Du kan få avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga på basis av stora sjukdomskostnader

Lämna redan nu i MinSkatt uppgifterna för din skattedeklaration för 2018. Då står de färdigt i din förhandsifyllda skattedeklaration som du får på våren 2019. Se alla de uppgifter som du redan nu kan lämna.

Du kan få avdraget på basis av underhållsskyldighet, arbetslöshet eller sjukdom, om din eller din familjs skattebetalningsförmåga har väsentligen nedsatts.

Du kan få avdraget för nedsatt skattebetalningsförmåga enbart på basis av stora sjukdomskostnader om båda villkoren nedan uppfylls:

  • det sammanlagda beloppet av dina och dina familjemedlemmars sjukdomskostnader för skatteåret är minst 700 euro
  • sjukdomskostnaderna samtidigt utgör minst 10 % av dina sammanlagda nettoförvärvs- och nettokapitalsinkomster. Du får nettoinkomstbeloppet när du från inkomsterna drar av utgifterna för inkomstens förvärvande, m.a.o. de kostnader som har förorsakats av förvärvandet av inkomsterna.

Avdraget beviljas enligt prövning. Också de övriga familjemedlemmarnas inkomster och förmögenhet inverkar på om avdraget beviljas eller inte. Också de skattefria inkomsterna tas i beaktande. Med familjemedlemmar avses make eller maka och minderåriga barn.

Se i tabellen hur stort avdrag du kan få på basis av sjukdomskostnaderna.

Deklarera i MinSkatt

Du kan också lämna uppgifterna på en pappersblankett (50A).

Spara kvittona på sjukdomskostnaderna.