Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utländsk uppträdande artist eller idrottare – så här sköter du skatteärenden i Finland

Om du är en utländsk artist eller idrottare och du uppträder i Finland eller deltar i ett finländskt sportevenemang, ska du i regel betala skatt på dina arvoden även i Finland.

Om du är exempelvis en teaterregissör, koreograf, scenograf, tävlingsdomare eller idrottstränare uppfyller du inte kriterierna på uppträdande artist eller idrottare i beskattningen. Läs anvisningen: Du kommer till Finland för att arbeta – arbetsgivaren är finländsk

Vistelsetiden i Finland påverkar din beskattning

När du får ersättning för din personliga verksamhet ska du betala en källskatt på 15 % i Finland. Ersättningen kan vara lön eller annan inkomst. Källskatt tas ut även om ersättningen betalas till en utländsk programbyrå eller något annat utländskt samfund.

Du kan inte göra skatteavdrag från ersättningen. Du kan alltså inte dra av exempelvis det belopp från ersättningen som du har betalat till agenten. Även om kostnader inte kan dras av från ersättningen, kan arbetsgivaren i regel separat skattefritt ersätta dig

  • logikostnader
  • kostnader för resebiljetter
  • fraktavgifter.

Du måste ha verifikationer på kostnaderna. Därtill kan arbetsgivaren betala dig ett skattefritt dagtraktamente som är lika stort som ett inrikes dagtraktamente.

Om utbetalaren inte har ansökt om skattekort på dina vägnar ska du ansöka om källskattekort med blankett 5057r. Välj på blanketten i punkt 4 ”Inkomsten är inkomst till sportutövare eller uppträdande artist”. 

Källskatten är den slutliga skatten och du behöver inte lämna någon skattedeklaration i Finland. Du får ett intyg på inkomsten och den uttagna källskatten av din arbetsgivare. Spara intyget eftersom du kan behöva det i beskattningen i ditt hemland för att undanröja dubbelbeskattning.

Exempel: En arrangör av ett sommarevenemang betalar en ersättning till en utländsk symfoniorkester. Ersättningen utgör inkomst för symfoniorkestern, och arrangören tar ut skatt enligt 15 % på denna inkomst. Orkestern är skattskyldig för sina inkomster i sin hemviststat, där även dubbelbeskattningen undanröjs. Symfoniorkestern betalar ut sådan månadslön till sina medlemmar som inte beskattas i Finland.

Du kommer från en EES-stat - du kan välja på vilket sätt skattesatsen beräknas

Om du kommer från en EES-stat kan du

  • välja den progressiva källskattesatsen
  • ansöka om progressiv beskattning.

Du kan ansöka om progressiv beskattning också om du kommer från en skatteavtalsstat.

Om du har en progressiv källskattesats får du dra av direkta kostnader från inkomsten. Du kan till exempel dra av rese- och inkvarteringskostnader om din arbetsgivare inte har betalat skattefri ersättning på basis av dem.

Du kan be Skatteförvaltningen att undersöka ärendet. Skatteförvaltningen ger dig ett progressivt källskattekort där kostnaderna har beaktats i skattesatsen. Du kan på förhand med källskatteräknaren kontrollera om detta alternativ är förmånligare än källskatten på 15 %.

Om du vill ansöka om progressiv beskattning ska du läsa anvisningen Utländsk arbetstagare i Finland i högst 6 månader – du kan också begära progressiv beskattning

Om du vistas i Finland i över 6 månader är du allmänt skattskyldig i Finland. Din skattesats fastställs progressivt på basis av dina årsinkomster.

Om din arbetsgivare är finländsk ska du ansöka om skattekort med hjälp av dessa anvisningar.

Om din arbetsgivare är utländsk ska du ansöka om skattekort eller förskottsskatt med hjälp av dessa anvisningar.

Lämna en skattedeklaration i Finland

Om du vistas i Finland i över 6 månader ska du lämna en skattedeklaration i Finland. Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren det år som följer efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om alla uppgifter är korrekta behöver du inte göra någonting.

Komplettera och korrigera uppgifterna i skattedeklarationen vid behov i e-tjänsten MinSkatt. Så här lämnar du uppgifter till skattedeklarationen på pappersblanketter om du inte kan sköta ärenden elektroniskt i MinSkatt.

Du kommer från Förenta staterna – skatteavtalet påverkar din beskattning

Om du kommer till Finland från Förenta staterna och här får arvoden och kostnadsersättningar för sammanlagt högst 20 000 dollar per år, betalar du inte skatt på ersättningen till Finland. Om du får inkomst för över 20 000 dollar per år ska du betala skatt till Finland på hela arvodet. Utbetalaren kan beakta den skatteavtalsenliga lättnaden endast om den finns antecknad i ditt källskattekort.

Exempel: En finländsk evenemangarrangör betalar 25 300 euro till en amerikansk programbyrå. Beloppet är en gemensam ersättning för två uppträdanden som fem amerikanska artister utför i Finland. Eftersom ersättningen överstiger 20 000 US dollar tas en källskatt på 15 % ut på den.

Källskatt tas dock inte ut på en enskild artists andel om
- en utredning presenteras om respektive artists andel 
- verifikationerna och årsanmälan lämnas separat för respektive artist
- arvodet med ersättningar för en enskild artist inte överstiger 20 000 dollar.

Sidan har senast uppdaterats 29.4.2015