Internationell trafik

Om du är en utlänning och arbetar på ett finländskt fartyg i internationell trafik (t.ex. som sjöman, flygvärdinna eller pilot) fastställer skatteavtalen med olika länder till vilket land du ska betala skatt. Det finns ett separat avsnitt om beskattningen av dessa yrkesgrupper i avtalen.

I allmänhet har hemstaten för arbetsgivarföretaget eller den stat där företaget har sin faktiska ledning den primära beskattningsrätten.

Om du arbetar för ett finländskt företag, beskattas din lön i Finland. Ett undantag är arbetstagare som bor i ett annat nordiskt land och som arbetar på luftfartyg i internationell trafik: deras lön beskattas endast i hemstaten. Det lönar sig att ansöka om ett finländskt skattekort i alla situationer. Skattekort för arbetstagare på luftfartyg som bor i de nordiska länderna omfattar en anteckning om skattefrihet. Skattekort för arbetstagare som bor i de nordiska länderna omfattar en anteckning om skattefrihet. Skattekort för övriga arbetstagare omfattar en anteckning om källskatteavdrag. Det uppgår till 510 euro i månaden eller 17 euro per dag.

Källskatten är den slutliga skatten, och därför är det inte nödvändigt att lämna en skattedeklaration till Finland. Du får ett intyg över din inkomst och den uttagna källskatten av din arbetsgivare. Spara intyget, eftersom du kan behöva det i ditt hemland för att undanröja dubbelbeskattning.

Sjömän

Även om du bor utomlands är det möjligt att du ska betala skatt till Finland, om du har inkomster från Finland eller ett finländskt fartyg. Om du arbetar på ett finländskt fartyg, ska du betala en källskatt på 35 procent av din lön till Finland. Din finländska arbetsgivare tar ut källskatten i samband med löneutbetalningen.

Innan lönen tas ut drar din arbetsgivare av 510 euro i månaden eller 17 euro per dag från din lön, om ditt källskattekort omfattar en anteckning om avdrag. Du kan ansöka om ett källskattekort från en finländsk skattebyrå. Även din arbetsgivare kan lämna en ansökan. I detta sammanhang granskar skattebyrån hur ett eventuellt skatteavtal inverkar på din beskattning. Skatt på löner till sjömän från t.ex. Nederländerna och Ryssland betalas endast till hemstaten.

Förutom skatterna tar en finländsk arbetsgivare även ut finländska försäkringspremier från din lön. Premierna uttas dock inte om du har intyg A1 eller E101. Dessa intyg bevisar att du är försäkrad i din hemstat.

Hyrda arbetstagare

Om du arbetar som hyrd arbetstagare på ett finskt fartyg eller luftfartyg beskattas din löneinkomst i Finland även om din arbetsgivare är ett utländskt företag som hyr ut arbetskraft. På grund av skatteavtalsbestämmelser kan lönen dock inte beskattas i Finland om du arbetar på ett finskt fartyg eller luftfartyg och är bosatt i ett annat nordiskt land än Finland. Om din arbetsgivare är ett utländskt uthyrningsföretag utan fast driftställe i Finland behöver arbetsgivaren inte ta ut finsk skatt på din lön. Du kan själv ansöka vid en finsk skattebyrå om att källskatt ska debiteras eller förskottsskatt fastställas beroende på om du är begränsat eller allmänt skattskyldig i Finland. Om det inte har påförts finsk källskatt på din lön på förhand ska du själv deklarera din lön till Skatteförvaltningen i Finland. Du kan deklarera uppgifterna i MinSkatt eller på pappersblankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem).

Fordonsförare

Om du inte bor i Finland men arbetar som fordonsförare för ett finländskt transportföretag och gör arbetskörningar i flera olika länder, beskattas din lön i Finland endast om över hälften av körningarna under lönebetalningsperioden har gjorts i Finland. Din arbetsgivare tar ut en källskatt på 35 procent av din lön. Det lönar sig i varje fall för dig att ansöka om ett skattekort från skattebyrån. En anteckning om källskatteavdrag kan göras på skattekortet. Avdraget uppgår till 510 euro i månaden eller 17 euro per dag. Även din arbetsgivare kan lämna en ansökan om källskattekort.

Du kan också kräva progressiv beskattning

Du kan yrka på att din lön ska beskattas progressivt (på samma sätt som för personer som vistas över sex månader i Finland) i stället för genom källbeskattning. För att din lön ska kunna beskattas progressivt ska du från skattebyrån hämta ett skattekort för begränsat skattskyldiga för din finska arbetsgivare. Ange i ansökan alla dina förvärvsinkomster i Finland, förvärvsinkomster som beskattas i din hemviststat samt avdragen på inkomsterna. I Finland betalar du skatt endast på de inkomster du intjänat i Finland, men de skattepliktiga intäkter du intjänat i hemviststaten kan höja skatten på dina finska inkomster.

Om du beskattas progressivt får du följande år en förhandsifylld skattedeklaration där du ser de inkomster och avdrag som utgör grunden för beskattningen samt beskattningens slutresultat. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om det inte finns någonting att korrigera i uppgifterna behöver du inte göra något. Komplettera och korrigera skattedeklarationen vid behov i e-tjänsten MinSkatt eller på pappersblanketter.

Så här deklarerar du på pappersblanketter

Läs närmare anvisningar

Deklarera inkomsterna från Finland i hemlandet

Kom ihåg att deklarera de finska inkomsterna och skatterna också i hemlandet. Om hemlandet har rätt att beskatta inkomsterna, undanröjs dubbelbeskattningen i hemlandet.