Anställd av en utländsk arbetsgivare

Om du stannar över sex månader i Finland, ska du normalt betala skatt på din lön till Finland. I de flesta fall ska du även betala obligatoriska försäkringspremier till Finland. Om du vistas högst sex månader i Finland och arbetar för en utländsk arbetsgivare behöver du normalt inte betala skatt till Finland.

Om ett fast driftställe bildas för din utländska arbetsgivare i Finland, beskattas dina finländska löner enligt samma princip som lönerna av en finländsk arbetsgivare. Läs anvisningen Från utlandet till Finland för att arbeta för en finländsk arbetsgivare. Om du är en hyrd arbetstagare t.ex. från Estland, Lettland, Litauen, Polen eller de nordiska länderna ska du läsa anvisningen Utländska hyrda arbetstagare.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Gå till tjänsten

Webbtjänsten öppnade 8.3.2018 för dig som ska lämna in din skattedeklaration senast 3.4.2018 (rörelseidkare och yrkesutövare). För andra kunder öppnas webbtjänsten i slutet av mars.

Om du bor eller vistas över sex månader i Finland betalar du skatt till Finland

Om du vistas oavbrutet i Finland över sex månader är du bosatt i Finland i beskattningshänseende, dvs. allmänt skattskyldig. Dina tillfälliga vistelser utomlands (t.ex. semester i hemlandet) avbryter inte räkningen av sexmånadersperioden. Som allmänt skattskyldig ska du betala skatt till Finland för dina inkomster från såväl Finland som övriga stater.

Du betalar progressiv skatt till Finland. I praktiken betyder detta att ju högre lön, desto större skattebelopp. Du får skatteavdrag på samma grunder som andra personer som bor i Finland.

Förskottsskatt

En utländsk arbetsgivare behöver normalt inte verkställa förskottsinnehållning på din lön till Finland, utan du ska själv sköta skattebetalningen under arbetsåret. Därför ska du kontakta Skatteförvaltningen i Finland och lämna en begäran om påförande av förskottsskatt. Det är viktigt att lämna en ansökan om förskottsskatt, eftersom du kan tvingas att betala ränta på restskatten om du betalar din skatt i efterhand.

Du behöver en finländsk personbeteckning för beräkningen av förskottsskatten. Du kan lämna en ansökan om personbeteckning via skattebyrån samtidigt som du lämnar en begäran om påförande av förskottsskatt. Du får gireringsblanketter för förskottsskatten. Betala skatten i flera delar enligt gireringsblanketterna till Skatteförvaltningens konto under arbetsåret. Du kan uppskatta skattebeloppet på förhand med Skatteprocenträknaren.

Skattedeklaration till Finland

Du ska meddela alla dina inkomster från Finland och utlandet under din vistelse i Finland med en skattedeklaration. Skatteförvaltningen skickar en förhandsifylld skattedeklaration till dig i april under det år som följer efter arbetsåret. Den förhandsifyllda skattedeklarationen innehåller t.ex. inkomst- och förskottsinnehållningsuppgifter, som den finländska arbetsgivaren har meddelat. En lön som har betalats av en utländsk arbetsgivare syns normalt inte i den förhandsifyllda skattedeklarationen, och därför ska du komplettera och returnera skattedeklarationen till Skatteförvaltningen. Om uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen är korrekta och kompletta, behöver du inte returnera skattedeklarationen.

Om du har kompletterat din skattedeklaration och returnerat den till Skatteförvaltningen får du ett nytt beskattningsbeslut med det slutliga skattebeloppet på hösten. Vid behov får du även anvisningar för betalning av restskatt. Dessutom ingår en anvisning för ett eventuellt rättelseyrkande.

Om du inte har fått en förhandsifylld skattedeklaration per post före mitten av april efter arbetsåret, ska du lämna in en skattedeklaration på eget initiativ. Använd i så fall skattedeklarationsblanketten 3001r.

Använd den tomma skattedeklarationsblanketten även då du får inkomster från Finland för det finländska arbetet efter att arbetet har upphört. Du ska deklarera inkomsten till Finland, och normalt ska du även betala skatt på denna inkomst till Finland. Sådan inkomst kan t.ex. vara en optionsförmån som har flutit in under den tid du har arbetat i Finland eller en semesterpenning för arbetet i Finland.

Obligatoriska försäkringspremier

Förutom skatterna ska du betala sjukförsäkrings-, pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier till Finland. Premiebeloppet är totalt cirka 7 procent av ditt lönebelopp. Premierna tas dock inte ut om du har ett intyg för utsända arbetstagare (t.ex. A1 eller E101) enligt vilket du omfattas av den sociala tryggheten i ditt hemland. Ett skatteavtal inverkar inte på påförandet av premierna.

Du får ytterligare information av Pensionsskyddscentralen (etk.fi) och Arbetslöshetsförsäkringsfonden (tvr.fi).

Inverkan av ett skatteavtal

I undantagsfall beskattas inte din lön från en utländsk arbetsgivare i Finland, trots att du vistas över sex månader i Finland. Orsaken till detta är att skatteavtalet mellan Finland och din hemstat i vissa fall kan hindra Finland från att beskatta din lön. Detta kan vara fallet om du vistas högst 183 dagar i Finland under en tidsperiod som har fastställts i skatteavtalet.

Om din arbetsgivare är ett utländskt offentligt samfund, beskattas din lön normalt inte i Finland, utan då betalar du skatt till ditt hemland. Med offentliga samfund avses t.ex. stater och kommuner. Dina övriga inkomster beskattas dock i de flesta fall i Finland. Om du vistas över sex månader i Finland, ska du lämna in en skattedeklaration i Finland.

När du slutar arbeta i Finland

Om du flyttar från Finland ska du göra en flyttningsanmälan och vid behov lämna en sista skattedeklaration och undanröja förskottsskatt. Läs mer på sidan När en utländsk arbetstagare flyttar från Finland

Högst sex månader i Finland

Om du vistas oavbrutet högst sex månader i Finland är du begränsat skattskyldig i Finland. I så fall beskattas normalt inte dina löner av en utländsk arbetsgivare i Finland. Inte heller övriga inkomster från utlandet beskattas i Finland.

Om ett fast driftställe bildas för din arbetsgivare i Finland, beskattas dock din lön i Finland på samma sätt som en lön av en finländsk arbetsgivare. I vissa situationer beskattas din lön i Finland även då du är en hyrd arbetstagare, artister eller sportutövare. Läs anvisningen Artister och sportutövare från utlandet.

Även om din lön inte beskattas i Finland, ska du betala sjuk- och pensionsförsäkringspremier till Finland, om du inte har fått ett intyg för utsända arbetstagare av de sociala myndigheterna i din hemstat. Du behöver dock inte betala den försäkrades sjukförsäkringspremie till Finland om du arbetar högst fyra månader i Finland.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken