Du arbetar för en internationell organisation eller utländsk beskickning – hur beskattas inkomsterna?

Om du arbetar i Finland för en främmande stats beskickning eller är anställd av en internationell specialorganisation kan din lön vara skattefri i Finland.

Internationella organisationer ingår i allmänhet en så kallad värdlandsöverenskommelse med sin etableringsstat. Flera sådana internationella organisationer har etablerat sig i Finland med vilka Finland har ingått en värdlandsöverenskommelse som också innehåller bestämmelser om beskattningen av arbetstagarna i organisationen.

Sådana specialorganisationer är exempelvis

  • Kommissionen för skydd av Östersjön HELCOM
  • The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER)
  • International Organization for Migration IOM
  • United Nations Technology Innovation Lab (UNTIL)

Du är finsk medborgare och arbetar i Finland för en internationell specialorganisation

Om du är finsk medborgare och arbetar i Finland för en internationell specialorganisation kan din lön vara skattefri på basis av något avtal som gäller specialorganisationen. Om din lön är skattefri på basis av ett avtal som gäller specialorganisationen påverkar lönen inte beskattningen av dina eventuella andra förvärvsinkomster. Du behöver inte heller betala sjukförsäkringspremie på basis av lönen även om du är sjukförsäkrad i Finland.

Om din lön av en internationell specialorganisation befriats från skatt i Finland behöver du inge ange lönen av organisationen på din skattedeklaration.

Obs! Högsta förvaltningsdomstolen har 30.4.2021 meddelat beslutet 2021:54, enligt vilket lönen av en internationell specialorganisation inte påverkar beskattningen av arbetstagarens andra eventuella förvärvsinkomster (s.k. progressionsinverkan).

I tidigare beskattningspraxis har inkomsten av en specialorganisation beaktats i skatteprogressionen beträffande andra förvärvsinkomster. Tidigare har det också påförts sjukförsäkringspremier på lönen av en specialorganisation om arbetstagaren varit sjukförsäkrad i Finland. 

Kontrollera på ditt beskattningsbeslut att den löneinkomst som du har fått av FN eller en internationell specialorganisation i sin helhet har beaktats som skattefri. Vid behov kan du också begära omprövning av inkomstbeskattningen för tidigare skatteår. Du kan lämna en begäran om  inom 3 år räknat från ingången av det år som följer efter utgången av skatteåret.

Läs mer om Begäran om omprövning som gäller inkomstbeskattning.

Om du behöver mera information kan du ringa 029 497 003  (Privatpersoners inkomstbeskattning)

Du är finsk medborgare och arbetar i Finland för en främmande stats beskickning

Om du är finsk medborgare och bor permanent i Finland betalar du i regel skatt på lönen endast till Finland för arbetet för en utländsk stats beskickning. Beskattningen av lönen påverkas av skatteavtalet mellan Finland och den främmande staten. Därför ska du kontrollera skatteavtalet.

Om du är sjukförsäkrad i Finland tas det också en sjukförsäkringspremie ut på lönen.

Ansök om förskottsskatt på löneinkomsten.

Läs mer: Förskottsskatt – privatpersoner

Du får en förhandsifylld skattedeklaration på våren från Skatteförvaltningen i Finland. Kontrollera uppgifterna på skattedeklarationen. Om inkomsten saknas på den förhandsifyllda skattedeklarationen ska du deklarera inkomsten i MinSkatt eller på pappersblankett 50A (Förvärvsinkomster och avdrag från dem).

Om du inte är finsk medborgare

Om du är medborgare i något annat land än Finland, och

  • du arbetar i Finland anställd vid FN eller någon av dess specialorganisationer,
  • Internationella atomenergiorganisationen eller
  • en främmande stats beskickning,

behöver du inte betala skatt till Finland på din lön för uppgiften eller tjänsten i fråga. Du behöver inte heller betala sjukförsäkringspremier även om du är sjukförsäkrad i Finland.

Skattefriheten gäller anställda i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande vid de organisationer eller beskickningar som nämns ovan. 

Om du bara får tillfälliga inkomster från organisationen eller beskickningen, är dessa tillfälliga inkomster dock inte skattefria.

Skatt ska betalas på vissa andra inkomster

Som anställd vid en främmande stat, FN eller dess specialorganisation eller den Internationella atomenergiorganisationen betalar du skatt till Finland endast på följande inkomster:

Dessa specialbegränsningar gäller också

  • familjemedlemmar och privat tjänstepersonal för dem som arbetar med dessa internationella uppgifter om familjemedlemmarna och tjänstepersonalen inte är finska medborgare
  • en person som arbetar för en annan stats beskickning även om hen inte är medborgare i staten i fråga.

Ange endast de beskattningsbara inkomsterna på skattedeklarationen

På skattedeklarationen behöver du inte ange de inkomster som inte beskattas i Finland. Deklarera dessa inkomster endast om Skatteförvaltningen separat ber dig om att deklarera dem.

Du arbetar i Finland för Nordiska investeringsbanken

Om du var begränsat skattskyldig när du ingick anställningsavtalet

Om du arbetar i Finland för Nordiska investeringsbanken (NIB), Nordiska utvecklingsfonden (NDF) eller Nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) betalar du 40 % i slutlig löneskatt på din lön till Finland. Du kan också per skatteår välja om du betalar slutlig löneskatt på din lön eller om lönen beskattas progressivt.

Den källskatt som tagits ut på lönen täcker också arbetstagarens sjukförsäkringspremie och därför tas det inte separat ut arbetstagarens sjukförsäkringspremier även om du är sjukförsäkrad i Finland.

Du behöver inte deklarera lönen på den förhandsifyllda skattedeklarationen om slutlig löneskatt (40 %) tas ut på lönen.

Om du var bosatt i Finland och allmänt skattskyldig när du ingick anställningsavtalet

Du betalar på vanligt sätt progressiv statsskatt, kommunalskatt och eventuell kyrkoskatt till Finland på din lön av Nordiska investeringsbanken (o.d.).

Om du arbetar delvis i utlandet och bor där

Lönen du får för arbetet hos Nordiska investeringsbanken (o.d.) är beskattningsbart i Finland i regel endast till del som du bor och arbetar i Finland. Om du är bosatt i Finland men arbetar för investeringsbanken exempelvis delvis på distans från utlandet, är det möjligt att du inte betalar skatt på din lön till Finland för den andel av arbetet som du utfört i utlandet. Om du är stadigvarande bosatt i utlandet är det möjligt att Finland inte har rätt att beskatta din lön ens för det arbete som du utfört i Finland.

I dessa situationer ska du ringa numret 029 497 003 (inkomster från utlandet, privatpersoner) och be om att få en anteckning på skattekortet om att arbetsgivaren inte behöver ta ut källskatt på din lön till den del som Finland inte har rätt att beskatta inkomsten. Redogör vid behov för att du bor i utlandet och delvis arbetar i utlandet. Skatteförvaltningen kan be dig skickar ytterligare redogörelser för att utreda din hemviststat.

Om du också har övriga förvärvsinkomster

Om du får förutom den lön som du får av Nordiska investeringsbanken (o.d.) samtidigt också har andra förvärvsinkomster som beskattas i Finland behöver du ett skattekort för denna inkomst eller ansöka om förskottsskatt. Inkomst av Nordiska investeringsbanken (o.d.) höjer skattesatsen för andra förvärvsinkomster som du får samtidigt. Ring då numret 029 497 003 (Inkomster från utlandet, privatpersoner) och redogör förutom för den övriga förvärvsinkomsten också för den inkomst som samtidigt fått av Nordiska investeringsbanken.

Du arbetar i Finland för Europeiska kemikaliemyndigheten

Om du arbetar för Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) betalar du inte skatt i Finland på den lön som myndigheten utbetalat. På anställda vid kemikaliemyndigheten tillämpas Europeiska unionens protokoll över privilegier och friheter.

Du behöver inte deklarera lönen av Europeiska kemikaliemyndigheten på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Inkomsten av kemikaliemyndigheten påverkar inte beskattningen av dina eventuella andra förvärvsinkomster.

Du behöver inte betala sjukförsäkringspremie på basis av lönen även om du är sjukförsäkrad i Finland.

Sidan har senast uppdaterats 10.11.2022