgår till 1/8 av det betalda beloppet, dock högst 80 euro om året per minderårigt barn. Avdraget som har beaktats på skattekortet överförs direkt till din skattedeklaration. Underhållskyldighetsavdraget görs från skatten.

Läs mer om underhållsskyldighetsavdraget.

Inkomstutjämning

Inkomstutjämning kan beviljas om du under året har fått en förvärvsinkomst om minst 2 500 euro som har kumulerats under två eller flera år, och denna förvärvsinkomst samtidigt utgör minst en fjärdedel av det totala beloppet av nettoförvärvsinkomsten under året. Avdraget som beviljas på basis av inkomstutjämningen görs från skatten.

Inkomstutjämning görs enbart på yrkande och yrkandet ska framföras innan verkställandet av beskattningen av det år då engångsinkomsten mottagits avslutats.

Exempel: Du har betalats ersättning som berättigar dig till inkomstutjämning för år 2018. Du ska yrka inkomstutjämning innan beskattningen för 2018 slutförs.

Läs mer om förutsättningarna för inkomstutjämning.

Inkomstutjämningen kan beaktas redan på skattekortet:

Du kan yrka på inkomstutjämning i MinSkatt.

 • Välj punkten Skattekort och förskottsskatt
 • Ange inkomsterna som du yrkar inkomstutjämning på i punkten Engångsinkomst
 • Bifoga en fil eller vid behov fritt formulerade motiveringar

Läs mera om inkomstutjämningen  

Donationsavdrag för donation till en högskola

En fysisk person och ett dödsbo får från sin förvärvsinkomst dra av en penningdonation till ett universitet eller en högskola. Donationer vars syfte är att främja konst eller vetenskap är avdragsgilla. Donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro kan dras av.

Nyckelord: