Så här sköter du skatteärenden för ett dödsbo

Delägarna i ett dödsbo ska ta hand om dödsboets skyldigheter tills tillgångarna i boet har skiftats och dödsboet upphört.

Arvingarna, universaltestamentstagarna och den efterlevande maken (på basis av giftorätt) ansvarar gemensamt för dödsboets skatter fram till avvittringen. Om du enligt testamente endast ärver en viss egendom är du inte delägare i dödsboet.

Hur kan jag sköta skatteärenden för ett dödsbo?

Har dödsboet flera delägare är det enklare att sköta dödsboets ärenden, om dödsboets delägare befullmäktigar ett ombud att sköta dödsboets ärenden. Den befullmäktigade personen registreras som dödsboets ombud i Skatteförvaltningens kundregister. Fullmakten kan endast ges med pappersblankett.

Ändring av dödsboets adressuppgifter

Skatteförvaltningen rekommenderar att ett dödsbos delägare befullmäktigar ett ombud att sköta dödsboets alla skatteärenden. Vi sänder all skattepost till den adress som den person som dödsboet befullmäktigat anmält till Skatteförvaltningen.

Om dödsboet inte har befullmäktigat någon sänder vi skatteposten till den kontaktperson som anges i bouppteckningshandlingen.

Dödsbons skatteärenden sköts allt som oftast på papper 

Om ett dödsbo inte har ett FO-nummer, kan det inte sköta ärenden elektroniskt. Ett dödsbo har endast FO-nummer, om det har utövat näringsverksamhet eller jord- och skogsbruk.  

Det är endast möjligt att sköta ärenden elektroniskt om dödsboet har ett FO-nummer. Om du vill sköta dödsboets ärenden elektroniskt behöver du alltid en Suomi.fi-fullmakt för det. Fullmakten ska sökas separat.  

  • Ansök om Suomi.fi-fullmakt.
  • Läs mer om ansökan om fullmakter
  • När du har beviljats fullmakt att sköta dödsboets ärenden, ska du logga in i MinSkatt och välja Uträtta ärenden för företag. 

Med Katso-koder är det dock möjligt att sköta ärenden elektroniskt fram till den 31 augusti 2021.

Upphävande av Suomi.fi-fullmakt

Om du vill upphäva dödsboets Suomi.fi-fullmakt och du har fullmaktsrätt, ska du göra så här:

  • Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
  • Upphäv ärendefullmakten för den person som beviljats fullmakten.
  • Också den person som beviljats ärendefullmakten kan upphäva fullmakten.

Ett dödsbo kan även begära att fullmakten makuleras genom att lämna en ansökan om makulering i Suomi.fi.

Det lönar sig att ha fullmakterna i kraft tills dödsboets skatteärenden har skötts för det år då dödsboet skiftades. Med andra ord lönar det sig inte att upphäva en Suomi.fi-fullmakt innan det senaste årets skattedeklaration har lämnats in. 

Dödsboets bankkonto bör inte avslutas

Är dödsboets bankkonto i kraft och Skatteförvaltningen har kontonumret är det enklare att betala en eventuell skatteåterbäring för beskattningen för dödsåret. Det lönar sig att hålla kontonumret i kraft tills dödsboets tillgångar har delats och dödsboet har upphört helt och hållet. 

Bankkontot är i kraft, men Skatteförvaltningen har inte kontonumret

För att anmäla kontonumret behöver du en bekräftelse av banken, till exempel en kopia av dödsboets kontoutdrag. Du kan även begära en bekräftelse av banken på andra sidan på blanketten för dödsboets anmälan om kontonummer (7926r). Vi behöver en bekräftelse av banken för att verifiera dödsboets konto.

Dödsboet saknar bankkonto

Ett ombud som befullmäktigats av dödsboets delägare kan anmäla kontonumret. Om dödsboet saknar ett befullmäktigat ombud, behövs en fullmakt som undertecknats av boets delägare.

Skattedeklaration för dödsåret och följande år

Vi skickar en förhandsifylld skattedeklaration till dödsboet varje vår tills dödsboet upphör. Dödsboet får ännu en förhandsifylld skattedeklaration för det år då arvskiftet förrättades. Inkomster som intjänats fram till arvskiftet deklareras med dödsboets skattedeklaration. Inkomster som intjänats efter arvskiftet tillfaller de delägare som har rätt till dem. De ska även deklarera de införtjänade inkomsterna med sin egen skattedeklaration.

Dödsboet upphör när tillgångarna i boet har skiftats

Dödsboet upphör när alla tillgångar i boet har skiftats mellan arvingarna. Dödsboet upphör inte om boet skiftas delvis. När du avslutar dödsboet ska du lämna en kopia av arvskiftesavtalet till Skatteförvaltningen.

Om dödsboet inte har tillgångar att skifta behövs inte avtalet om arvskifte.
Dödsboet får ännu en förhandsifylld skattedeklaration för det år då arvskiftet förrättades. Efter arvsskiftet ska delägarna deklarera de mottagna inkomsterna och tillgångarna i sin egen skattedeklaration, och beskattningen av dödsboet avslutas.

Om du är dödsboets enda delägare upphör dödsboet för Skatteförvaltningen när du till skattebyrån har lämnat en kopia av bouppteckningen för arvsbeskattningen. Egendomen överförs till dig genast efter dödsfallet. Inkomster som intjänats efter döden är dina egna inkomster och du betalar skatt på dem personligen.

Vem har rätt att få information om dödsboets skatteärenden? 

Har dödsboet befullmäktigat ett ombud att sköta dödsboets ärenden, kontaktar vi i första hand denna person i skatteärenden. De delägare som är parter i dödsboet kan begära information om dödsboets skatteärenden och handlingar.

Se även