Anvisningar för personer som infört ett fordon som flyttgods

Villkor för bevarande av skattefrihet eller nedsatt bilskatt, dvs. överlåtelseförbud för fordon

När ett fordon som införts som flyttgods till Finland har beviljats skattefrihet eller nedsatt bilskatt är villkoret för skattefriheten eller skattenedsättningen ett tidsbegränsat överlåtelseförbud. Detta betyder att fordonet inte får

  • säljas
  • hyras ut
  • annars överlåtas till en annan person
  • ens utan vederlag överlämnas för att användas av en person som inte hör till familjen, förrän fordonet har varit i inflyttarens eller makens/makans ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i inflyttarens bruk under minst tre år, varav dock minst ett år i Finland.

Om skattefriheten eller skattenedsättningen grundar sig på ett skattelättnadsbeslut, kan tiden för överlåtelseförbudet variera. Tiden framgår av beskattningsbeslutet.

Tidsfristen som berör användningen av fordonet i Finland börjar den dag då fordonet genom skattebeslut beviljas skattenedsättning för flyttfordon. Om villkoret görs en anteckning i bilskattebeslutet och en mera kortfattad anteckning i fordonets registreringsbevis.

Observera att efter inflyttningen till Finland räknas bara den tid då både fordonet och inflyttaren samtidigt befinner sig i Finland som användningstid. Karenstiden löper således endast under den tid då inflyttaren använder fordonet i Finland (se punkt 5 nedan).

Förtullningsbeslut för fordon som införs från länder utanför EU

Om fordonet har införts från ett land utanför EU har det utöver bilskattebeslutet också utfärdats ett separat förtullningsbeslut med bekräftelse om tull- och mervärdesskattefrihet. Då är tiden för överlåtelseförbudet enligt tull- och mervärdesskattebestämmelserna 12 månader, vilket också gäller övrigt flyttgods som införs från länder utanför EU. I förtullningsbeslutet görs en anteckning om villkoret.

Tillåten överlåtelse av fordonet

Försäljning och annan överlåtelse av fordonet är tillåten först när tiden för överlåtelseförbud enligt bilskattelagen har gått ut eller när de fastställda skatterna har betalats. Utom när det gäller undantagen i punkterna 3.1, 3.2 och 3.3 nedan får fordonet inte säljas, hyras ut eller annars överlåtas förrän tiden för överlåtelseförbudet har gått ut.

Familjemedlemmars rätt att använda fordonet

Medlemmarna i inflyttarens familj har rätt att använda fordonet. Till inflyttarens familj hör en make eller maka och deras ogifta barn som bor i gemensamt hushåll med inflyttaren. Således hör t.ex. inflyttarens föräldrar och syskon inte till hans eller hennes familj, även om de bor i gemensamt hushåll med inflyttaren.

Personer  jämställs av samma kön som registrerat sitt parförhållande med äkta makar. Nyttjanderätt jämställs med make eller maka också en person som utan att ha ingått äktenskap stadigvarande bor i samma hushåll som inflyttaren i ett förhållande som motsvarar äktenskap. Denna person har rätt att använda fordonet under den tid överlåtelseförbudet varar.

Fordonet får inte ens tillfälligt överlåtas att användas av en person utanför familjen.

Fall där även andra personer får köra fordonet

En annan person får köra fordonet när inflyttaren själv eller en medlem av dennes familj som har rätt att använda fordonet åker med. Därtill får till exempel personalen vid ett hotell flytta fordonet, och personalen vid en verkstad får flytta och provköra fordonet i samband med reparation.

Överlåtelse av fordon för bruk utomlands eller överlåtelse av skadat fordon till försäkringsbolaget

Ett flyttfordon kan medan överlåtelseförbudet är i kraft säljas eller annars överlåtas för bruk utomlands utan att den person som importerat fordonet drabbas av skattepåföljder. Inflyttaren kan också innan tiden för överlåtelseförbud gått ut överlåta ett skadat fordon till försäkringsbolaget utan att betala skatt.

Då förutsätts det att fordonet före överlåtelsen har avförts ur finskt register. Om ett på detta sätt överlåtet fordon tas i bruk eller registreras på nytt, ska bilskatt tas ut hos den som tar fordonet i bruk eller registrerar det till den del bilskattebeloppet överstiger den tidigare betalda bilskatten.

Om ett fordon som enligt tullfrihetsförordningen är befriat från tull överlåts inom 12 månader från det att förtullningsbeslutet utfärdats, kommer dock importtull och mervärdesskatt vid import att uppbäras oberoende av orsaken till överlåtelsen.

Beskattning av fordon i vissa fall

Överlåtelse av fordon i strid med bestämmelserna under tiden för överlåtelseförbud, dvs. under karenstiden. 

Om fordonet överlåts innan tiden för överlåtelseförbudet gått ut, fastställs bilskatten på fordonet enligt de bestämmelser som var i kraft den dag då bilskattedeklarationen inlämnades.

Fordon som överlåtits till utlandet eller skadat fordon som överlåtits till försäkringsbolaget och som tas i bruk på nytt i Finland

Om ett fordon som överlåtits till utlandet eller till försäkringsbolaget tas i bruk eller registreras på nytt i Finland, måste den som tar fordonet i bruk eller registrerar det betala bilskatt för fordonet. Fordonet beskattas då som vilket som helst fordon som första gången tas i bruk eller registreras i Finland och på beskattningen tillämpas skattegrunder i enlighet med tidpunkten för den nya beskattningen. Från skatten avdras dock beloppet på den skatt som tidigare betalades för fordonet i samband med den första beskattningen. Det är Skatteförvaltningen som verkställer debiteringen.

Om inflyttaren har överlåtit flyttfordonet för bruk utomlands eller överlåtit det i skadat skick till försäkringsbolaget och i ett senare skede tänker införa ett nytt flyttfordon till Finland, kan det nya fordonet på vissa villkor beviljas skattenedsättning för flyttfordon. Då anses tidsfristerna för inflyttarens utlandsvistelse samt för användningen och ägandet av fordonet utomlands börja först 30 månader efter den dag då det tidigare införda fordonet beviljades skattenedsättning.

I praktiken innebär detta att en person som tidigare infört ett flyttfordon och överlåtit det på ovannämnda sätt ska efter en väntetid på två och ett halvt år vistas minst i ett års tid utomlands på det sätt som avses i bilskattelagen för att ha rätt att införa ett nytt flyttfordon. Läs mer om införselvillkoren för flyttfordon i Skatteförvalningens kundanvisningar om bilbeskattning.

Överlåtelseförbud efter införsel av flyttfordon, dvs. karenstiden

Fordonets användningstid i Finland ska efter inflyttningen anses börja den dag då fordonet genom beskattningsbeslut beviljats skattenedsättning enligt bilskattelagen. Dessutom förutsätts att fordonet registrerats i Finland så att det kan användas i trafik. Om bilen dock använts i högst tre månader med en anmälan om ibruktagande som bestyrkts av Skatteförvaltningen, när fordonet har anmälts till beskattning, anses tiden för överlåtelsebegränsningen ha löpt under denna tid. I dessa fall börjar karenstiden undantagsvis löpa redan innan ett bilskattebeslut har utfärdats.

Efter inflyttningen till Finland räknas bara den tid då både fordonet och inflyttaren samtidigt befinner sig i Finland som användningstid. Karenstiden löper således endast under den tid då inflyttaren använder fordonet i Finland. Om inflyttaren t.ex. senare vistas utomlands eller avregistrerar sitt fordon, avbryts användningstiden för motsvarande tid. Karenstiden löper inte om fordonet inte har en giltig trafikförsäkring eller om fordonet har anmälts till avställningsförsäkring. Karenstiden löper inte heller när en anmälan om avställning har gjorts till Trafi (Trafiksäkerhetsverket) för fordonet.

Enligt vedertagen praxis räknas dock den normala vinteravställningen 1.11–30.4 som användningstid. Tiden för överlåtelsebegränsning löper under vinteravställningen även om en anmälan om avställning från trafik har gjorts för fordonet. Att tiden för överlåtelsebegränsning löper under vinteravställningen förutsätter dock alltid att inflyttaren själv befinner sig i Finland under avställningstiden.

Som ett fordons användningstid betraktas inte den tid före inflyttningen då fordonet befunnit sig på ett friområde eller någon annanstans i Finland om det inte är fråga om användning som hänför sig till tillfällig vistelse, t.ex. en semesterresa, enligt bilskattelagen.

Om fordonet har beviljats flyttbilsförmån i Finland med stöd av bestämmelser om successiv flyttning, lämnas den tid som personen tillfälligt har vistats i Finland före inflyttningen helt utanför användningstiden tills skattebeslutet för flyttbil har utfärdats för fordonet.

När tiden för överlåtelseförbud gått ut

När inflyttaren har använt fordonet i Finland under fastställd tid ska han eller hon tillställa Skatteförvaltningen en korrekt ifylld anmälan. Anmälan ska i första hand lämnas till närmaste tullkontor där bilbeskattning verkställs. Den kan t.ex. skickas per post eller inlämnas personligen. Skatteförvaltningen bestyrker inte anmälan medan kunden väntar, utan bestyrkandet eller beskedet om att tiden för överlåtelsebegränsning inte gått ut skickas till inflyttaren per post.

Anmälan om att tidsfristen för flyttfordonets överlåtelseförbud gått ut ska fyllas i och skickas till Skatteförvaltningen under adress:

Skatteförvaltningen / Bilbeskattning
PB 21
53101 Villmanstrand

Utöver anmälan kan man vid behov också begära övriga redogörelser för inflyttarens boende och för användningen av fordonet i Finland. Skatteförvaltningen ger vid behov råd om hur blanketten ska ifyllas.

Anteckningen om överlåtelsebegränsning avförs inte automatiskt från fordonstrafikregistret utan detta görs på ett besiktningsställe när kunden uppvisar Skatteförvaltningens skriftliga tillstånd för avregistrering av överlåtelsebegränsningen.

Användning av fordonet i Finland före beskattning

Ett motordrivet fordon som inte registrerats i Finland får inte användas här i trafik om det inte föreskrivs särskilt om användningen. Det är möjligt att använda ett sådant fordon i trafik på vissa villkor, t.ex. med stöd av förflyttningstillstånd eller utländsk registrering.

Enligt förordningen om registrering av fordon får inflyttaren använda ett fordon i trafik i Finland i 30 dagar efter införseln av fordonet förutsatt att fordonet har en i utlandet gällande registrering. Vid successiv inflyttning räknas tidsfristen från det att fordonets ägare efter sin ankomst till Finland anses ha bosatt sig stadigvarande här. Fordonet ska alltså anmälas för första registrering inom denna tidsfrist om fordonet används i trafik i Finland. Mera information fås från besiktningsställena och Trafi.

Ett fordon som kommer att registreras i Finland kan användas i högst tre månader utan att skatt betalats för det. Detta förutsätter att en anmälan om ibruktagande av fordonet lämnas till Skatteförvaltingen innan användningen av fordonet i Finland börjar.

Anmälan om ibruktagande

Om fordonet inte har en gällande registrering inom EES-området eller om giltighetstiden för en sådan registrering går ut, behövs också ett förflyttningstillstånd. Den av Skatteförvaltningen bestyrkta anmälan om ibruktagande ska finnas med i fordonet då det används. Därtill ska fordonet ha en trafikförsäkring som gäller i Finland.

Registrering och besiktning av fordonet

När inflyttaren har lämnat in bilskattedeklarationen verkställer skattemyndigheten beskattningen och ger tillstånd till registrering av fordonet efter att de eventuella skatterna har betalats. Före registreringen ska fordonet genomgå en registreringsbesiktning, där man kontrollerar fordonets tekniska skick och att fordonet motsvarar bestämmelserna. En redogörelse för att fordonet motsvarar bestämmelserna ska uppvisas på besiktningsstället.
 
Besiktningsställena och Transport- och kommunikationsverket (Traficom) ger mera information om intyg som krävs för enskilda fordon.

Efter registreringsbesiktningen ska fordonet registreras på besiktningsstället. Rätten att tillfälligt använda fordonet upphör på bilskattens förfallodag. Fordonet får alltså inte användas i trafik efter förfallodagen, om det inte har registrerats.

Beskattning av överlåtelsevinsten när fordonet säljs

Om inflyttaren säljer fordonet efter det att överlåtelseförbudet upphört, är en eventuell överlåtelsevinst på försäljningen enligt inkomstskattelagen skattepliktig kapitalinkomst.

På förfrågningar om överlåtelsevinst svarar inkomstskatterådgivningen för personkunder, tfn 029 497 003. På frågor om bilbeskattning svarar bilskatterådgivningen, tfn 029 497 151.

Författningarna finns i den elektroniska författningssamlingen på Finlex.

I besiktnings- och registreringsfrågor samt frågor som gäller fordonsskatt kan man kontakta besiktningsställen eller Traficom.