Beskattning utomlands i strid med skatteavtalet

Det är möjligt att utlandsinkomster har beskattats i strid med skatteavtalet i källstaten för inkomsten. Man ska ansöka om återbäring av sådan överbetald skatt från källstaten.

Om det handlar om beskattning av dividend-, ränte- eller royaltyinkomster, får man i regel tillbaka den överbetalda skatten genom att lämna en tilläggsutredning antingen till betalaren eller skattemyndigheten i källstaten för inkomsten. Rättelse görs i allmänhet smidigt även i övriga situationer där en bristfällig utredning eller ett missförstånd har lett till att skatt har tagits ut i strid med skatteavtalet.

För stor skatt har tagits ut på dividender, räntor eller royaltyer

I de flesta länderna är skatten på dividender, räntor och royaltyer som betalas till utlänningar 25–30 procent. Staterna har dock ingått skatteavtal där man har kommit överens om att skatteprocenten för en person som bor i det andra avtalslandet är mindre, t.ex. bara 15 procent. Inkomstmottagaren ska lämna en utredning över att han eller hon har rätt till skatteavtalsförmånen. Annars måste inkomstbetalaren i regel ta ut skatt till fullt belopp. Om inkomstmottagaren uppvisar en utredning, kan inkomstbetalaren beakta den och ta ut den lägre skatteavtalsenliga skatten redan vid utbetalningen av inkomsten. En annan praxis är att betalaren tar ut den högre skatten och inkomstmottagaren får sedan skatteavtalsförmånen genom att lämna en ansökan om återbäring till skattemyndigheten i källstaten. Många länder har en färdig ansökningsblankett för detta ändamål.

Exempel: En skatt på 28 procent har tagits ut på en dividend till danska Maria, som bor i Finland, även om skatteavtalet förutsätter en skatt på bara 15 procent. För att rätta till detta kan Maria be om anvisningar av den danska dividendutbetalaren eller den danska skattemyndigheten. Även det danska avsnittet i den nordiska skatteportalen Nordisketax (www.nordisketax.net) innehåller anvisningar om återbäring av överbetald skatt på dividender.

Ofta ska det bifogas ett hemvistintyg som har utfärdats av skattemyndigheten i sökandens hemland till utredningen eller ansökan om återbäring. En person som bor i Finland och behöver ett hemvistintyg kan ansöka om intyget hos de finländska skattebyråerna.

En annan inkomst har beskattats i strid med skatteavtalet

Det är möjligt att t.ex. löneinkomster har beskattats i strid med skatteavtalet i en annan stat. Ofta handlar det om att betalaren inte har haft tillräcklig information om mottagarens situation eller bestämmelserna i skatteavtalet. Vanligen kan detta rättas med en tilläggsutredning.

Exempel: Den finländske forskaren Anders har fått lön från ett svenskt universitet i nio månader. Under denna tid har Anders arbetat fem månader i Finland och fyra månader i Sverige. Sverige har beskattat lönen för hela denna tid, även om Sverige enligt skatteavtalet endast har beskattningsrätt på den andel av arbetet som har utförts i Sverige (4 mån.). Anders bör kontakta det svenska universitet och klargöra att han har utfört en del av arbetet i Finland.

Om universitet inte kan återbära den överbetalda skatten, får han sannolikt information om var han kan söka ändring.

 Vid behov kan Anders även kontakta skatteförvaltningen i Sverige.

Kontakta den finska skattebyrån om ändringssökande inte leder till resultat

Ibland löser sig inte ärendet i den andra staten trots en ändringsansökan. De nödvändiga uppgifterna kan vara bristfälliga eller så kan den andra staten tolka inkomstslaget på ett annat sätt än Finland. Om besväret i den andra staten inte leder till resultat, bör den skattepliktige kontakta den egna skattebyrån i Finland. Skattebyrån bedömer om den andra statens beslut om ändringsansökan omfattar sådana motiveringar som kan godkännas i den finländska beskattningen. Om så är fallet kan Skatteförvaltningen i Finland undanröja dubbelbeskattningen genom att rätta beskattningen i Finland.

Skatteförvaltningens kontaktuppgifter

I undantagsfall kan man använda förfarande för ömsesidig överenskommelse

Skatteavtalen omfattar även överenskommelser om s.k. förfarande för ömsesidig överenskommelse. I specialfall kan de behöriga myndigheterna i staterna (vanligen finansministeriet eller skatteförvaltningen) förhandla om undanröjande av dubbelbeskattning eller en beskattning som i övrigt står i strid med skatteavtalet. Slutresultatet av förhandlingarna kan vara att staten eller staterna avstår från sina egna skatter eller från en del av den egna skatten. Staterna har dock inte någon absolut skyldighet att avstå från sin skatt. Om en ändringsansökan som gäller samma ärende är anhängig, inleds förhandlingarna först då ett beslut har meddelats i ärendet.

Förhandling för ömsesidig överenskommelse går ut på att tjänstemännen utreder ärendet och varandras synpunkter samt försöker lösa situationen genom en ömsesidig brevväxling. Förhandlingarna kan pågå i flera år och leda till den skattskyldige ombeds att göra ett rättelseyrkande eller yrka på återbäring i källstaten. Därför är det inte förnuftigt att använda metoden som primärt förfarande för att rätta fel eller i stället för att göra en ansökan om återbäring. Förfarande för ömsesidig överenskommelse är främst aktuellt i situationer då beskattningen i det andra landet inte har rättats trots en ansökan om ändring.

Förfarande för ömsesidig överenskommelse ska begäras hos Skatteförvaltningen i Finland

En skattskyldig som är bosatt i Finland kan begära förfarande för ömsesidig överenskommelse. Det kan man göra genom att skicka ett fritt formulerat brev till Skatteförvaltningen i Finland. Ange som rubrik för brevet "Begäran om att inleda ett förfarande för ömsesidig överenskommelse som avses i skatteavtalet".

Enligt en del skatteavtal ska begäran göras inom en viss tid. Om finansministeriet är den behöriga myndigheten överför Skatteförvaltningen ärendet till ministeriet. Före den officiella begäran lönar det sig för den skattskyldige att kontakta Skatteförvaltningen för att ta reda på om det finns förutsättningar för ett förfarande för ömsesidig överenskommelse.

Ibland är det uppenbart att det andra landet har beskattningsrätt. Den skattskyldige kan ändå vara missnöjd med exempelvis att det andra landet inte har godkänt vissa avdrag. Då är det inte fråga om beskattning i strid med skatteavtalet, utan om huruvida beskattningen verkställts rätt enligt den andra statens lag. Sådana här fall behandlas inte i förfaranden för ömsesidig överenskommelse.

Innan en person eller ett företag gör en MAP-ansökan är det skäl att diskutera med den behöriga myndigheten, dvs. med Skatteförvaltningen eller finansministeriet, om huruvida förfarandet för ömsesidig överenskommelse lämpar sig för det aktuella fallet. Skatteförvaltningen ger råd och handledning vid val av förfarande.

Fråga mer om förfarandet för ömsesidig överenskommelse på servicenumret 029 497 003 (Personkunders internationella inkomstbeskattning) eller skicka en kontaktbegäran:

Kontaktbegäran i ett ärende som gäller förfarandet för ömsesidig överenskommelse