Skattenummerregistret

Skattenumren av dem som arbetar på byggplatser kan antecknas i ett offentligt skattenummerregister för byggbranschen.

I skattenummerregistret för byggbranschen kan man kontrollera att det namn och skattenummer som anges på personkortet för den som arbetar på en byggplats är införda i Skatteförvaltningens register. Arbetsgivaren eller annan tilldelare av personkort kan också kontrollera att det skattenummer som arbetstagaren anger stämmer överens med det nummer som finns i Skatteförvaltningens register.

Ansökan om registrering i skattenummerregistret

Även om arbetstagaren har tilldelats ett skattenummer blir han eller hon inte automatiskt införd i skattenummerregistret, utan man ska begära om anteckning i registret separat. Begäran kan framföras av

  • arbetstagaren 
  • arbetsgivaren
  • den som i huvudsak genomför byggprojektet. 

Skatteförvaltningen kan också anteckna personen i registret på eget initiativ.

Arbetstagare

Finsk personbeteckning – gör så här

En arbetstagare eller en yrkesutövare kan själv begära att bli införd i det offentliga registret genom att ringa skattenumrets servicenummer 029 497 070 eller besöka Skatteförvaltningens kontor.

Ingen finsk personbeteckning – gör så här

En arbetstagare eller yrkesutövare som inte har finsk personbeteckning måste besöka skattebyrån personligen för att få personbeteckning och skattenummer. Därefter kan han eller hon begära att bli införd i skattenummerregistret.

Mer information om förfarandet

Arbetsgivare

När en arbetsgivare ber elektroniskt att få skattenummer för minst 20 arbetstagare, antecknas dessa automatiskt i registret. Någon särskild begäran behövs alltså inte efter detta. Arbetsgivaren kan skicka begärandena elektroniskt till Skatteförvaltningen via webbtjänsten Ilmoitin.fi. Begäran kan framföras också per telefon eller genom besök till skattebyrån.

Postbeskrivningar av direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer > Arbetsgivarens skattenummerbegäran.

Avregistrering från skattenummerregistret

Arbetstagares uppgifter kan avföras ur det offentliga skattenummerregistret endast på hans eller hennes begäran. Arbetstagaren ska lägga fram en utredning om att han eller hon inte längre arbetar inom byggbranschen. En sådan utredning kan t.ex. visa att arbetstagaren numera arbetar för ett företag som är verksam inom någon annan bransch än byggbranschen. Skatteförvaltningen kan även på eget initiativ avregistrera en arbetstagare om denna inte längre är anställd på byggplatser i Finland.

Arbetsgivaren eller den person som ursprungligen begärde om registrering av arbetstagaren kan inte begära om avregistrering. Personkorten på vilka skattenumret antecknas är arbetsgivarspecifika medan skattenumret är personligt. Därför finns det ingen grund att bevilja arbetsgivaren eller den som i huvudsak genomför byggprojektet rätten att begära om avregistrering av en arbetstagare från skattenummerregistret. Endast arbetstagaren kan bedöma om registeranteckningen är nödvändig för honom eller henne t.ex. efter att arbetsförhållandet har slutat.

Kontrollera registeranteckningen med hjälp av arbetstagarens namn och skattenummer

Skattenummerregistret är ett offentligt och öppet register inom byggbranschen. I registret matas in personens namn (efternamn och förnamn) och skattenummer. Sökresultatet visar om personen i fråga är införd i registret under det angivna skattenumret. Namnet eller skattenumret ensamt räcker inte, utan samtliga tre uppgifter behövs. Sökresultatet visar om det inmatade namnet och skattenumret stämmer överens, dvs. om uppgifterna finns i registret. Andra uppgifter (t.ex. personbeteckning) visas inte.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken