Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här sköter du skatteärenden för ett dödsbo

Arvingarna, universaltestamentstagarna och den efterlevande maken (på basis av giftorätt) ansvarar gemensamt för dödsboets skatter fram till avvittringen. Om du enligt testamente endast ärver en viss egendom är du inte delägare i dödsboet.

Delägarna i ett dödsbo ska ta hand om dödsboets skyldigheter tills tillgångarna i boet har skiftats och dödsboet upphört.

Läs mer om när dödsboet upphör.

Hur kan jag sköta skatteärenden för ett dödsbo?

Om dödsboet har flera delägare är det lättare att sköta dödsboets ärenden om dödsboets delägare ger fullmakt till någon av delägarna eller ett annat ombud att sköta dödsboets ärenden. Den befullmäktigade personen registreras som dödsboets ombud i Skatteförvaltningens kundregister. Fullmakten kan endast ges med pappersblankett.

Till vilken adress skickas dödsboets skattepost?

Skatteförvaltningen rekommenderar att ett dödsbos delägare befullmäktigar ett ombud att sköta dödsboets alla skatteärenden. Vi sänder all skattepost till den adress som den person som dödsboet befullmäktigat anmält till Skatteförvaltningen.

Observera att delägarna i dödsboet själv ska se till att adressuppgifterna är uppdaterade. Om dödsboets kontaktperson gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som gäller hens personliga adress, uppdateras dödsboets adressuppgifter nödvändigtvis inte till Skatteförvaltningen via den.

Om dödsboet inte har befullmäktigat någon sänder vi skatteposten till den adress som kontaktpersonen angett i bouppteckningshandlingen när den lämnats till Skatteförvaltningen.

Adressändringar för dödsbon ska göras skriftligen till skattebyrån

Adressändringen kan ges:

  • samtliga dödsbodelägare undertecknar anmälan eller
  • den som anmäler ändringen kan lägga fram en fullmakt som har undertecknats av samtliga delägare
  • en boutredningsman som domstolen förordnat gör ett adressändring. För att boutredningsmannens befogenhet ska kunna fastslås ska han lägga fram domstolens beslut om att han förordnats som boutredningsman.

Testamentsexekutorn kan påvisa sin fullmakt genom att testamentet vunnit laga kraft eller tiden för klander av testamentet har gått ut.

Dödsbons skatteärenden sköts allt som oftast på papper 

Det är endast möjligt att sköta ärenden elektroniskt om dödsboet har ett FO-nummer. Ett dödsbo har endast FO-nummer, om det har utövat näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk.  

Om du vill sköta dödsboets ärenden elektroniskt behöver du alltid en Suomi.fi-fullmakt för det. 

Läs mer om ansökan om fullmakter

Dödsboets bankkonto bör inte avslutas

Är dödsboets bankkonto i kraft och Skatteförvaltningen har kontonumret är det enklare att betala en eventuell skatteåterbäring för beskattningen för dödsåret. Det lönar sig att hålla kontonumret i kraft tills dödsboets tillgångar har delats och dödsboet har upphört helt och hållet.

Om bankkontot är i kraft, men Skatteförvaltningen har inte kontonumret

För att anmäla kontonumret behöver du en bekräftelse av banken, till exempel en kopia av dödsboets kontoutdrag. Du kan även begära en bekräftelse av banken på andra sidan på blanketten för dödsboets anmälan om kontonummer (7926r). Vi behöver en bekräftelse av banken för att verifiera dödsboets konto.

Om dödsboet saknar bankkonto

Ett ombud som befullmäktigats av dödsboets delägare kan anmäla kontonumret. Om dödsboet saknar ett befullmäktigat ombud, behövs en fullmakt som undertecknats av boets delägare.

Blanketten för dödsboets anmälan om kontonummer (7926r)

Skattedeklaration för dödsåret och följande år

Vi skickar en förhandsifylld skattedeklaration till dödsboet varje vår tills dödsboet upphör. Dödsboet får ännu en förhandsifylld skattedeklaration för det år då arvskiftet förrättades. Inkomster som intjänats fram till arvskiftet deklareras med dödsboets skattedeklaration. Inkomster som intjänats efter arvskiftet tillfaller de delägare som har rätt till dem. De ska även deklarera de införtjänade inkomsterna med sin egen skattedeklaration.

Dödsboet upphör när tillgångarna i boet har skiftats

Dödsboet upphör när alla tillgångar i boet har skiftats mellan arvingarna. Dödsboet upphör inte om boet skiftas delvis.

Dödsboet får ännu en förhandsifylld skattedeklaration för det år då arvskiftet förrättades. Efter arvsskiftet ska delägarna deklarera de mottagna inkomsterna och tillgångarna i sin egen skattedeklaration, och beskattningen av dödsboet avslutas.

Om dödsboet har många delägare

När du avslutar dödsboet ska du lämna en kopia av arvskiftesavtalet till Skatteförvaltningen.

Om dödsboet inte har tillgångar

Om dödsboet inte har tillgångar att skifta behövs inte avtalet om arvskifte.

Om du är dödsboets enda delägare 

Om du är dödsboets enda delägareupphör dödsboet för Skatteförvaltningen när du till skattebyrån har lämnat en kopia av bouppteckningen för arvsbeskattningen. Egendomen överförs till dig genast efter dödsfallet. Inkomster som intjänats efter döden är dina egna inkomster och du betalar skatt på dem personligen.

Vem har rätt att få information om dödsboets skatteärenden? 

Har dödsboet befullmäktigat ett ombud att sköta dödsboets ärenden, kontaktar vi i första hand denna person i skatteärenden. De delägare som är parter i dödsboet kan begära information om dödsboets skatteärenden och handlingar.

Se även 

Sidan har senast uppdaterats 23.8.2022