Återbäring av skatter - privatpersoner

När betalas skatteåterbäringarna?

Förskottsåterbäringarna, dvs. skatteåterbäringarna, för skatteåret 2017 betalas in 11.12.2018 på det bankkonto som du har anmält. Skatteåterbäringarna syns på bankkontona 11.12. inom samma dag.

Kontrollera att ditt kontonummer stämmer

Kontrollera alltid i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller i beskattningsbeslutet att ditt bankkontonummer är rätt. Det kontonummer som finns i Skatteförvaltningens uppgifter kan också kontrolleras i MinSkatt. Om ditt kontonummer har ändrats ska du anmäla det i MinSkatt senast den 11 november, så får du den eventuella skatteåterbäringen på kontot den 11 december. Det går inte att anmäla kontonummer per telefon. 

Läs mer: Ändring av kontonummer

Kontrollera återbäringsbeloppet i beskattningsbeslutet

Beskattningen för år 2017 slutförs 31.10.2018. Då fastställs också det slutliga beloppet för en eventuell skatteåterbäring. Skatteåterbäringsbeloppet kan kontrolleras i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller i det korrigerade beskattningsbeslut som skickats senare. 

Jag fick ingen skatteåterbäring in på mitt konto, vad kan det bero på? 

Om du inte har anmält ditt nya eller ändrade kontonummer har återbäringen betalats in på ett avslutat konto och beloppet returneras till Skatteförvaltningen. Då får du en förfrågan om kontonummer. När du har anmält ett nytt kontonummer i MinSkatt betalas återbäringen in på ditt konto inom ungefär en vecka. 

Om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen får du skatteåterbäringen via OP i form av en betalningsanvisning, dvs. en penningförsändelse. Skatteåterbäringar i form av betalningsanvisningar börjar betalas 19.12.2018.

Obs! Det kostar att lösa in en betalningsanvisning. Andelsbankerna debiterar en inlösningsavgift enligt sina servicetariffer. Eftersom inlösningen är avgiftsbelagd betalar Skatteförvaltningen inte återbäringar som underskrider 15 euro i form av betalningsanvisningar annars än på kundens begäran.

Du får en avi om betalningsanvisningen till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Betalningsanvisningar skickas enbart till adresser i Finland. När du har fått avin om betalningsanvisningen kan du inom 28 dagar från datumet i betalningsanvisningen lösa in skatteåterbäringen på ett kontor i Finland som erbjuder kassatjänster åt OP-gruppen. Närmare instruktioner finns i betalningsanvisningen från banken. Ta helst med betalningsanvisningen när du löser in din skatteåterbäring.

Löser du inte in skatteåterbäringen inom 28 dagar returneras pengarna till Skatteförvaltningen. Du får en förfrågan om kontonummer och när du har anmält ett nytt kontonummer på nätet (skatt.fi/minskatt) får du återbäringen inom ungefär en vecka. Läs även bankens instruktioner om hur betalningsanvisningen, dvs. penningförsändelsen kan tas ut (www.op.fi).

När skatteåterbäringen betalas till ett bankkonto står den till kundens förfogande cirka en vecka tidigare än om den betalas i form av en betalningsanvisning.

Om du har obetalda skatter, använder Skatteförvaltningen skatteåterbäringen som betalning för de obetalda skatterna. Skatteförvaltningen kan även använda skatteåterbäringen för de skatteskulder som du ansvarar för. Till exempel kan en skatteåterbäring till en bolagsman i ett öppet bolag användas för betalning av bolagets skatteskulder. Mottagaren av återbäringen och den till vars skatteskuld återbäringen används får alltid ett meddelande om användning av återbäringen.

En skatteåterbäring kan även utmätas. Utsökningsmyndigheten meddelar om utmätningen efter att denna gjorts.         

Utsökningsmyndigheten kan använda en skatteåterbäring som betalning för andra än skatteskulder.   Utsökningsmyndigheten meddelar om utmätningen av en skatteåterbäring har verkställts som betalning för andra skulder än skatteskulder.

Återbäring betalas ut bara om beloppet är minst 5 euro.Lägre belopp betalas inte. För skatter som betalas på eget initiativ är det minsta beloppet som återbärs 20 euro.

Om du anmäler ett snabblåneföretags kontonummer till Skatteförvaltningen, stannar deras kontonummer kvar i dina kunduppgifter tills du anmäler ett nytt kontonummer.
I Skatteförvaltningens uppgifter kan det inte samtidigt finnas flera kontonummer för en och samma kund.

På skatteåterbäringar betalas ränta

Personkunder får återbäringsränta på sina skatteåterbäringar. Likaså betalas ränta på återbäringen av skatt om lagen särskilt föreskriver ränta och orsaken är att man sökt ändring eller att skatten rättats. Räntan beräknas i allmänhet från den dag då skatten har betalats fram till den dag då återbäringen betalas. Återbäringsräntan är den samma för de olika skatteslagen: Återbäringsräntan är den referensränta som fastställts av Finlands Bank minus 2 procentenheter. Återbäringsräntan är dock alltid minst 0,5 procent. Återbäringsräntan fastställs årligen. År 2018 är återbäringsräntan på skatteåterbäringar 0,5 procent.

Återbäringsränta betalas från början av februari året efter skatteåret fram till slutet av månaden före den månad då skatteåterbäringarna betalas. För skatteåret 2017 betalas ränta för tiden 1.2–30.11.2018.

Krediteringsränta betalas för skatter på eget initiativ.

Räntan på skatteåterbäring utgör inte beskattningsbar inkomst. 

Andra skatteåterbäringar

Skatteåterbäringar betalas också på basis av ändringssökande och rättelser av beskattningen. Ändringar kan ha gjorts antingen på kundens ansökan eller på tjänstens vägnar. Kunden får ett beslut om ändringen där återbäringsbeloppet meddelas. Återbäringen betalas i allmänhet inom en vecka från datumet för återbäringsbeslutet in på det bankkonto som kunden har uppgett.

Återbäringarna grundar sig på Skatteförvaltningens eller andra myndigheters beslut och kan gälla olika skatteslag.  

Exempel:

  • beslut som grundar sig på skattskyldigas ansökningar och ändringssökande
  • rättelser av användning av återbäringar
  • beslut om lättnad
  • återbäring av för stora belopp
  • återbäring av betalningar utan grund.