Betalning av förskottsskatt för personkunder

Denna anvisning gäller personkunder, näringsidkare, yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt lantbruksföretagare och skogsägare.

Förskottsskatt betalas på inkomster som inte är föremål för förskottsinnehållning. Skatteförvaltningen skickar betalaren ett beslut om förskottsskatten och de giroblanketter som ska användas för betalning av skatten.

Förskottsskatt betalas bland annat på inkomster från näringsverksamhet och jord- och skogsbruk samt på hyresinkomster och försäljningsvinster på egendom. Om en kund har denna typ av inkomster, ska han eller hon själv anmäla dessa till Skatteförvaltningen, som påför förskottsskatten. Kunden ska ge en uppskattning av inkomsterna eller lämna uppgifter utifrån vilka Skatteförvaltningen beräknar och påför förskottsskatten. Skatteförvaltningen skickar ett beslut om förskottsskatten och giroblanketter till kunden. Om inkomsterna ligger kvar på samma nivå under de följande åren, skickar Skatteförvaltningen förskottsskattebeslutet och giroblanketterna på tjänstens vägnar. Förutom kundens egen anmälan och uppgifterna från de tidigare åren kan Skatteförvaltningen också använda uppgifter som har lämnats från annat håll.

Förskottsskattens förfallodagar

I förskottsskattebeslutet och på giroblanketterna anges beloppet av och förfallodagen för varje rat. Förfallodagen är den 23:e i månaden. Om förfallodagen är en lördag eller helgdag, kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder.

Beloppet av förskottsskattens rater

Personkunderna betalar förskottsskatt i antingen två eller flera lika stora rater. Det minsta förskottsbelopp som påförs är 170 euro. I fråga om mindre belopp beräknas skatterna i den slutliga beskattningen. Större förskottsskatt delas in i rater enligt följande:

Förskottsbelopp, euro Antal förskottsskatterater Betalningsmånader
170–500 2 mars och september
mer än 500, men högst 1 700 3 februari, juli och november
mer än 1 700, men högst 10 000 6 februari, april, juni, augusti, oktober och december
mer än 10 000 12 januari–december

Använd rätt referensnummer vid betalning

Använd alltid bankkonto- och referensnumret på giroblanketten när du betalar förskottsskatt. Varje förskottsskatterat har ett eget referensnummer. 

Vid betalning med giroblankett används den internationella bankreferensen, dvs. RF-referensen. RF-referensen används på samma sätt som vanligt referensnummer. Skriv RF-referensen i sin helhet, också bokstäverna RF (t.ex. RF55 5305 8282 8282 8091 0197). Går det inte att mata in RF-referensen kan man utelämna de fyra första tecknen.

I det högra övre hörnet på giroblanketten finns en QR-kod som gör det lättare att betala med mobilapparater.

I beskattningen räknas betalt förskott till godo till det belopp det har betalts.

Du kan betala förskottsskatten med e-faktura eller direktbetalning

Beställ e-fakturan i din nätbank eller ingå avtal om direktbetalning med din bank. Då löper betalningen smidigt och du glömmer inte skattens förfallodag. Beställ e-fakturan eller ingå avtalet om direktbetalning senast cirka veckor före förfallodagen.

Om du nu beställer eller redan tidigare har beställt e-fakturering för fastighetsskatten eller kvarskatten får du likaså en e-faktura på eventuell förskottsskatt. Om du beställer en e-faktura för förskottsskatten får du på motsvarande sätt i fortsättningen en sådan också för fastighetsskatten och kvarskatten. Motsvarande gäller direktbetalning.

Om du inte vill betala förskottsskatten med e-faktura eller direktbetalning kan du göra en avbeställning. Observera att du då på samma gång också avbeställer e-fakturan eller direktbetalningen som gäller fastighetsskatten eller kvarskatten.

Beställ giroblanketter

Vid behov kan du beställa nya giroblanketter för förskottsskatt. Fyll i uppgifterna nedan och skicka in din beställning. Du får de nya giroblanketterna inom cirka en vecka från beställningen. Giroblanketterna skickas till den adress som Skatteförvaltningen har registrerat för dig som kontaktuppgift. Om skatten ska betalas i fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje betalningsrat. Beställ giroblanketter

Dröjsmålspåföljder vid försenad betalning av förskott

Om du betalar förskottsskatten för sent, måste du också betala förseningsränta. Du kan betala förseningsränta med samma giroblankett som förskottsskatten. Beloppet av förseningsräntan kan du räkna ut med hjälp av förseningsränteräknaren. Förseningsränta beräknas från dagen efter förfallodagen fram till betalningsdagen (inklusive dessa dagar). Förseningsräntans ränteprocent fastställs årligen. Åren 2018 är förseningsräntan 7 %. Minimibeloppet av förseningsräntan är 3 euro.

Skatteförvaltningen skickar en betalningspåminnelse om en obetald förskottsskatt månaden efter förfallodagen.

Till exempel för en förskottsskatt som förfallit till betalning 23.5. är förfallodagen i betalningspåminnelsen 6.7. Om förskottsskatten inte betalas den dag som angetts som förfallodag i betalningspåminnelsen, skickar Skatteförvaltningen skatten till utsökning.

En skatt som finns i utsökning ska betalas till utmätningsmannen enligt dennes anvisningar. Utmätningsmannen debiterar en utsökningsavgift, även om förskottsskatten betalas direkt till Skatteförvaltningens konto.

Förseningsränta på förskottsskatt – inverkan på kvarskatteräntan

I skatteårets beskattning beaktas de förskott som har betalts senast 30.9, dvs. en månad innan skatteårets beskattning avslutas. Om förskotten inte har betalts i tid, påförs dessa i form av kvarskatt.

Debiteringen av ränta på kvarskatten har begränsats i de fall då kvarskatten orsakas av obetald förskottsskatt. Detta har gjorts för att två olika räntor inte ska påföras kapitalet samtidigt (ränta på kvarskatt och förseningsränta på förskottsskatt).

  • Ränta på kvarskatt tas inte ut i fråga om den del av kvarskatten som orsakas av obetald kvarskatt. På förskottsskatten beräknas förseningsränta fram till den första förfallodagen för kvarskatten.
    Exempel: Förskottsskatten har förfallit till betalning 23.6.2017 men skatten har inte betalats senast 30.9.2018. På förskottsskatten beräknas förseningsränta från 24.6.2017 fram till den första förfallodagen för kvarskatten.
  • Om en del av kvarskatten inte beror på obetalda förskott, beräknas räntan på kvarskatten på normalt sätt. På kvarskatten år 2017 beräknas ränta från 1.2.2018 fram till den första förfallodagen för kvarskatten.

Om förskottsskatten inte betalas, beräknar och påför Skatteförvaltningen en dröjsmålsränta på kvarskatten senast i det skede då årets slutliga beskattning beräknas. Detta är förfarandet även om förskottsskatten vore obefogad, om inte avförande av förskottsskatten sökts separat.

Obs! Om du har frågor om betalningen av förskottsskatt, ring servicenumret för betalningar 029 497 027 (lna/mta).

Om du vill ändra förskottsskatten, ring:

  • servicenumret för personkunder 029 497 001 (lna/mta)
  • servicenumret för rörelseidkare, yrkesutövare och sammanslutningar 029 497 005 (lna/mta).

 

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken