Personkunders förskottskomplettering

Förskottskompletteringen enligt nuvarande praxis kommer att slopas. Du kan betala nuvarande förskottskomplettering till och med 31.10.2018. Efter det ersätts förskottskompletteringen av ett tilläggsförskott. Läs mer om tilläggsförskott.

Denna anvisning gäller personkunder, rörelseidkare, yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt lantbruksföretagare och skogsägare.

Du undviker ränta på kvarskatt för 2017 om du betalar förskottskomplettering i tid. Du behöver inte överhuvudtaget betala räntan för kvarskatt för 2017 om du betalar en tillräcklig stor förskottskomplettering senast 31.1.2018.

Du kan minska räntan även senare genom att betala förskottskomplettering 1.2.–30.9.2018. Eftersom den sista betalningsdagen är en helgdag, kan förskottskompletteringen betalas följande vardag dvs. 1.10.2018. I praktiken tas det ut ränta på kvarskatt för skatteåret 2017 endast om kvarskattebeloppet överstiger cirka 4 788 euro. Detta belopp har räknats ut på grundval av de förfallodagarna för kvarskatt.

Det lönar sig att betala förskottskomplettering exempelvis om du inte betalat förskottsskatt på dina överlåtelsevinster, optioner eller nya hyresinkomster. Du kan betala förskottskomplettering även i det fallet att skattesatsen för löneinkomst eller förskottsskatten på inkomst av företagsverksamhet har varit för låg. I första hand bör du dock se till att förskottsinnehållningen tas ut till rätt belopp.

Hur ska förskottskomplettering betalas?

Vid betalning av förskottskompletteringen använd den giroblankett som är avsedd för denna och följ anvisningarna för betalning.

Ange alltid meddelandeuppgifterna. Med hjälp av meddelandeuppgifterna kan Skatteförvaltningen hänföra betalningen till rätt betalare och därför är det särskilt viktigt att dessa fylls i på rätt sätt. Meddelandeuppgifterna ska innehålla skattens kod, den skattskyldiges personbeteckning och det skatteår som förskottskompletteringen avser. Skriv inga uppgifter i referensnummerfältet. Om du inte anger skatteåret betraktar Skatteförvaltningen förskottskompletteringen som betalning för det tidigaste möjliga skatteåret. Till exempel en förskottskomplettering som har betalats 28.8.2018 räknas som betalning för skatteåret 2017.

Om du vill kan du betala förskottskomplettering för samma skatteår i flera rater. Om du har betalat förskottskomplettering mellan 1.2.-1.10.2018 får du före utgången av oktober ett nytt beskattningsbeslut och giroblanketter från Skatteförvaltningen. I dessa har hänsyn tagits till den förskottskomplettering som du har betalat.

Observera att utländska dödsbon inte kan betala privatpersoners förskottskomplettering. I stället ska de ansöka om tilläggsförskott för samfund och samfällda förmåner. Du kan ansöka om tilläggsförskott i MinSkatt. Om det utländska dödsboet inte har en Katso-kod som det behöver för att logga in kan det ansöka om tilläggsförskott med blanketten Ansökan om samfunds förskottsskatt (blankett 5017r).

Läs mer om ansökan om och betalning av tilläggsförskott: Betalning av förskottsskatt – samfund.

Ränta på kvarskatt för skatteåret 2017

Du undviker ränta på kvarskatten för skatteåret 2017 om du betalar en tillräcklig förskottskomplettering senast 31.1.2018.

På kvarskatten för år 2017 beräknas ränta från 1.2.2018 fram till förfallodagen för kvarskattens första rat 3.12.2018. Underskrider kvarskatten 10 000 euro är räntan 0,5 %. På den del som överskrider 10 000 euro är räntan 2,0 procent år 2018 (räntan är den av Finlands Bank fastställda referensräntan + 2 procentenheter). Ränteprocenten fastställs årligen. Från den uträknade kvarskatteräntan dras alltid av 20 euro. I praktiken ska du betala ränta på kvarskatten för skatteåret 2017, om beloppet av din kvarskatt överskrider cirka 4 788 euro.

Hur kan du räkna ut förskottskompletteringsbeloppet som behövs?

Du kan räkna ut det tillräckliga beloppet på förskottskompletteringen med skatteprocenträknaren på Skatt.fi. Observera dock att räknarens resultat är endast riktgivande.

Du kan räkna ut det tillräckliga beloppet av förskottskomplettering med skatteprocenträknaren  (www.skatt.fi/skatteraknare)

Nyckelord: