Utländska nyckelpersoner

Om du hör till nyckelpersonerna för din arbetsgivare i Finland kan du under vissa förutsättningar istället för progressiv skatt betala en källskatt på 32 % på dina förvärvsinkomster, även om du vistas i Finland mer än 6 månader.

Från och med år 2020 är källskatten som tas ut från utländska nyckelpersoner 32 %. Till och med utgången av 2019 har källskatten varit 35 %.

Du behöver inte ansöka om ett nytt källskattekort om ditt nuvarande skattekort är i kraft och dina omständigheter inte ändras. Från och med 1.1.2020 kan arbetsgivare på eget initiativ ta ut 32 % i källskatt på lön, även om 35 % har antecknats som källskatt i skattekortet.

Hur definieras en nyckelperson?

Bestämmelserna om nyckelpersoner kan endast tillämpas på din beskattning om samtliga följande kriterier uppfylls:

  • Du blir allmänt skattskyldig i Finland när du börjar arbeta i Finland.
  • Din penninglön för befattningen som nyckelperson är minst 5 800 euro i månaden under arbetstiden. Penninglönen omfattar inga naturaförmåner. Om du däremot kommer för att utföra undervisnings- eller forskningsarbete vid en högre läroanstalt i Finland, finns det inga minimikrav på penninglönen.
  • Dina arbetsuppgifter hos arbetsgivaren i Finland förutsätter specialkunskap.
  • Du är inte finländsk medborgare och har inte varit allmänt skattskyldig i Finland under de fem kalenderår som föregick det år då arbetet började.

Beskattningen av nyckelpersoner gäller lön som enligt inkomstskattelagen är lön från Finland. En förutsättning är att arbetet utförs i huvudsak i Finland till förmån för en arbetsgivare i Finland. Den s.k. nyckelpersonslagen kan tillämpas också på lön från en utländsk arbetsgivare om den på arbetsgivarens uppdrag betalas av en finländsk part (t.ex. bokföringsbyrå). Närmare information om utländska nyckelpersoner finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattningen av utlänningar som kommer till Finland.

Skatteförmånen förutsätter en anteckning i skattekortet

Skattekortet ska innehålla en anteckning om att beskattningen gäller en nyckelperson. För att få förmånen ska du ansöka om anteckningen hos skattebyrån inom 90 dagar efter att arbetet som nyckelperson har börjat. För att få ett skattekort behöver du en finländsk personbeteckning. Anvisningen Finsk personbeteckning för dem som arbetar i Finland innehåller mer information om detta.

Du kan ansöka om skattekortet med en normal ansökningsblankett genom att kryssa för punkten Jag ansöker om skattekort för nyckelperson. I regel ska en kopia av arbetsavtalet bifogas till ansökan. Det ska redogöra för beloppet av penninglönen och de arbetsuppgifter som fordrar specialkompetens . Skatteförmånen beviljas högst för de 48 första arbetsmånaderna.

Arbetsgivaren tar ut skatt och eventuella försäkringspremier på lönen

Skatten tas ut som slutlig skatt genom att arbetsgivaren verkställer förskottsinnehållning på lönen och redovisar skatterna till Skatteförvaltningen. Utöver skatten tas det inte ut några sjukvårds- eller dagpenningspremier av dig. Pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier för arbetstagare tas dock ut på din lön, om du inte har intyg A1 eller E101 från din hemstat eller ett motsvarande intyg, som bevisar att du är försäkrad i din hemstat.

Det är inte möjligt att göra skatteavdrag från inkomster för en nyckelperson, och kostnader som hänför sig till inkomsten kan inte heller dras av i beskattningen av övriga inkomster. Om du har andra förvärvsinkomster utöver inkomsterna för befattningen som nyckelperson, höjer nyckelpersoninkomsten skatteprocenten för dessa inkomster.