Skattenummerregistret

Skattenumren för dem som arbetar på en gemensam byggarbetsplats ska vara antecknade i det offentliga skattenummerregistret för byggbranschen.

Du kan i skattenummerregistret för byggbranschen kontrollera att det namn och skattenummer som anges på personkortet för den som arbetar på en byggarbetsplats är införda i Skatteförvaltningens register. Arbetsgivaren eller den som gett personkortet kan även försäkra sig om att det skattenummer som arbetstagaren angivit motsvarar det som finns i Skatteförvaltningens register.

Skattenummerregistret kräver en separat registrering

Även om arbetstagaren har fått ett skattenummer registreras personen inte automatiskt i skattenummerregistret.

Du kan be om registrering om du är

  • arbetstagaren
  • arbetsgivaren
  • den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet.

Skatteförvaltningen kan också införa en person i registret på eget initiativ.

Du har en finländsk personbeteckning

Du kan själv be att få ditt skattenummer infört i det offentliga registret.

Du ska ringa till servicenumret för skattenummer 029 497 070 (samtalsavgift lna/msa) eller besöka Skatteförvaltningens kontor.

Du har inte en finländsk personbeteckning

Du ska besöka skattebyrån personligen för att få en finländsk personbeteckning och ett skattenummer. Efter detta kan du be att ditt skattenummer införs i det offentliga registret.

Du kan skicka begäran om att få skattenumret registrerat till Skatteförvaltningen elektroniskt i webbtjänsten Ilmoitin.fi.

  • När du elektroniskt ber att få skattenummer för minst 20 personer antecknas dessa automatiskt i registret.
  • Du kan också skicka en begäran om du redan har skattenumren men arbetstagarna inte är i skattenummerregistret.

Dessutom kan skattenumret registreras genom att ringa servicenumret för skattenummer 029 497 070 (samtalspris lna/msa) eller besöka Skatteförvaltningens kontor.

Postbeskrivningar – Direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer > Arbetsgivarens skattenummerbegäran.

Avregistrering från skattenummerregistret

Arbetstagaren kan själv begära att hens uppgifter tas bort ur det offentliga skattenummerregistret. Arbetstagaren ska lägga fram en redogörelse för att hen inte längre arbetar inom byggbranschen. En sådan redogörelse kan t.ex. visa att arbetstagaren numera arbetar för ett företag som är verksamt inom någon annan bransch än byggbranschen.

Skatteförvaltningen kan även på eget initiativ avregistrera en arbetstagare om det inte en enda gång under de 2 senaste åren har lämnats in uppgifter om arbetstagaren. Det skickas inte något separat meddelande om att avregistrering gjorts. Arbetstagaren kan på nytt införas i registret med samma skattenummer.

Däremot kan arbetsgivaren eller den person som ursprungligen begärde om registrering av arbetstagaren inte begära om avregistrering. Personkorten på vilka skattenumret antecknas är arbetsgivarspecifika medan skattenumret är personligt. Därför finns det ingen grund för att bevilja arbetsgivaren eller den som i huvudsak genomför byggprojektet rätt att begära om avregistrering av en arbetstagare från skattenummerregistret. Endast arbetstagaren kan bedöma om registeranteckningen är nödvändig t.ex. efter anställningsförhållandets slut.

Kontrollera om personen finns införd i skattenummerregistret

Kontrollera registreringen med hjälp av arbetstagarens namn och skattenummer

Skattenummerregistret är ett offentligt och öppet register för byggbranschen. I registret ska det matas in personens hela namn (efternamn och förnamn) och skattenummer.

Sökresultatet visar om personen i fråga är införd i registret under det angivna skattenumret. Namnet eller skattenumret ensamt räcker inte, utan samtliga tre uppgifter behövs. Sökresultatet visar om det inmatade namnet och skattenumret stämmer överens, dvs. om uppgifterna finns i registret. Andra uppgifter (t.ex. personbeteckning) visas inte.

Nyckelord: