Införsel av flyttfordon till Finland

Ändring i bilskattelagen 1.1.2015

Ändringar har gjorts i bilskattelagen och dessa trädde i kraft 1.1.2015. Skattenedsättningarna vid införsel av fordon i samband med inflyttning har slopats. Om ni har frågor om flyttfordon, ringa till numret 020 497 151.

En person som har flyttat till Finland senast 31.12.2017 kan få skattenedsättning under de gamla förutsättningarna om det skattepliktiga flyttfordonet har registrerats på inflyttaren senast 31.12.2014 eller om hen har ingått ett bindande köpeavtal om fordonsanskaffningen senast 31.12.2014.

Inflyttaren kan få skattenedsättning under de gamla förutsättningarna även i det fall att fordonet har registrerats på inflyttarens maka eller make senast 31.12.2014. Fordonet anses vara registrerat på personen när hen har införts i fordonsregistret som fordonets ägare, innehavare eller användare.

För de flyttfordon som har fått skattenedsättning gäller fortfarande bestämmelser som begränsar skattefri försäljning eller överlåtelse av fordon.

Bilskattelag (www.finlex.fi)

Införsel av flyttfordon till Finland

En bilskattedeklaration ska i regel lämnas till Skatteförvaltningen om ett fordon ska användas i trafik i Finland. För fordon som importeras från länder utanför EU fattar Tullen utöver bilbeskattningsbeslutet även ett förtullningsbeslut där tullfriheten och mervärdesskattefriheten bekräftas.

Fordonet kan i Finland beskattas som flyttgods. Skatten nedsätts med högst 13 450 euro. Skattenedsättningen beviljas endast ett fordon, t.ex. en bil, en paketbil eller en motorcykel i taget.

Skattenedsättning kan beviljas under följande förutsättningar:

  • En privatperson för in fordonet för eget bruk.
  • Den som för in fordonet är inflyttare.
  • Den som för in fordonet har omedelbart före inflyttningen vistats utomlands under minst ett år utan avbrott.
  • Fordonet har under minst sex månader omedelbart före inflyttningen varit i den inflyttandes eller dennes makes ägo eller sådan besittning som leder till äganderätt och i den inflyttandes bruk.
  • Fordonet har förts in i samband med inflyttningen. Fordonet anses ha införts i samband med inflyttningen om införseln till Finland sker inom 12 månader efter inflyttningen eller högst tre månader före inflyttningen. Dessutom ska fordonet anmälas för beskattning inom 18 månader efter inflyttningen.
  • Den inflyttande har under året före inflyttningen endast tillfälligt vistats i Finland. Om skälet till vistelsen varit en vanlig semesterresa eller något jämförbart kan vistelsen anses vara tillfällig om den varat i högst 72 dagar. Sporadiskt arbete kan anses vara tillfälligt om vistelsen i Finland begränsat sig till 40-50 dagar. De tillfälliga vistelserna kan totalt omfatta högst 72 dagar som endast kan överskridas av tvingande skäl.
  • Den som för in fordonet och som tidigare har bott i Finland, har under ett år före inflyttningen inte varit heltidsstuderande.
  • Om den inflyttande tidigare har infört ett fordon med nedsatt skatt eller skattefritt ska den för skattefri överlåtelse av fordonet föreskrivna tiden ha gått ut före inflyttningen till Finland.

Bilskattenedsättning för inflyttande från krisområden

Personer som flyttar till Finland från ett krisområde kan föra in ett flyttfordon under samma förutsättningar som andra inflyttare. En nedsättning på bilskatten, motsvarande skattenedsättningen för flyttfordon, kan beviljas inflyttare som vistats på ett krisområde utan att fordonet behöver förvaras eller användas på krisområdet. Skattenedsättningen förutsätter i dessa fall att fordonet förvaras i Finland. .

För fordonet ska en anmälan göras till Skatteförvaltningen i början av fordonsägandet. Anmälan görs med .

Att ansöka om förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan meddela ett förhandsavgörande om hur bilskattelagen tillämpas på beskattning av sökandens fordon. Mera information om förhandsavgöranden.

Bilskattelagändringar

Bilskattelagens bestämmelser gällande inflyttandes fordon har upphävts och en övergångstid för tillämpandet av bestämmelserna har föreskrivits

En person som flyttat helt till Finland senast 31.12.2017 eller en person som flyttat stegvis till Finland och vars vistelse i Finland har börjat senast 31.12.2017, kan få skattenedsättning för flyttfordon även efter 1.1.2015 om fordonet har registrerats av inflyttaren eller om ett bindande köpeavtal över anskaffningen har gjorts före lagen trätt i kraft, dvs. senast 31.12.2014. Bilskatten kan sänkas om även de övriga föreskrivna förutsättningarna för skattenedsättning uppfylls.