Forskare och lärare från utlandet

Lärare och forskare som kommer till Finland från vissa länder kan befrias från inkomstskatt i Finland på basis av ett skatteavtal. Det är möjligt att få befrielse även om vistelsen i Finland överskrider sex månader.

Det finns landsspecifika skillnader i befrielsevillkoren, och därför bör man kontrollera hur det ligger till i det aktuella fallet på en finländsk skattebyrå. En anteckning i skattekortet är dock alltid en förutsättning för befrielse. Om skatteavtalet mellan Finland och din hemstat inte möjliggör befrielse, tillämpas de allmänna anvisningarna för arbetstagare som kommer till Finland. Dessa har sammanställts på sidan Arbeta i Finland. Även i detta fall ska du kontakta skattebyrån.

En lärare eller forskare från Egypten, Spanien eller Japan kan endast få befrielse endast om vistelsen i Finland varar högst två år.
För personer som kommer från Egypten och Spanien förutsätts dessutom att ankomsten till Finland grundar sig på en inbjudan av ett vetenskapligt forskningsinstitut eller en högre läroanstalt. Även i detta fall gäller befrielsen endast för inkomster för den uppgift som avses i inbjudan, inte för eventuella andra inkomster.

En professor eller lärare (inte forskare) från Storbritannien får befrielse om vistelsen i Finland varar högst två år och han eller hon uppvisar ett beskattningsintyg från hemstaten.

En lärare eller forskare från Frankrike får skattebefrielse under de två första åren, även om vistelsen i Finland varar längre.

Om du vistas högst sex månader i Finland

Om du vistas tillfälligt i Finland, tas i regel en källskatt på 35 procent ut på din lön. Du bör alltid ansöka om ett källskattekort. Om du har rätt till befrielse från den finländska skatten, antecknas befrielsen i källskattekortet. Om du inte får befrielse, innehåller ditt skattekort en anteckning om källskatteavdrag, som arbetsgivaren verkställer på din lön innan källskatten beräknas. Avdraget uppgår till 510 euro i månaden eller 17 euro per dag. Källskatten är den slutliga skatten, och därför är det inte nödvändigt att lämna in någon skattedeklaration i Finland. Du får ett intyg över din inkomst och den uttagna källskatten av din arbetsgivare. Spara intyget, eftersom du kan behöva det i ditt hemland för att undanröja dubbelbeskattning.

Om du bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal kan du begära att din lön ska beskattas progressivt i stället för genom källbeskattning. Om du yrkar på att beskattningen ska verkställas progressivt i stället för genom källbeskattning ska du ansöka om ett skattekort för begränsat skattskyldig.

Läs mer om beskattning av förvärvsinkomster hos begränsat skattskyldiga: källskatt eller progressiv skatt

Om du vistas över sex månader i Finland

Om du vistas över sex månader i Finland är du allmänt skattskyldig. Din skatteprocent fastställs progressivt på basis av årsinkomsten. Om du ändå är berättigad till befrielse från finländsk skatt, görs en anteckning om befrielsen i skattekortet. Du behöver en finländsk personbeteckning för att få ett skattekort. Sidan Finsk personbeteckning för dem som arbetar tillfälligt i Finland innehåller mer information om hur man ansöker om en personbeteckning.

Kom även ihåg att lämna in en skattedeklaration i Finland. Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren året efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om det inte finns några fel eller brister i din förhandsifyllda skattedeklaration, behöver du inte returnera den.

Om du inte har yrkat på befrielse från finsk skatt redan på förhand kan du yrka på det även i samband med skattedeklarationen på pappersblankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem)

Så här deklarerar du på papper

Befrielsen gäller inte för socialskyddsavgifter

Skatteavtalen och de överenskomna befrielserna gäller inte för socialskyddsavgifter. Om du är försäkrad på basis av arbete eller boende i Finland, ska du betala en sjukvårds- och dagpenningspremie för din lön, även om du är befriad från skatt.