Skattenummer är obligatoriska på byggarbetsplatser

Skattenummer är obligatoriska för alla som arbetar på en byggarbetsplats. Du får skattenumret på skattebyrån.Om du har ett skattenummer kan du själv anteckna det i skattenummerregistret i MinSkatt.

När ditt skattenummer har registrerats kan du arbeta på en byggarbetsplats.

Alla personer som arbetar på en byggarbetsplats ska på ett synligt ställe ha ett fotoförsett personkort med skattenummer.

Finländska arbetstagare på byggarbetsplatser

Skattenumret antecknas inte automatiskt i skattenummerregistret utan du ska själv anteckna skattenumret i registret i MinSkatt.

Om du inte har ett skattenummer, om du tappat bort det eller ber om att få ditt skattenummer registrerat

 • Skattenumret finns i kunduppgifterna i MinSkatt och i MinSkatt kan du också anteckna numret i skattenummerregistret.

 • ska du ringa till servicenumret för skattenummer 029 497 070 (samtalsavgift lna/msa)
 • ska du besöka Skatteförvaltningens kontor.

Utländska arbetstagare på byggarbetsplatser

Du behöver en finländsk personbeteckning för att få ett skattenummer.

Du ska ansöka om en personbeteckning och ett skattenummer på skattebyrån. Du kan färdigt fylla i en registreringsanmälan (6150r).

Skatteförvaltningen samlar samtidigt nödvändiga uppgifter för beskattningen. Sådana är exempelvis uppgifter om

 • arbetsgivaren eller uppdragsgivaren
 • längden av vistelsen och arbetet i Finland
 • löne- eller inkomstbeloppet
 • typen av anställningsförhållandet eller uppdraget (är du uthyrd arbetstagare, yrkesutövare eller anställd i arbetsavtalsförhållande).

För detta ändamål ska du helst i förväg ha fyllt i någondera av blanketterna nedan:

Du ska till skattebyrån ta med dig dokument från vilka du kan identifieras och förutsättningar för registreringen kan kontrolleras. De dokument som du behöver ha med dig beror på det land vars medborgare du är.

Du ska ta med dig

 • ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort på vars fotografi du kan identifieras utan problem
 • Migrationsverkets intyg över att uppehållsrätten har registrerats om det redan har gått över 3 månader från att du anlände till Finland – mer information om registrering av uppehållsrätten (Migrationsverket)
 • arbetsavtalet.

Om det av arbetsavtalet inte framgår vilket arbete som utförs i Finland ska du dessutom lämna arbetsgivarens skriftliga redogörelse för minst följande:

 • namnen på arbetstagaren och arbetsgivaren
 • vilket arbete du utför i Finland
 • under vilken tidsperiod du arbetar i Finland
 • arbetsstället
 • den finländska beställaren av arbetet, dvs. för vem arbetet utförs.

Du ska ta med dig

 • ett giltigt pass på vars fotografi du kan identifieras utan problem
 • ett gällande uppehållstillstånd eller ett visum när ett sådant krävs (behovet är exempelvis beroende av vistelsens längd och din nationalitet).
 • arbetsavtalet

  Om det av arbetsavtalet inte framgår vilket arbete som utförs i Finland ska du dessutom lämna arbetsgivarens skriftliga redogörelse för minst följande:
  • namnen på arbetstagaren och arbetsgivaren
  • vilket arbete du utför i Finland
  • under vilken tidsperiod du arbetar i Finland
  • arbetsstället
  • den finländska beställaren av arbetet, dvs. för vem arbetet utförs.
 • i allmänhet arbetstillståndet – rätten att arbeta har i allmänhet antecknats i beslutet om uppehållstillstånd.

Mer information om rätten att arbeta och uppehållstillstånd (Migrationsverket)

För att få personbeteckningen ska du personligen besöka Skatteförvaltningens kontor. Alla kontor beviljar inte personbeteckningar. Se skattebyråerna där utländska personer kan få en finländsk personbeteckning.

Om du stannar i Finland i över ett år har du kanske rätt till en hemkommun i Finland. Magistraten reder ut förutsättningarna för en hemkommun samt avgör om det för dig antecknas en hemkommun i befolkningsdatasystemet.

Ytterligare information om betydelsen av en hemkommun (Magistraten)

Mer information om beskattningen och bland annat om att ansöka skattekort

Arbetsgivaren kan beställa skattenummer till sina arbetstagare centraliserat:

 • Du ska skicka personbeteckningarna för dina arbetstagare elektroniskt i filformat till Skatteförvaltningen.
 • Du kan samtidigt be om att få dina arbetstagare registrerade i byggbranschens skattenummerregister.

Begäran om skattenummer kan skickas till Skatteförvaltningen också i de fall arbetsgivaren redan har arbetstagarnas skattenummer men vill att arbetstagarna införs i skattenummerregistret.

Anvisningar och postbeskrivning: arbetsgivarens skattenummerbegäran.

Om det till byggarbetsplatsen kommer fler än 5 utländska personer som behöver en personbeteckning, ett skattekort eller ett skattenummer ska du boka tid hos Skatteförvaltningen.

Även studerande och lärare behöver skattenummer om de vistas på byggarbetsplatser. Skattenumret kan antecknas t.ex. på läroanstaltens kort som då kan användas som personkort.

Läroanstalten tar hand om ärendet för studenterna.

Läroanstalten kan

 • göra en lista över studerande som behöver ett skattenummer
 • be om att studenterna införs i det offentliga skattenummerregistret

Listan ska innehålla namnet och personbeteckningen på alla de studenter som ansöker om skattenummer samt studenternas underskrift.

Av dokumentet ska också framgå vem av skolans anställda som har getts fullmakt att för studenterna beställa skattenummer och be om registrering i skattenummerregistret så att uppgifterna om skattenummer ska kunna riktas till personen med fullmakt och skickas till läroanstalten.