Pension från Finland till Portugal fr.o.m. 2019

Personer som är bosatta i Portugal ska fr.o.m. ingången av 2019 betala skatt till Finland på pensioner som betalas från Finland.

Finland har sagt upp skatteavtalet från 1970 mellan Finland och Portugal och tillämpningen av avtalet upphör 31.12.2018. Det nya avtalet som undertecknades 2016 är godkänt i Finland men skatteavtalet godkändes inte i Portugal inom utsatt tid. Sålunda finns det inget skatteavtal mellan Finland och Portugal fr.o.m. 1.1.2019.

Som det ser ut nu har Finland inte något gällande skatteavtal med Portugal efter ingången av 2019. Om det inte finns något skatteavtal, begränsar skatteavtalet inte Finlands beskattningsrätt, varför du ska betala skatt till Finland på en pension som du får från Finland.

Läs mer om pensionsinkomster från Finland i avsnitt 6.2 Pension från Finland i anvisningen Beskattning av pensionsinkomster i internationella situationer.

Du betalar skatt till Finland och Portugal

Om du betalar skatt på din pension också i Portugal, ansök om undanröjandet av dubbelbeskattningen av din finska pension hos den portugisiske skattemyndigheten. Skatterna som du betalat på din finska pension till Portugal kan inte beaktas vid beskattningen i Finland.

Skattekorten 2019

Du får besked om skattekortet per post i december–januari. Kontrollera att uppgifterna stämmer. Vi skickar uppgiften om skattesatsen också till pensionsbetalaren.

Om du äger en aktielägenhet i Finland, se närmare information om ändringarna som träder i kraft 1.1.2019

Portugal har ännu möjlighet att godkänna det nya skatteavtalet

Det nya skatteavtalet träder i kraft vid ingången av 2019 om Portugal underrättar Finland senast 1.12.2018 om att landet godkänt avtalet. Skatteförvaltningen ger då information om konsekvenserna för skatteavtalet.