Utländska hyrda arbetstagare

Beskattningen av en arbetstagare som hyrs ut av en utländsk arbetsgivare för att arbeta i Finland beror på skatteavtalet och längden på vistelsen i Finland.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Gå till tjänsten

Webbtjänsten öppnade 8.3.2018 för dig som ska lämna in din skattedeklaration senast 3.4.2018 (rörelseidkare och yrkesutövare). För andra kunder öppnas webbtjänsten i slutet av mars.

Denna anvisning gäller arbetstagare som hyrs ut av en arbetsgivare som är ett utländskt företag och som kommer från ett land med vilket Finland inte har ingått något skatteavtal, eller från något av följande länder: Island, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Moldavien, Georgien, Vitryssland, Isle of Man, Guernsey, Bermuda, Jersey, Kazakstan, Caymanöarna, Turkiet, Cypern, Tadzjikistan och Turkmenistan.

Om du kommer till Finland som hyrd arbetstagare från ett land med vilket Finland har ingått ett skatteavtal, men som inte anges i förteckningen ovan, ska du läsa en av följande anvisningar för personer som kommer till Finland för att arbeta:

När betraktas du som hyrd arbetstagare?

Du är en hyrd arbetstagare om du har ett arbetsavtal endast med ett utländskt personaluthyrningsföretag som betalar din lön. Du arbetar dock under ledning och övervakning av en finländsk uppdragsgivare, ofta även i uppdragsgivarens lokaler och med dess arbetsredskap. Om du arbetar som hyrd arbetstagare på ett internationellt fartyg eller luftfartyg, läs närmare om saken i anvisningen Internationell trafik.

Lönen för hyresarbetet är beskattningsbar inkomst i Finland

Om du arbetar som hyrd arbetstagare i Finland och kommer från ett av de länder som anges i boxen ovan, beskattas din lön i Finland direkt från din första arbetsdag, oavsett hur länge du vistas i Finland.

Längden på din vistelse i Finland inverkar dock på skattebeloppet

Om du vistas över sex månader i Finland är du allmänt skattskyldig. Du betalar en källskatt på 35 procent på lönen till Finland. Den inkomst som först har varit föremål för källskatteavdrag betraktas som beskattningsbar lön. Avdraget är 510 euro i månaden. Om lön flyter in under en kortare tid än en månad, är avdraget 17 euro per dag.

Om du vistas över sex månader eller om ditt hem är i Finland är du allmänt skattskyldig i Finland. Du betalar skatt på din lön enligt en progressiv skatteskala.

Skatt ska betalas till Finland under arbetsåret

Du kan behöva en finländsk personbeteckning för beskattningen.

Läs anvisningen om finsk personbeteckning När du har fått en personbeteckning, kan skattebyrån beräkna beloppet på din skatt i Finland.

För att betala skatt ska du ta kontakt med skattebyrån på din arbets- eller vistelseort så fort du börjar arbeta eller senast före utgången av den månad som följer efter den månad då du har börjat arbeta. Skattebeloppet beräknas på basis av det lönebelopp som du har uppskattat. Du ska betala skatt under arbetsåret. Om du är begränsat skattskyldig och försummar att ansöka om förskottsskatt inom tidsfristen är det möjligt att du påförs en skattehöjning på högst 2 000 euro.

Skattekorteller förskottsskatt?

Betalningssättet för de finländska skatterna beror på om din utländska arbetsgivare är införd i det finländska arbetsgivarregistret och om ett fast driftställe bildas för arbetsgivaren i Finland. Du kan kontrollera om arbetsgivaren är införd i arbetsgivarregistret genom att göra en sökning med företagets namn på adressen www.ytj.fi => Företagssökning. Din arbetsgivare informerar dig vanligen då ett fast driftställe bildas.

Om din arbetsgivare inte är införd i arbetsgivarregistret

Om din arbetsgivare inte är införd i det finländska arbetsgivarregistret och ett fast driftställe inte bildas för arbetsgivaren i Finland, ska du själv betala skatterna till Finland som förskottsskatt. För förskottsskatten behöver du en finländsk personbeteckning.

Du kan ansöka om förskottsskatt hos skattebyrån. Skattebeloppet beror på hur länge du vistas i Finland, dvs. om du är begränsat eller allmänt skattskyldig.

Om din arbetsgivare är införd i arbetsgivarregistret

Om din utländska arbetsgivare har registrerat sig i det finländska arbetsgivarregistret eller om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland, ska du ansöka om ett skattekort. Du får skattekortet från skattebyrån. Arbetsgivaren tar ut en skatt enligt skattekortet på din lön.

Om du vistas över sex månader i Finland, ska du ansöka om ett källskattekort hos skattebyrån. Du betalar en källskatt på 35 procent på din lön till Finland. Innan lönen räknas görs ett källskatteavdrag från lönen, vilket uppgår till 510 euro i månaden eller 17 euro per dag. Källskatten är den slutliga skatten, och därför behöver du inte lämna in någon skattedeklaration i Finland.

Om du vistas över sex månader i Finland (tillfällig frånvaro avbryter inte vistelsen), ska du ansöka om ett skattekort hos skattebyrån. För detta behöver du en finländsk personbeteckning.
Din beskattning är progressiv, dvs. skattebeloppet beror på din årsinkomst. Din skatteprocent är 0–50.

Social trygghet

Om du inte har intyg A1 (E101) eller motsvarande intyg som din hemviststat tilldelar utsända arbetstagare, kan din utländska arbetsgivare vara skyldig att teckna vissa socialskyddsrelaterade försäkringar för dig i Finland. Ytterligare information om försäkringar får du från Pensionsskyddscentralen (www.etk.fi), pensionsanstalterna och olycksfallsförsäkringsbolagen.

Om din vistelse i Finland varar minst fyra månader, måste du vid sidan av skatten betala även den försäkrades sjukförsäkringspremie 1,53% över 14 020 euro år 2018. Du behöver inte betala sjukförsäkringspremie om du lägger fram intyg A1 (E 101) eller motsvarande intyg som bevisar att du är försäkrad i din hemviststat medan du arbetar i Finland.

Du kan också kräva progressiv beskattning

Du kan yrka på att din lön ska beskattas progressivt (på samma sätt som för personer som vistas över sex månader i Finland) i stället för genom källbeskattning. Om du beskattas progressivt får du följande år en förhandsifylld skattedeklaration där du ser de inkomster och avdrag som utgör grunden för beskattningen samt beskattningens slutresultat. Du ska kontrollera skattedeklarationen och eventuellt skicka den tillbaka med korrigeringar.

Kom ihåg att lämna in en skattedeklaration i Finland om din vistelse överskrider sex månader

På våren efter arbetsåret skickas en förhandsifylld skattedeklaration eller en tom deklarationsblankett till din hemadress. Kontrollera att uppgifterna som förtryckts i blanketten är korrekta, korrigera alla felaktiga uppgifter och lägg till de uppgifter som fattas. Om den förhandsifyllda skattedeklarationen är korrekt, är också det beskattningsbeslut som du fick med skattedeklarationen slutgiltigt.

Om du har korrigeringar till skattedeklarationen, underteckna den och skicka den till den adress som står på deklarationsblanketten. Du kan också korrigera och komplettera deklarationsuppgifter elektroniskt på webbtjänsten Skattedeklaration på nätet. Den förhandsifyllda deklarationen eller bilageblanketterna behöver inte returneras, om du har deklarerat allt på nätet. Då får du senare på hösten ett nytt beskattningsbeslut som visar det slutgiltiga skattebeloppet. Du får också anvisningar för hur du kan framställa ett eventuellt rättelseyrkande.

Du behöver inte deklarera eller betala skatt till Finland på sådana inkomster som du intjänat innan du flyttade till Finland eller efter du flyttade ut från Finland. Deklarationsblanketterna och deklarationsanvisningar har publicerats även på engelska.

När du slutar arbeta i Finland

Om du flyttar från Finland ska du göra en flyttningsanmälan och vid behov lämna en sista skattedeklaration och undanröja förskottsskatt. Läs mer på sidan När en utländsk arbetstagare flyttar från Finland.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken