Du arbetar för en utländsk beskickning eller internationell organisation – hur beskattas inkomsterna?

Om du arbetar i Finland för en främmande stats beskickning eller är anställd av en specialorganisation, kan din lön vara skattefri i Finland.

En beskickning, FN och dess specialorganisation eller den Internationella atomenergiorganisationen

Arbetar du i Finland för en främmande stats beskickning, FN eller dess specialorganisation eller den Internationella atomenergiorganisationen, men du är inte finländsk medborgare? I detta fall behöver du inte betala skatt till Finland på den lön som du får för uppgiften eller tjänsten i fråga.

Skatt ska betalas på vissa andra inkomster

Anställd hos en främmande stat, FN eller dess specialorganisation eller den Internationella atomenergiorganisationen betalar du skatt till Finland endast på följande inkomster:

Dessa specialbegränsningar gäller också

  • familjemedlemmar och privat tjänstepersonal för dem som arbetar med dessa internationella uppgifter om familjemedlemmarna och tjänstepersonalen inte är finländska medborgare
  • en person som arbetar för en annan stats beskickning även om hen inte är medborgare i staten i fråga.

Ange endast de beskattningsbara inkomsterna i skattedeklarationen

I skattedeklarationen behöver du inte ange de inkomster som inte beskattas i Finland. Ange dessa inkomster i skattedeklarationen endast om du separat uppmanas att göra det.

Annan specialorganisation i Finland

Om du arbetar för en annan specialorganisation som ligger i Finland, kan din lön vara skattefri på basis av något avtal som gäller specialorganisationen. Sådana specialorganisationer är exempelvis

  • Kemikaliemyndigheten ECHA
  • Kommissionen för skydd av Östersjön HELCOM
  • Wider-institutet
  • Internationella organisationen för migration IOM

Även om du inte behöver betala skatt på din lön påverkar löneinkomsten dock den skatt som ska betalas på dina övriga inkomster i Finland. Den skattefria inkomsten räknas med i de sammanlagda inkomsterna när skattesatsen beräknas.

Exempel: Du arbetar inte bara för specialorganisationen utan också för en finländsk arbetsgivare. Den lön som specialorganisationen betalar påverkar hur mycket skatt du ska betala på den lön som du får av den finländska arbetsgivaren.

Ansök om skattekort eller förskottsskatt enligt behov

Ansök om skattekort om du börjar arbeta för en finländsk arbetsgivare och därtill får lön från en specialorganisation.

Ansök om förskottsskatt om du arbetar för en beskickning eller specialorganisation och villkoren för skattefrihet inte uppfylls.

Du kan ansöka om skattekort eller förskottsskatt genom att ringa 029 497 003 (Inkomster från utlandet, privatpersoner, msa/lna).

Kontrollera skattedeklarationen

Du får en förhandsifylld skattedeklaration på våren från Skatteförvaltningen i Finland. Kontrollera uppgifterna i skattedeklarationen.

Ange de inkomster som saknas i MinSkatt eller på pappersblankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem). Om du använder pappersblanketten ska du ange

  • inkomsterna i punkten Löner, arvoden och ersättningar
  • den skattefria lönen i punkten Vilken inkomst?