Som au pair från utlandet till Finland

Anvisningen uppdateras för tillfället.

Fickpengar till en au pair-arbetstagare som kommer från utlandet till Finland är skattepliktig löneinkomst. Ofta är det dock inte nödvändigt att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och den försäkrades sjukförsäkringspremie för lönen till en au pair.

Ett hushåll kan anställa en utländsk au pair för att sköta barnen och hjälpa till med hushållsarbetet. Hushållet står i regel för mat och boende samt betalar även fickpengar till au pairen.

Fickpengar som betalas till en au pair-arbetstagare är skattepliktig lön. Även den naturaförmån som omfattar mat och boende och annat uppehälle är skattepliktig lön. Dessutom inverkar längden på arbetstagarens vistelse i Finland på beskattningen.

Ska au pairen vistas i Finland i högst 6 månader eller längre?

Om au pair-arbetstagaren vistas i Finland i över sex månader, verkställs beskattningen på samma sätt som för övriga personer som bor i Finland.  En progressiv skatt betalas till Finland på t.ex. löner och andra förvärvsinkomster.

En au pair som vistas i Finland i högst sex månader betalar dock en källskatt på 35 procent till Finland.  Alternativt kan au pairen yrka på att lönen ska beskattas progressivt i stället för genom källbeskattning om hen bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal.  Om en arbetstagare yrkar på att beskattningen ska verkställas progressivt i stället för genom källbeskattning ska hen ansöka om ett skattekort för begränsat skattskyldiga.

Läs mer på sidan Till Finland för att arbeta.

Au pairen behöver ett skattekort

Au pair-arbetstagaren ska skaffa ett skattekort för löneutbetalningen så fort arbetet i Finland börjar. Om arbetet pågår längre än 6 månader ska arbetstagaren dessutom skaffa en finländsk personbeteckning. En förhandsifylld skattedeklaration, som ska kontrolleras, skickas till arbetstagare som har vistats i mer än sex månader i Finland eller som ansökt om progressiv beskattning. Om det finns fel eller brister i skattedeklarationen, ska skattedeklarationen korrigeras och returneras till Skatteförvaltningen i Finland.

Så här kontrollerar du skattedeklarationen

Så här deklarerar du

Den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift ska i regel betalas för en lön.  Den försäkrades sjukförsäkringspremie tas dock inte ut på lönen till au pairen och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas inte om au pairens arbete i Finland varar i mindre än 4 månader, det totala beloppet av lönen (fickpeng + naturaförmåner) är under 1 211 euro per månad eller om den veckoliga arbetstiden är mindre än 18 timmar.

Om au pair-arbetstagaren flyttar till Finland, ska sjukförsäkringspremien och sjukförsäkringsavgiften betalas om arbetstagaren inte har ett intyg från FPA på att hen inte är sjukförsäkrad eller omfattas av den bosättningsbaserade sociala tryggheten i Finland.

Exempel: En au pair kommer till Finland för att arbeta under kalenderåret 2019. Au pairen får boende, mat och en penninglön på 300 euro per månad av värdfamiljen. Boendet och maten utgör förmån med fritt uppehälle, vars värde är 517 euro per månad. Den skattepliktiga lönen är sammanlagt cirka 817 euro per månad. Den försäkrades sjukförsäkringspremie tas inte ut på lönen, och värdfamiljen betalar inte heller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för lönen.

Hushållets skyldigheter

Ett hushåll som har anställt en au pair ska verkställa förskottsinnehållning eller källskatt på au pairens lön enligt anvisningarna på skattekortet. Hushåll ska också alltid anmäla till inkomstregistret uppgifterna om löner och förvärvsinkomster som de utbetalat. Alla uppgifter ska anmälas oberoende av betalningsbeloppet – det finns ingen minimigräns i euro. Förutom en anmälan om löneuppgifter ska man lämna arbetsgivarens separata anmälan om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som har betalats. 

Hushållet ska även lämna in årsanmälan före utgången av januari året efter löneutbetalningsåret. Den sista årsanmälan lämnas in för löner utbetalda under 2018. Löneuppgifterna lämnas in på blanketten Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r). Den kan lämnas in på nätet eller en pappersblankett.

Läs mer på sidan Hushållen som arbetsgivare.

Hushållsavdrag

Det är möjligt att göra hushållsavdrag för en lön som har betalats till en au pair-arbetstagare. Hushållsavdraget är 20 procent av den utbetalade bruttolönen (penninglönen + naturaförmåner) och de lönebikostnader som arbetsgivaren ska betala, såsom arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Läs mer på sidan Hushållsavdrag.