Tilläggsförskott

Tilläggsförskott är ett förskott som du kan ansöka om och betala för att komplettera förskottsinnehållningen eller förskottsskatten efter skatteårets utgång. För privatpersoner är ett skatteår detsamma som ett kalenderår. Om de förskott som du betalat under skatteåret inte räcker till att täcka skatterna för skatteåret ska den saknade andelen betalas som kvarskatt. Genom att betala tilläggsförskott kan du minska beloppet på kvarskatten och räntan på den.

Du kan vid behov ansöka om och betala tilläggsförskott flera gånger innan din beskattning slutförs. Under skatteåret kan du inte betala tilläggsförskott, utan då ska du ansöka om förskottsskatt eller ändring i förskottsskatten.

Tilläggsförskottet har ersatt förskottskompletteringen och den nedsatta dröjsmålsräntan har ersatt samfundsräntan och räntan på kvarskatt.

Ansök om tilläggsförskott innan du betalar

Du ska ansöka om tilläggsförskott före du kan betala det. Ansök om tilläggsförskott i MinSkatt. Efter det får du ett beslut om tilläggsförskott med uppgifter för betalning. Du kan betala tilläggsförskottet exempelvis direkt via MinSkatt eller i din nätbank. Du kan inte få en e-faktura på tilläggsförskottet. 

Ansök om tilläggsförskott i MinSkatt

Personkunder:

Så här ansöker du om förskottsskatt

Så här ändrar du förskottsskatten

Så här ansöker du om tilläggsförskott

Företags- och organisationskunder:

Så här ansöker du om ändring i förskottsskatten och tilläggsförskott i MinSkatt

Obs. Använd inte de gamla uppgifterna om förskottskomplettering! Om du betalar med de gamla betalningsuppgifterna, används din betalning till dina inkomstskatterater (förskottsskatt och kvarskatt) enligt förfallodagarna i ordning från den äldsta till den nyaste. Om du inte har inkomstskatt som förfallit till betalning, används betalningen till dina andra förfallna skatter. Om du inte har andra förfallna skatter, återbärs skatten på det bankkonto som du anmält om du inte har skulder i utsökning.

Ansök om tilläggsförskott på blankett 5010r (punkt 17)

Vänta på förskottsuppbördsbeslutet med giroblanketten.

Betala enligt giroblankettens uppgifter. Förfallodagen är alltid på en bankdag tre veckor från beslutsdagen.

Obs! Observera tiden som går åt till postens gång. Blankettens postnings- och behandlingstider kan orsaka att beslutet och förfallodagen för förskottet är efter januari.

Om du vill ansöka om tilläggsförskott per telefon kan du ringa servicenumret 029 497 001.

Ansök och betala i MinSkatt senast 29.1.

När du ansöker om tilläggsförskott i MinSkatt får du själv välja förfallodagen för tilläggsförskottet. Förfallodagen kan vara den innevarande dagen eller en dag som infaller senast om tre veckor. Förfallodagen ska alltid vara en vardag. Observera att behandlingen av din ansökan i vissa fall kan ta tid och då kan den förfallodag som du valt flyttas framåt. Ansök alltså om tilläggsförskott i tid och betala den först efter att du fått beslutet.

Så här ansöker du om tilläggsförskott i MinSkatt

Om du betalar tilläggsförskottet

  • före förfallodagen betalar du ändå nedsatt dröjsmålsränta till och med förfallodagen
  • efter förfallodagen betalar du därtill också dröjsmålsränta.

Om du väljer månadens sista dag som förfallodag använder Skatteförvaltningen de inbetalningar eller återbäringar som inte tidigare har använts till övriga skatter till att betala tilläggsförskottet i slutet av månaden. Ta detta i beaktande när du betalar tilläggsförskott.

Magda Mervärdesskatt vill betala sin moms i god tid. Momsen på 1 000 euro för mars förfaller till betalning i maj men hon har redan betalat den 20.4. Betalningen kan dock inte ännu användas till momsen för mars eftersom den inte har förfallit ännu. Inbetalningen blir alltså och väntar på förfallodagen.

Magda ansöker om tilläggsförskott på 1 500 euro, väljer 30.4 som förfallodag och betalar tilläggsförskottet på förfallodagen 30.4. Den inbetalning som var avsedd till Magdas tilläggsförskott kommer dock inte till Skatteförvaltningen under samma dag på grund av bankens fördröjning. Inbetalningen på 1 000 euro som Magda betalade 20.4 används till tilläggsförskottet 30.4 eftersom oanvända inbetalningar används till förfallna skatter i slutet av månaden. Magda ska alltså betala momsen för mars på nytt med referensen för skatter på eget initiativ.

Inbetalningen på 1 500 euron som var avsedd till Magdas tilläggsförskott kommer till Skatteförvaltningen 1–2 dagar efter betalningsdagen. Av inbetalningen används 500 euro till den ännu obetalda återstoden av tilläggsförskottet och en del till den nedsatta dröjsmålsräntan som har beräknats för tiden 1.2–31.5. Resten av beloppet används antingen till en eventuellt påförd och inte förfallen inkomstskatt eller återbärs till Magda.

Tilläggsförskottet ska alltid betalas i en rat. Om du endast betalar en del av tilläggsförskottet ackumuleras dröjsmålsränta på den obetalda delen. Du kan ansöka om tilläggsförskott flera gånger: du kan lämna en ny ansökan om du märker att tilläggsförskottet inte räcker till.

Lönar det sig att betala tilläggsförskott eller kvarskatt?

Det beror på beloppet på den nedsatta dröjsmålsräntan om det lönar sig att betala tilläggsförskott eller kvarskatt. Förfallodagen för kvarskatten eller tilläggsförskottet och det belopp som du har att betala påverkar räntebeloppet. Nedsatt dröjsmålsränta beräknas för privatpersoner från och med den första dagen i februari till och med förfallodagen för den första kvarskatteraten eller tilläggsförskottet. För företags- och organisationskunder beräknas nedsatt dröjsmålsränta från och med den första dagen i den andra månaden efter utgången av skatteåret till och med förfallodagen för kvarskatten eller tilläggsförskottet. Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta.

Privatpersoner kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta före utgången av januari. Företags- och organisationskunder kan betala tilläggsförskott utan nedsatt dröjsmålsränta under en månad efter att skatteåret gått ut. Om förfallodagen för tilläggsförskottet är efter denna tidpunkt beräknas det nedsatt dröjsmålsränta på den.

På kvarskatten beräknas också nedsatt dröjsmålsränta. Från den nedsatta dröjsmålsräntan på kvarskatt avdras 20 euro, dock högst räntebeloppet. Från den nedsatta dröjsmålsräntan på tilläggsförskottet dras det inte av 20 euro. Därför kan det medföra merkostnader att ansöka om och att betala tilläggsförskott. Om du betalar mindre tilläggsförskottsbelopp måste du eventuellt betala mer nedsatt dröjsmålsränta och även tidigare än om du betalar hela skatten som kvarskatt.

Observera att om du betalar kvarskatt eller tilläggsförskott först efter förfallodagen måste du även betala dröjsmålsränta. Läs mer om räntor och dröjsmålspåföljder.

De förskottsinnehållningar som Lasse betalat under skatteåret räcker inte till att täcka behovet av inkomstskatt för hela året 2019 så det har påförts kvarskatt på sammanlagt 10 000 euro för Lasse att betala. Eftersom kvarskattebeloppet överstiger 170 euro har den delats upp i två betalningsrater. Den första raten förfaller till betalning 3.8 och den andra raten 1.10 eftersom Lasses beskattning slutförs juni.

På Lasses kvarskatt, det vill säga 10 000 euro, beräknas det nedsatt dröjsmålsränta enligt 2 % från och med den första dagen i februari till och med förfallodagen för den första raten 3.8. Beräkningsformeln för den nedsatta dröjsmålsräntan är i detta fall 10 000 euro * 185 dagar * 2 % / 366 dagar = 101,09 euro. Av detta belopp avdras 20 euro, det vill säga beloppet av den nedsatta dröjsmålsräntan är 81,09 euro. Beloppet på den nedsatta dröjsmålsräntan fördelas jämnt till de båda kvarskatteraterna. Beloppet på en kvarskatterat är alltså 5 040,55 euro med räntan inkluderad.

Lasse vill ändå besparas från att betala de extra nedsatta dröjsmålsräntorna. Lasse ansöker 8.4 om tilläggsförskott för ett belopp på 10 000 euro och väljer i MinSkatt samma dag som förfallodag, det vill säga 8.4. Den nedsatta dröjsmålsräntan på tilläggsförskottet beräknas i detta fall med beräkningsformeln 10 000 euro * 68 dagar * 2 % / 366 dagar = 37,16 euro.

Lasse betalar tilläggsförskottet och den nedsatta dröjsmålsräntan, sammanlagt 10 037,16 euro, genast via MinSkatt. På detta sätt minskade beloppet på den nedsatta dröjsmålsräntan för Lasse med 43,93 euro jämfört med den nedsatta dröjsmålsräntan som ackumuleras på kvarskatten.

Om Lasse däremot hade uppskattat behovet av inkomstskatt redan i januari hade han haft möjlighet att ansöka om och betala 10 000 euro tilläggsförskott under januari. Då hade han inte behövt betala nedsatt dröjsmålsränta utan endast beloppet av tilläggsförskottet.

Mats har påförts 10 000 euro kvarskatt att betala och hans beskattning slutar samtidigt som Lasses i exempel 2, det vill säga förfallodagarna för hans kvarskatt är 3.8 och 1.10. Mats ska då betala nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten 81,09 euro.

Mats beslutar att delvis undvika räntorna genom att ansöka om tilläggsförskott på 1 000 euro med förfallodagen 20.5. Beräkningsformeln för den nedsatta dröjsmålsräntan på tilläggsförskottet är 1 000 euro * 110 dagar * 2 % / 366 dagar = 6,01 euro. Mats betalar tilläggsförskottet och den nedsatta dröjsmålsräntan på 1 006,01 euro samma dag.

Eftersom hela årets behov av inkomstskatt för Mats är 10 000 euro, ändras kvarskattebeloppet till 9 000 euro i och med att han betalat tilläggsförskott. Den nedsatta dröjsmålsräntan på kvarskatten beräknas på nytt med beräkningsformeln 9 000 euro * 185 dagar * 2 % / 366 dagar = 90,98 euro, av vilket 20 euro dras av och därmed är beloppet på den nedsatta dröjsmålsräntan på kvarskatten 70,98 euro. I detta fall måste Mats betala nedsatt dröjsmålsränta sammanlagt 6,01 + 70,98 = 76,99 euro.

Jonas fick beskattningsbeslutet för skatteår 2019 i vilken han påförts 1 000 euro kvarskatt att betala i två rater 1.9 och 2.11. Nedsatt dröjsmålsränta beräknas på kvarskatten med beräkningsformeln 1 000 euro * 214 dagar * 2 % / 366 dagar = 11,69 euro. Eftersom beloppet på den nedsatta dröjsmålsräntan understiger 20 euro, behöver den inte betalas. Det förfaller kvarskatt till betalning 500 euro 1.9 och 500 euro 2.11.

Jonas beslutar ändå att ansöka om tilläggsförskott till ett belopp på 1 000 euro 26.3. Den nedsatta dröjsmålsräntan på tilläggsförskottet beräknas med beräkningsformeln 1 000 euro * 55 dagar * 2 % / 366 dagar = 3,01 euro, det vill säga han ska betala 1 003,01 euro. I detta fall har Jonas fått mer att betala och till råga på allt ska han betala skatten redan på våren.

Om Jonas hade velat betala sin kvarskatt på förhand, kunde han ha betalat 1 000 euro efter att han fått beskattningsbeslutet med referensen för personlig inkomstskatt. I detta fall används betalningen till att betala 1. och 2. kvarskatteraten om Jonas inte har exempelvis sådana förskottsskatter som förfaller före förfallodagen för kvarskatt. Kvarskatten ska vara synlig i MinSkatt när du betalar den.