Ändringssökande i förskottsuppbörden

Sök först ändring i skattekort och förskottsskatter i webbtjänsten Skattekort på nätet eller i andra ärendehanteringskanaler. Om du får avslag på ett avdrag eller annat som du yrkat på och du inte är nöjd med motiveringen kan du framställa en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden.  För det ska du först ha ett beslut från Skatteförvaltningen i vilket ändring får sökas.

Denna anvisning gäller omprövningsbegäran och är avsedd för personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, delägare i samfund samt jord- och skogsbruksidkare.

Vem kan söka ändring?

Ändring i förskottsuppbörden kan sökas av den skattskyldige och av alla vars eget skattebelopp omedelbart kan påverkas av beslutet eller av den som ansvarar för att skatten betalas.

Hur begär man omprövning?

Begär först ett överklagbart beslut om förskottsuppbörd av skattebyrån per telefon eller med en fritt formulerad ansökan. När du har fått beslutet i vilket ändring får sökas ska du göra begäran om omprövning skriftligen.

Du kan också göra begäran om omprövning med en fritt formulerad ansökan. Begäran om omprövning ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och personbeteckning
  • det skatteår som är föremål för sökande av ändring i förskottsuppbörden
  • det beslut som är föremål för sökande av ändring
  • de punkter i beslutet som begäran gäller och de krävda ändringarna av dessa
  • grunderna för de krävda ändringarna.

Begäran om omprövning ska alltid undertecknas. Till begäran om omprövning ska du foga de handlingar som du åberopar, om du inte redan tidigare lämnat in dessa till Skatteförvaltningen.Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt ska du då meddela om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.

Skicka begäran om omprövning till adressen:
Skatteförvaltningen
PB 1010
90101 ULEÅBORG

Du kan också lämna in begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst.

När ska en begäran om omprövning framställas?

Sök ändring i ett beslut i vilket ändring får sökas genom att lämna en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden. Begäran om omprövning ska göras inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. Om den utsatta dagen för begäran om omprövning är en helgdag eller lördag, är det möjligt att göra begäran om omprövning ännu under följande vardag.

Enbart begäran om omprövning som gjorts inom tidsfristen prövas

Begäran om omprövning ska lämnas in till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Handlingarna ska postas i så god tid att de finns hos Skatteförvaltningen senast den dag då ändringsansökan ska lämnas in. En begäran om omprövning som inkommit efter den utsatta tiden prövas inte.

Beslutet ska iakttas trots att omprövning begärts

Prestationsbetalaren ska iaktta ett beslut om ett skattekort eller ett källskattekort av Skatteförvaltningen även om du begärt omprövning av beslutet. Också förskottsskatt ska betalas före den utsatta tiden trots omprövningsbegäran.

På begäran av dig kan Skatteförvaltningen förbjuda utsökning av förskottsskatt eller förordna att utsökning ska avbrytas. Under tiden för utsökningsförbud eller -avbrott löper förseningsränta på förskottsskatten.

Överklagan till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Det är möjligt att söka ändring i ett beslut av Skatterättelsenämnden om begäran om omprövning genom att överklaga till förvaltningsdomstolen. Den utsatta tiden för att göra en överklagan är 60 dagar från delfåendet av beslutet om begäran om omprövning. Granska alltid tidsfristen för överklagan i den anvisning för att söka ändring vilken fogats till beslutet (besvärsanvisning). Sänd en skriftlig överklagan till den behöriga förvaltningsdomstolen. Den behöriga förvaltningsdomstolen har antecknats i beslutet.

Granska förvaltningsdomstolarnas kontaktuppgifter (www.oikeus.fi).

Du kan söka ändring i ett beslut av förvaltningsdomstolen hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärsrätt. Överklagan ska vara framme inom 60 dagar från det att du fått information om förvaltningsdomstolens beslut.

En överklagan till förvaltningsdomstolen eller till högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagd.

Läs närmare om domstolarnas avgifter (www.oikeus.fi).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken