Betalning av återbäring till ett dödsbo

En skatteåterbäring till ett dödsbo betalas in på dödsboets bankkonto, om kontonumret finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Om kontonumret inte har anmälts till Skatteförvaltningen, betalas återbäringen i form av en betalningsanvisning genom OP. Skatteförvaltningen kan inte fördela återbäringen på delägarna i dödsboet.

Ett dödsbos gällande kontonummer kan bekräftas till Skatteförvaltningen

Skatteärendena underlättas om ett dödsbos bankkonto inte avslutas förrän beskattningen för dödsåret har slutförts och den eventuella skatteåterbäringen har betalts. Om ett dödsbo har ett gällande bankkontonummer, men detta inte finns i Skatteförvaltningens uppgifter, behövs bankens bekräftelse för att anmäla kontonumret. Som bekräftelse räcker det att Skatteförvaltningen får en kopia på dödsboets kontoutdrag från banken. Bekräftelsen kan också ges genom att fylla i andra sidan i Skatteförvaltningens blankett för dödsboets anmälan om kontonummer (7926r). I blanketten behövs bankens bekräftelse.

Om dödsboet inte har något konto, behövs ett befullmäktigande

Om dödsboet inte har något gällande bankkonto, kan en person som befullmäktigats av dödsboet anmäla kontonumret till Skatteförvaltningen med blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer (7926r). Blanketten fylls i med uppgifterna om den person som har befullmäktigats av delägarna i dödsboet samt kontonumret. Som bilaga till blanketten behövs en utredning om delägarna i dödsboet samt en fullmakt från varje delägare. Som fullmakt kan man använda den fullmakt som finns som bilaga till blanketten eller så kan befullmäktigandet ges med separata fullmakter som innehåller motsvarande uppgifter (bankernas egna fullmakter för att förvalta dödsbons bankärenden duger inte som befullmäktigande för angivande av kontonummer). Som bilaga behövs en kopia på delägarförteckningen i bouppteckningsinstrumentet. Om den avlidne hade upprättat ett testamente, ska även en styrkt kopia på delgivet och godkänt testamente bifogas.

Obs! Styrkta kopior på ämbetsbetyg med uppgifter om dödsboets delägare (släktutredning) bifogas, om ingen bouppteckning ännu har upprättats.

Dödsboets anmälan om kontonummer (7926r)

Momsskyldiga eller begränsat skattskyldiga dödsbon anmäler sitt kontonummer i MinSkatt

Ett begränsat skattskyldigt dödsbo som är infört i registret över mervärdesskattskyldiga ska anmäla sitt kontonummer för utbetalning av skatteåterbäringar elektroniskt i webbtjänsten MinSkatt. Dessa dödsbon kan anmäla sitt kontonummer med en pappersblankett endast av särskilda skäl, på grund av exempelvis ett tekniskt hinder.

Dödsbon använder en Katso-kod för att logga in i webbtjänsten. Den som anmäler kontonumret ska ha behörighet som företagets huvudanvändare, sekundära huvudanvändare eller MinSkatt för företag. Du kan skapa en Katso-kod på adressen yritys.tunnistus.fi

Betalning av skatteåterbäring i form av en betalningsanvisning

Om Skatteförvaltningen inte känner till kontonumret, betalas skatteåterbäringen som betalningsanvisning via OP. En skatteåterbäring på under 15 euro betalas som en betalningsanvisning endast på kundens begäran. Kunden får en avi om betalningsanvisningen till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. För att man ska få en betalningsanvisning, måste adressen finnas i Finland. Efter det att kunden fått avin om betalningsanvisningen, kan hen lösa in skatteåterbäringen på vilken andelsbank som helst inom OP Gruppen i Finland inom 28 dagar från datumet i betalningsanvisningen. Andelsbankerna debiterar en inlösningsavgift enligt sina servicetariffer. Närmare anvisningar för att lösa in skatteåterbäringen finns i bankens betalningsanvisning.

Läs även bankens instruktioner om hur betalningsanvisningen, dvs. penningförsändelsen kan tas ut (www.op.fi)

Andelsbankens kontor (www.op.fi)