Så här betalar du förskottsskatt, dvs. förskott

Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och organisationskunder.

Du får beslutet om förskottsskatt till MinSkatt och per post. I beslutet finns det uppgifter om hur skatten ska betalas såsom beloppet på betalningsraten och förfallodagen.

Du kan även betala förskottsskatt:

  1. I MinSkatt som nätbetalning då nödvändiga betalningsuppgifter finns färdigt ifyllda. När du betalar i MinSkatt debiteras betalningen från ditt konto samma dag även om förfallodagen är senare.
  2. I nätbanken – du ska komma ihåg att använda rätt referensnummer.
  3. Med en e-faktura eller som direktbetalning om du har avtalat om det med din bank.

Vanliga frågor om att betala förskottsskatt

Förskottsskattens belopp baserar sig på en uppskattning av det beskattningsbara resultatet. Om inkomsterna eller kostnaderna inte motsvarar uppskattningen, lönar det sig att ändra förskottsskatten. Du kan ändra förskottsskatten i MinSkatt ända t.o.m. att beskattningen har slutförts. Dagen då beskattningen slutförs står i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Personkundens beskattning slutföras mellan maj och oktober.

Beskattningen av samfund slutförs emellertid senast 10 månader efter utgången av räkenskapsperiodens sista kalendermånad.

MinSkatt-anvisningar om förskottsskatt

Personkund: Så här ändrar du förskottskatten i MinSkatt

Samfund: Så här ansöker du om förskottsskatt och tilläggsförskott i MinSkatt

Om du upptäcker under skatteåret att du inte har betalat tillräckligt med förskottsskatt, ansök om ändring av förskottsskatten exempelvis i MinSkatt.

Om skatteåret redan har gått ut och du inte har betalat tillräckligt med förskottsskatt, ansök om tilläggsförskott.

Om du inte har betalat tillräckligt förskott eller tilläggsförskott ska du betala den återstående delen som kvarskatt till vilken det även beräknas nedsatt dröjsmålsränta.

Före slutförandet av beskattningen

Om du märker att du har betalat för mycket förskottsskatt innan beskattningen har slutförts ska du ansöka om ändring av förskottsskatten exempelvis i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Efter slutförandet av beskattningen

Om du har betalat för mycket förskottsskatt får du tillbaka den överbetalade skatten som skatteåterbäring.

Om du har obetalda skatter används din skatteåterbäring till att betala dem. Läs mera om användningen av återbäringar till obetalda skatter.

De olika förskottsskatteraterna har samma referensnummer. Till betalning av förskottsskatt, tilläggsförskott och kvarskatt används referensnumret för inkomstskatt. Också alla privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt jordbruksidkare använder referensnumret för inkomstskatt vid betalningen av förskottsskatter.

Du ser konto- och referensnumret för inkomstskatt på beslutet om förskottsskatt och i MinSkatt.

Referensen är en RF-referens. Du ska anteckna referensen i sin helhet i betalningsuppgifterna, inklusive bokstäverna RF. Om det av någon orsak inte går att mata in RF-referensen som sådan kan de två första siffrorna samt bokstäverna RF utelämnas. Anteckna referensnumret i meddelandefältet om du inte kan använda referensnumret vid betalning exempelvis från en utländsk nätbank.

Samma referensnummer för inkomstskatt ska användas vid betalning av förskottsskatt, tilläggsförskott och kvarskatt. Inbetalningarna med referensen för inkomstskatt används till förskotts- och kvarskatt samt tilläggsförskott enligt förfallodagarna i ordning från den äldsta till den senaste. Om du redan har betalat förfallna inkomstskatterater används betalningen till inkomstskatterater som ännu inte har förfallit.

Om du betalar mera inkomstskatt än det påförda beloppet används den överstigande delen av betalningen till andra förfallna skatter, inklusive ansvarsskulder. Återbäringen kan också utmätas för skulder som är i utsökning. Resten skickas tillbaka till det bankkonto som du har meddelat Skatteförvaltningen.

Exempel: En kund som har påförts 1 000 euro förskottsskatt till betalning per månad betalar 1 500 euro med referensen för inkomstskatt 23.7. Av inbetalningen används 1 000 euro till den rat som förfallit i juli och 500 euro till raten som förfaller i augusti.

Läs mer om att använda inbetalningarna för olika skatter.

Om din inbetalning redan har använts till andra skatter ska du betala den obetalda förskottsskatten med dröjsmålsränta på nytt med referensnumret för inkomstskatt. Om din inbetalning finns oanvänd i MinSkatt kan du ansöka om återbäring av den. Om du har förfallna skatter används återbäringen till dem innan återbäringen betalas.

Du kan ansöka om återbäring av oanvända krediteringar i MinSkatt om det inte finns hinder för återbäring såsom exempelvis deklarationsbrister. Om du har förfallna skatter används återbäringen till dem innan återbäringen betalas ut.

Påförd förskottsskatt för personkunder gottskrivs i beskattningen för skatteåret och till det belopp som förskottsskatten har påförts. Detta gäller förskott som påförts under skatteåret och efter det för skatteåret i fråga.

Påförd förskottsskatt gottskrivs i beskattningen för skatteåret även om den är obetald. Obetald förskottsskatt påförs alltså inte längre på nytt att betalas som kvarskatt. För obetalda förskottsskatter beräknas och uppbärs däremot dröjsmålsränta från och med dagen efter förfallodagen till och med den dag då den betalas. År 2020 och 2021 är dröjsmålsräntan 7 %. En obetald förskottsskatt kan också drivas in genom utsökning.

Betalda förskottsskatter som inte behövs till att betala skatteårets skatter gottskrivs genom att sänka förskottsskatteraterna. De förskottsskatterater som inte behövs avlyfts. Likaså avlyfts de obetalda förskottsskatterna och de dröjsmålspåföljder som hänför sig till dem om förskottsskatten inte behövs för att betala skatteårets skatt.