Bärplockning eller annat säsongsarbete i Finland – så här sköter du om skatteärenden

Kommer du till Finland för att arbeta och behöver ett skattekort eller skattenummer och skattekort:

Om du inte har en finsk personbeteckning, ring 029 497 003. Våra kundhandledare berättar hur du ska gå till väga. Du behöver inte besöka skattebyrån. Undantagsförfarandet är i kraft fram till 28.2.2022. Läs mer i nyheten: En utländsk arbetstagare kan få ett skattekort eller skattenummer utan att besöka skattebyrån.
Öppettiderna på skattebyråerna har begränsats och vi rekommenderar inte besök på skattebyråerna.
Om du har en finsk personbeteckning och kan logga in i MinSkatt, kan du själv anteckna ditt skattenummer i skattenummerregistret i MinSkatt. Se anvisningar om hur du gör det i MinSkatt

När du kommer från utlandet till Finland för att säsongsarbeta exempelvis som bärplockare eller inom turismen betalar du i regel skatt till Finland. Din beskattning påverkas av din vistelsetid i Finland och om du arbetar för ett finländsk eller ett utländskt företag.

Om du vistas i Finland i högst 6 månader tar arbetsgivaren ut 35 % källskatt på din lön. Innan källskatten tas ut kan din arbetsgivare dra av 510 euro i månaden eller 17 euro per dag på lönen om du söker ett källskattekort och ger det till din arbetsgivare.

Läs anvisningarna enligt din situation:

Du anställs av en finländsk arbetsgivare

Du anställs av en utländsk arbetsgivare

Du kan begära progressiv beskattning

Om du bor i en EU- eller EES-stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal kan du begära att din lön ska beskattas progressivt.

För skattekortet behöver du en finländsk personbeteckning. Du kan få en personbeteckning från skattebyrån, som du ska besöka personligen. Du ska ta med dig

  • en ifylld registreringsblankett (blankett 6150r)
  • arbetsavtalet
  • ditt pass
  • tillstånd för säsongsarbete (säsongsarbetsintyg, visum eller uppehållstillstånd).

Om du inte är medborgare i en EU- eller EES-stat behöver du i allmänhet ett tillstånd för säsongsarbete. Sök tillstånd för säsongsarbete från Migrationsverket

Om du redan har finländsk personbeteckning kan du skicka din ansökan om progressiv beskattning per post.

Du får ett skattekort för begränsat skattskyldiga som du ska ge din arbetsgivare före den första löneutbetalningsdagen.

Om du vistas i Finland i över 6 månader tar din arbetsgivare ut skatt på din lön enligt skattesatsen på ditt skattekort. Din beskattning är progressiv och både dina inkomster i Finland och utomlands påverkar din skattesats. Om du bor stadigvarande utomlands kan ett skatteavtal dock hindra Finland från att beskatta inkomster som du har förvärvat utomlands.

Läs anvisningarna enligt din situation:

Du anställs av en finländsk arbetsgivare

Du anställs av en utländsk arbetsgivare

Arbetsgivaren sköter om försäkringarna för säsongsarbetare

Utöver att källskatt tas ut eller förskottsinnehållning verkställs har säsongsarbetarnas arbetsgivare även andra förpliktelser i samband med löneutbetalningen. Dessa förpliktelser gäller finländska arbetsgivare och företag som har fast driftställe i Finland.

En säsongsarbetare är sjukförsäkrad i Finland på basis av arbete om hens lön är minst 741,75 euro i månaden (år 2022). Arbetsgivaren ska då av säsongsarbetaren ta ut sjukförsäkringspremien (sjukvårds- och dagpenningspremie). Sjukförsäkringspremien ingår i skattesatsen om säsongsarbetaren har ett skattekort för begränsat skattskyldiga. Arbetsgivaren ska också betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

Arbetsgivaren ska eventuellt även teckna följande socialförsäkringar för säsongsarbetaren och betala premier för försäkringarna till det valda försäkringsbolaget:

Från och med ingången av 2018 betalas det ingen arbetslöshetsförsäkringspremie för säsongsarbetare. Säsongsarbetslagen medförde inga förändringar i andra socialförsäkringspremier.

Med säsongsarbetare avses i säsongsarbetslagen (Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning) tredjelandsmedborgare (medborgare i andra länder än Europeiska unionens medlemsstater eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz) med stadigvarande bosättningsort någon annanstans än i en medlemsstat i Europeiska unionen eller Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz och som vistas lagligt och tillfälligt i Finland för att arbeta säsongsbundet i enlighet med ett arbetsavtal för viss tid som slutits mellan arbetstagaren och en arbetsgivare som är etablerad i Finland.

Försäkringspremier betalas inte om en säsongsarbetare som kommer från ett EU- eller EES-land eller Schweiz har ett A1-intyg från sin hemviststat som anger att arbetstagaren omfattas av den sociala tryggheten i sin hemviststat.

Registrering för arbetet behövs för över 5 utländska personer

Boka tid på skattebyrån exempelvis om det till bärodlingen kommer fler än 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort eller ett skattenummer.

Boka en tid i MinSkatt

Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du boka tid via numret 029 512 000 (växel).