Införsel av flyttfordon till Finland

Ändring i bilskattelagen 1.1.2015

Ändringar har gjorts i bilskattelagen och dessa trädde i kraft 1.1.2015. Skattenedsättningarna vid införsel av fordon i samband med inflyttning har slopats.

En person som flyttar till Finland senast 31.12.2017 kan få skattenedsättning under de gamla förutsättningarna om det skattepliktiga flyttfordonet har registrerats på inflyttaren senast 31.12.2014 eller om hen har ingått ett bindande köpeavtal om fordonsanskaffningen senast 31.12.2014.

Inflyttaren kan få skattenedsättning under de gamla förutsättningarna även i det fall att fordonet har registrerats på inflyttarens maka eller make senast 31.12.2014. Fordonet anses vara registrerat på personen när hen har införts i fordonsregistret som fordonets ägare, innehavare eller användare.

För de flyttfordon som har fått skattenedsättning gäller fortfarande bestämmelser som begränsar skattefri försäljning eller överlåtelse av fordon.

En bilskattedeklaration ska i regel lämnas in, om ett fordon ska användas i trafik i Finland. För fordon som importeras från länder utanför EU fattar Tullen utöver bilbeskattningsbeslutet även ett förtullningsbeslut där tullfriheten och mervärdesskattefriheten bekräftas. Mer information (Tull).

Fordonet kan i Finland beskattas som flyttgods. Skatten nedsätts med högst 13 450 euro. Skattenedsättningen beviljas endast ett fordon, till exempel en bil, en paketbil eller en motorcykel, i taget.

  • Skattenedsättning kan beviljas under följande förutsättningar
  • En privatperson för in fordonet för eget bruk.
  • Den som för in fordonet är inflyttare.
  • Den som för in fordonet har omedelbart före inflyttningen vistats utomlands minst ett år utan avbrott.
  • Fordonet har under minst sex månader omedelbart före inflyttningen varit i inflyttarens eller dennes makes ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i inflyttarens bruk.
  • Fordonet har förts in i samband med inflyttningen. Fordonet anses ha förts in i samband med inflyttningen, om införseln till Finland sker inom 12 månader efter inflyttningen eller högst tre månader före inflyttningen. Dessutom ska fordonet anmälas för beskattning inom 18 månader efter inflyttningen.
  • Inflyttaren har under året före inflyttningen endast tillfälligt vistats i Finland. Om skälet till vistelsen varit en vanlig semesterresa eller något jämförbart, kan vistelsen anses vara tillfällig om den varat i högst 72 dagar. Sporadiskt arbete kan anses vara tillfälligt om vistelsen i Finland begränsat sig till 40–50 dagar.De tillfälliga vistelserna kan totalt omfatta högst 72 dagar. Det ovannämnda antalet dagar får överskridas enbart av tvingande skäl.
  • Den som för in fordonet och som tidigare har bott i Finland, har under ett år före inflyttningen inte varit heltidsstuderande.
  • Om inflyttaren tidigare har fört in ett fordon med nedsatt skatt eller skattefritt ska den för skattefri överlåtelse av fordonet föreskrivna tiden ha gått ut före inflyttningen till Finland.

Bilskattenedsättning för inflyttare från krisområden

Personer som flyttar till Finland från ett krisområde kan föra in ett flyttfordon under samma förutsättningar som andra inflyttare. En nedsättning på bilskatten, motsvarande skattenedsättningen för flyttfordon, kan beviljas inflyttare som vistats på ett krisområde, utan att fordonet behöver förvaras eller användas på krisområdet. Skattenedsättningen förutsätter i dessa fall att fordonet förvaras i Finland.

Ansökan om förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan meddela ett förhandsavgörande om hur bilskattelagen tillämpas på beskattningen av sökandens fordon. Mer information under punkten Förhandsavgörande

Denna anvisning gäller ibruktagande och registrering av fordon som av inflyttare förts in i samband med inflyttning samt skattefrihet för dessa med stöd av bilskattelagen.

Innan ett fordon som har förts in i landet registreras eller tas i bruk i Finland ska bilskatt betalas på detta enligt bestämmelserna i bilskattelagen. Bilskatt ska alltid betalas, om inte fordonet enligt bilskattelagen omfattas av skattefrihet.

På fordon som förs in som flyttgods från länder utanför EU tillämpas förutom bilskattelagen och mervärdesskattelagen även tullagstiftningen, i synnerhet EU:s tullfrihetsförordning. Mer information (Tull)

Fordon som flyttgods

Då en person flyttar till Finland från ett annat EU-land, är hans eller hennes personliga egendom, inklusive fordon, med vissa undantag fri från skatter vid import och från övriga restriktioner.

Vid införsel av fordon från EU tillämpas bestämmelserna i den nationella mervärdesskattelagen och bilskattelagen. För flyttfordon som förs in från EU uppbärs i regel ingen mervärdesskatt i Finland.

Inflyttare i bilbeskattningen

Inflyttare är en person som flyttar från utlandet till Finland och bosätter sig här. Den som kommer till Finland tillfälligt, till exempel som turist, studerande eller för ett temporärt arbetsförhållande, och vars egentliga hemvist finns utomlands, är således inte inflyttare.

Personer kan också bosätta sig i och flytta till Finland successivt (så kallad successiv inflyttning), då vistelsen i Finland till en början är tillfällig och den slutliga inflyttningen sker först senare. Också dessa personer har på vissa villkor rätt att till Finland föra in ett fordon såsom flyttfordon enligt bilskattelagen.

Deklaration av flyttfordon

Den som fört in ett fordon från utlandet ska genast vid ankomsten till Finland hos skattemyndigheten anmäla införseln av sitt fordon som flyttgods oavsett om personen kommer från EU eller från ett land utanför EU. Fordonet får inte användas i Finland om en anmälan om ibruktagande av fordonet inte lämnats till Skatteförvaltningen.

Fordon som förs in från ett land utanför EU ska dessutom tullklareras, dvs. anmälas till tullförfarandet för överlåtelse till fri omsättning (Tull). 

Användning av ett fordon i Finland före beskattning

En i Finland stadigvarande bosatt person får i regel inte ens tillfälligt använda ett utlandsregistrerat fordon i trafik i Finland utan att betala bilskatt för fordonet.

Ett fordon som registrerats i EES-området och som kommer att registreras i Finland kan användas i högst tre månader utan att skatt betalas för det. Detta förutsätter att en anmälan om ibruktagande av fordonet har lämnats till Skatteförvaltningen innan fordonet börjar användas i Finland. Anmälan om ibruktagande kan göras elektroniskt för fordon som kommer att registreras i Finland.

Fordonet ska dessutom ha en trafikförsäkring som gäller i Finland. Försäkringsskyddet i en finländsk trafikförsäkring är i Finland till vissa delar mer täckande än i de övriga EES-staterna. Om fordonet inte har en gällande registrering inom EES-området, kräver användningen av fordonet i trafik utöver anmälan om ibruktagande också ett förflyttningstillstånd och en trafikförsäkring som gäller i Finland.

Mer information om förflyttningstillstånd finns på Transport- och kommunikationsverkets webbplats (Traficom).

Körrätten upphör om man inte lämnar in en skattedeklaration inom fem dagar eller på bilskattens förfallodag eller om skattedeklarationen eller skattebeslutet återkallas. Vid återkallande tas samma avgift ut hos den skattskyldige som för Skatteförvaltningens förhandsavgörande samt som bilskatt fem procent av den skatt som borde ha betalats för fordonet om beskattningen hade slutförts. Bilskatt som betalats med anledning av återkallande beaktas inte om fordonet beskattas senare. År 2017 är avgiften för ett förhandsavgörande 150 euro för privatpersoner.

Skattepliktiga och skattefria fordon

Skattepliktiga fordon är personbilar, paketbilar, bussar med en egenmassa understigande 1 875 kilogram, motorcyklar (kategorierna L3e och L4e) samt trehjulingar och fyrhjulingar (L5e och L7e).  Fria från bilskatt är till exempel mopeder som hör till kategorierna L1e och L2e och vissa tre- eller fyrhjuliga fordon (L6e) som är försedda med en motor på högst 50 cm3.

En närmare beskrivning av klassificeringen finns i fordonslagen (Finlex).

Förutsättningar för skattenedsättningar för flyttfordon

Enligt den finska bilskattelagen uppbärs bilskatt före registrering eller ibruktagande av ett fordon oavsett om fordonet importerats från ett land inom EU eller från ett land utanför EU. Skatten nedsätts med högst 13 450 euro.

En förteckning över förutsättningarna för skattenedsättning finns i början av denna sida.

Så kallade successiva inflyttare anmäler sitt fordon för beskattning som flyttfordon inom 18 månader från den tidpunkt då den tillfälliga vistelsen började

Fordonet kan dock inte anmälas för beskattning som flyttfordon förrän inflyttaren själv anlänt till Finland.

Om inflyttaren tidigare har fört in ett flyttfordon och med stöd av bestämmelserna överlåtit det under karenstiden utan att betala skatt (antingen överlåtelse av fordonet till ett försäkringsbolag på grund av skador eller försäljning/överlåtelse för bruk utomlands efter att fordonet har avregistrerats), börjar tidsfristerna för införsel av ett nytt fordon vad gäller  inflyttarens vistelse utomlands samt användning och ägande av fordonet löpa först efter 30 månader från den dag då skattenedsättning beviljades för det tidigare införda fordonet.

Ett samboförhållande jämställs inte med äktenskap när fordonet ägs och används utomlands. En person kan således inte från utlandet föra in ett fordon som flyttfordon med nedsatt skatt, om fordonet ägs av sambon, även om personen har använt fordonet i utlandet. Personer som lever i registrerat partnerskap jämställs i skattelagstiftningen med makar.

Om situationen till någon del är tvetydig, finns det skäl att på förhand kontakta det verksamhetsställe inom Skatteförvaltningen som verkställer bilbeskattningen och där flyttfordonet kommer att anmälas för beskattning. I dessa situationer kan man hos Skatteförvaltningen ansöka om ett avgiftsbelagt förhandsavgörande om hur bilskattelagen tillämpas i det aktuella fallet. År 2017 är avgiften för ett förhandsavgörande 150 euro för privatpersoner.

Inflyttaren kan med skattenedsättningsförmån föra in endast ett skattepliktigt fordon, till exempel en personbil, en paketbil eller en motorcykel. Inflyttaren kan beviljas nedsatt skatt för ett skattepliktigt fordon också då han eller hon utöver det skattepliktiga fordonet för in till exempel en skattefri husbil i Finland.

Exempel på hur skattenedsättning räknas ut för ett flyttfordon:

Allmänt begärt pris i Finland på ett begagnat fordon som är likadant som flyttfordonet 50 000,00 €

Sedvanliga nedsättningar (5 % och 750 €) 3 250,00 €

Allmänt värde i detaljhandeln 46

750,00 €
Bilskatt (35 % x allmänt värde i detaljhandeln) 16 362,50 €
Skattenedsättning för flyttfordon 13 450,00 €
Bilskatt som återstår att betala

2 912,50 €

Användning av fordonet omedelbart före inflyttning

Kravet på användning av fordonet, vilket är en förutsättning för skattenedsättning för flyttfordon, anses vara uppfyllt om fordonet använts eller kan anses ha använts eller ha varit tillgängligt för användning av inflyttaren minst sex månader omedelbart före inflyttningen.

För att kunna anse att fordonet använts av inflyttaren, ska det ha varit registrerat och trafikförsäkrat på det sätt som möjliggör användning av fordonet i trafik i vistelselandet.

Besök i Finland under vistelsen utomlands

Inflyttaren ska före inflyttningen vistas utomlands minst ett år utan avbrott. Skattenedsättning beviljas även när inflyttaren före inflyttningen tillfälligt vistats i Finland för att skaffa en bostad eller söka jobb eller av skäl som med beaktande av inflyttarens omständigheter bör anses vara tvingande eller på grund av en sedvanlig semesterresa, sporadiskt arbete eller någon annan därmed jämförbar kortvarig vistelse, och sedan återvänt till utlandet efter denna vistelse.

Enligt vedertagen beskattnings- och rättspraxis har man tillåtit en 72 dagars vistelse i Finland på grund av en sedvanlig semesterresa under ett års tid före inflyttningen. Denna tidsgräns kan i regel överskridas endast om personen kan lägga fram tvingande eller därmed jämförbara skäl för sin vistelse i Finland. Som vistelsedag i Finland räknas också resdagarna till och från Finland.

Till exempel om en person anländer till Finland den 1 januari och åker tillbaka till utlandet den 3 januari, anses personen ha vistats i Finland tre dagar. Vid bedömning av huruvida vistelsen ska betraktas som tvingande eller inte har det ansetts vara av avgörande betydelse att skälet för vistelsen har varit oväntat och oförutsebart samt något som inflyttaren inte själv har kunnat påverka och som subjektivt bedömt har tvingat personen att vistas i Finland. Sökandens egen sjukdom har i vissa fall under vissa förutsättningar ansetts vara tvingande skäl. Då ska sjukdomen ha varit allvarlig och vårdbehovet akut. Dessutom förutsätts det att behandlingen av sjukdomen just i Finland varit motiverad.

Vistelse på grund av arbete har inte ansetts bero på tvingande skäl. Tillåten vistelse på grund av arbete ska dessutom vara av sporadisk och tämligen kortvarig art. I avgörandepraxisen har vistelse på grund av arbete ansetts vara denna typ av vistelse, om den varat högst 40–50 dagar. Denna vistelse anses ingå i antalet tillåtna vistelsedagar (72 dagar).

Man kan besöka Finland med ett fordon som tagits upp i exportregistret, men dock inte under den månad som omedelbart följer på flyttningen från landet eller den månad som omedelbart föregår flyttningen till landet. En person som har sin hemvist i utlandet kan i Finland köpa ett fordon som tas upp i exportregistret och använda fordonet i Finland under en kort tid innan fordonet förs ut (till exempel på grund av en sedvanlig semesterresa eller därmed jämförbar kortvarig vistelse).

Exportregistreringen är i kraft ett år räknat från slutet av registreringsmånaden. Det beror på utflyttningslandets lagstiftning om fordonet ska registreras i landet under det år då exportregistreringen är i kraft.  Handledning och rådgivning gällande exportregistrering lämnas av Traficom .

Om inflyttaren besöker Finland med en exportregistrerad bil, ska han eller hon be att tullmyndigheten gör en anteckning om inrese- och utresedagarna i dokumenten.

Upphävande av försäljnings- och överlåtelsebegränsning

Om skatt inte har betalats för ett fordon som beviljats skattebehandling som flyttfordon, får det inte säljas, hyras ut eller på något annat sätt överlåtas eller ens utan vederlag överlämnas för att användas av en person som inte hör till inflyttarens familj, förrän fordonet varit i inflyttarens eller makens ägo eller besittning som leder till äganderätt och i inflyttarens bruk sammanlagt tre år, av vilka dock minst ett år efter inflyttningen i Finland.

Exempel:

1. Om fordonet i utlandet har varit i inflyttarens ägo och bruk 3 år, är överlåtelsebegränsningen i kraft ett år i Finland.

2. Om fordonet i utlandet har varit i inflyttarens ägo och bruk sex månader, är överlåtelsebegränsningen i kraft 2 år 6 månader i Finland.

Som användningstid för fordon räknas inte den tid då fordonet har varit i Finland före inflyttningen. Som användningstid betraktas inte heller tiden från den dag då personen anlänt till Finland för den tillfälliga vistelsen fram till den dag då fordonet beviljats nedsatt skatt genom ett beskattningsbeslut, om det för fordonet beviljats skattenedsättning med stöd av bestämmelserna om så kallad successiv inflyttning.

Efter inflyttningen anses tiden för användningen av fordonet i Finland börja den dag då fordonet genom ett beskattningsbeslut beviljats skattenedsättning. Efter inflyttningen räknas dock bara den tid då både fordonet och inflyttaren samtidigt befinner sig i Finland som användningstid. Den så kallade karenstiden löper således endast under den tid då inflyttaren använder fordonet i Finland.

Om fordonet avställs från trafik eller inflyttaren vistas utomlands, löper karenstiden inte under den tiden. Karenstiden löper dock också under sedvanlig vinteravställning under tiden 01.11–30.04 förutsatt att fordonet före vinteravställningen varit registrerat för användning trafik i Finland.

Ett fordon kan avställas från trafik för den tid då vinteravställningen gäller. För att tiden för överlåtelsebegränsning ska löpa under vinteravställningen förutsätts det dock alltid att inflyttaren själv befinner sig i Finland under avställningstiden.

Om fordonet har förts in från ett land utanför EU, omfattas fordonet också av andra begränsningar för överlåtelse som gäller för flyttgods från ett land utanför EU.

Inflyttarens familj enligt bilskattelagen

Till inflyttarens familj hör en make eller maka och deras ogifta barn som bor i samma hushåll som inflyttaren. Inflyttarens föräldrar och syskon hör inte till hans eller hennes familj, även om de lever i samma hushåll som inflyttaren.

Personer av samma kön som registrerat sitt parförhållande jämställs med makar. Med make jämställs i detta sammanhang också en person som fortgående utan att ingå äktenskap lever med inflyttaren i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, dvs. sambo. Sambon har rätt att använda fordonet efter inflyttningen, också under karenstiden.

Ett undantag från överlåtelsebegränsningen är att inflyttaren före utgången av karenstiden skattefritt kan överlåta ett fordon till ett försäkringsbolag på grund av skador, eller för att användas i utlandet. Före denna överlåtelse ska fordonet dock avregistreras från registret i Finland. Dessutom ska det beaktas att en omregistrering av fordonet eller användning av fordonet i trafik i Finland leder till normal debitering av bilskatt. I dessa fall är den som tar fordonet i bruk eller registrerar det i Finland skattskyldig.

Vissa specialfall gällande flyttfordon

Så kallade successiva inflyttare

Skattenedsättning för flyttfordon beviljas också för en person som före inflyttningen tillfälligt vistats i Finland, om personen visar att förutsättningarna för skattenedsättning för flyttfordon uppfyllts omedelbart innan personen anlänt till Finland för den tillfälliga vistelsen.

Vid en bedömning av om förutsättningarna för en skattenedsättning för flyttfordon blivit uppfyllda anses personen ha anlänt till Finland vid den tidpunkt då hen första gången anlänt för en tillfällig vistelse.

Skattenedsättningen förutsätter också att fordonet anmäls för beskattning som flyttfordon inom 18 månader efter början av den tillfälliga vistelsen.

Studerande

Skattenedsättning beviljas inte personer som vid tidpunkten för inflyttningen är under 18 år och inte heller personer som bott i Finland tidigare, men som under ett år före inflyttningen huvudsakligen studerat utomlands. Skattenedsättning beviljas dock, om personen visar att villkoren för skattenedsättning för flyttfordon uppfyllts på basis av sammanhängande perioder i utlandet under en  tid då personen inte har studerat. En del av tiden kan också löpa under det sista året före inflyttningen, om personen inte studerat under den tiden.

Som studier betraktas förberedande studier för ett examensprogram vid ett universitet eller någon annan läroanstalt samt praktik i anslutning därtill, även arbetspraktik, om inte verksamheten ska betraktas som självständig forskningsverksamhet.

Som självständig forskningsverksamhet betraktas till exempel att man gör sin doktorsavhandling eller sitt licentiatarbete. Däremot har sysselsättningspolitisk utbildning och arbetspraktik i anslutning till den inte betraktats som sådana studier som avses i bestämmelsen. Studier vid en läroanstalt som motsvarar grundskola eller gymnasium betraktas som sådana studier som avses i bilskattelagen.

Handlingar som behövs vid fordonsbeskattningen

Inflyttaren ska med stöd av handlingar visa att förutsättningarna för skattefrihet eller skattenedsättning föreligger.

Utlandsvistelsen kan bevisas med vilken handling som helst. Man bedömer huruvida handlingen är tillräcklig som bevis i varje enskilt fall. I allmänhet bevisas utlandsvistelsen med ett intyg från arbetsgivaren. Om personen inte har arbetat utomlands, kan utlandsvistelsen bevisas också med kontoutdrag, kreditkortsräkningar eller andra räkningar som visar att personen faktiskt vistats utomlands.

Om man inte kan lägga fram handlingar för varje månad under det år som föregått inflyttningen, kan ett hyresavtal för bostaden utomlands i kombination med andra handlingar i vissa fall också godkännas som ett bevis på utlandsvistelsen. Enbart en flyttanmälan till befolkningsdatasystemet bevisar ofta inte på ett tillräckligt sätt att personen vistats utomlands.

Fordonets ägande och besittning framgår vanligtvis av fakturan eller annat överlåtelseintyg och av registreringshandlingarna och trafikförsäkringsintyget.

Inflyttaren ska också lägga fram andra bevis gällande förutsättningarna för skattefrihet, till exempel resebiljetter, körkort, pass eller ett officiellt identitetsbevis.

Bilskattedeklaration och skatteuppbörd

Innan ett fordon registreras eller tas i bruk i Finland ska inflyttaren avge en bilskattedeklaration till skattemyndigheten. Deklarationen ska innehålla identifieringsuppgifter om fordonet samt uppgifter om dess utrustningsnivå och om hur länge fordonet ägts och använts. Uppgifterna behövs bland annat för fastställande av fordonets beskattningsvärde.

Inflyttaren ska vara beredd på att Skatteförvaltningen granskar fordonet i samband med att skattedeklarationen lämnas in. Inflyttaren har också rätt att åberopa fordonets individuella egenskaper, om hen anser att dessa väsentligt påverkar fordonets allmänna värde i detaljhandeln. Då granskar Skatteförvaltningen fordonet enligt bestämmelserna.

När inflyttaren har avgett bilskattedeklarationen verkställer Skatteförvaltningen beskattningen och meddelar tillstånd för registrering av fordonet efter att de eventuella skatterna har betalats.

Fordonet får inte användas i Finland förrän beskattningen verkställts, om inte Skatteförvaltningen bekräftat en anmälan om ibruktagande av fordonet. Fordonet ska också ha en gällande trafikförsäkring i Finland och en registrering i en EES-stat eller ett förflyttningstillstånd.

Bilskattedeklaration ska lämnas in för alla bilskattepliktiga fordon, dvs. också för de fordon som inte påförts bilskatt (till exempel bilskattefria husbilar).

Skatteförvaltningen svarar för beskattningen av ett flyttfordon, om fordonet överlåts i strid med villkoren för skattefrihet eller skattenedsättning.

När ett fordon första gången registrerats eller tagits i bruk sköter Trafi den bilbeskattning som verkställs på grund av ändringar i fordonets konstruktion, användningssyfte eller i äganderätten till fordonet.

Besiktning och registrering av fordon

Fordon registreras på ett besiktningsställe. Vid en registreringsbesiktning konstaterar man att fordonet uppfyller bestämmelserna och reder ut vilka tekniska uppgifter och identifieringsuppgifter som ska antecknas i fordonstrafikregistret och registreringsbeviset. Fordonet kan lämnas för en registreringsbesiktning innan en bilskattedeklaration för fordonet avges till Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen kan hämta de uppgifter som behövs för fastställande av bilskatt ur Trafis datasystem eller få uppgifterna med hjälp av ett intyg över registreringsbesiktningen, vilket innebär att bilbeskattningen kan påskyndas genom att lägga fram ett intyg över registreringsbesiktningen när fordonet beskattas.

Ett fordon som genomgått en registreringsbesiktning tas dock inte upp i registret förrän man lägger fram Skatteförvaltningens bilskattebeslut hos besiktningsmannen.

Uppgifter om förutsättningarna för registrering av fordon som förs in som flyttfordon lämnas av besiktningsställena eller Trafi.

Ett i Finland anskaffat nytt fordon som kommer att tas i bruk utomlands kan exporteras till utlandet som ett så kallat exportregistrerat fordon. Exportregistreringen är i kraft ett år räknat från slutet av registreringsmånaden. Det beror på utflyttningslandets lagstiftning om fordonet ska registreras i landet under det år då exportregistreringen är i kraft. Handledning och rådgivning gällande exportregistrering lämnas av Trafi.

Om utflyttaren besöker Finland med en exportregistrerad bil, ska han eller hon be att tullmyndigheten gör en anteckning om inrese- och utresedagarna i dokumenten.

Förhandsavgörande och skattelättnad

Skatteförvaltningen kan på ansökan meddela ett förhandsavgörande om hur bilskattelagen och även mervärdesskattelagen tillämpas vid beskattning av sökandens fordon innan fordonet första gången registreras, om detta är särskilt viktigt för sökanden.

Förhandsavgöranden meddelas i tvetydiga fall gällande tillämpningen av lagar. Förhandsavgöranden meddelas för bestämda konkreta situationer på basis av de omständigheter som sökanden lägger fram och inte som svar på allmänna frågor. Förhandsavgöranden ges inte om beräkning av bilskattebelopp och momsbelopp.

För beslut med förhandsavgörande för en privatperson debiteras en prestationsavgift som år 2017 är 150 euro. Beslut med förhandsavgörande kan överklagas.

Skatteförvaltningen kan av särskilda skäl på ansökan och på de villkor den bestämmer bevilja skattelättnad på bilskatt.

När man ansöker om skattelättnad ska man dock beakta att den bara kan beviljas i specialfall. Ett beslut om skattelättnad är avgiftsfritt. Ändring i beslutet kan inte sökas genom besvär.

Både förhandsavgörande och skattelättnad kan sökas med en fritt formulerad ansökan:

Skatteförvaltningen/ Bilskatning
PB 40
00052 Skatt

Bilskatterådgivningen svarar på förfrågningar, tfn 029 497 154

Mer information: Bilbeskattning