Återbäring av skatter - personkunder

När betalas skatteåterbäringarna?

Förskottsåterbäringarna, dvs. skatteåterbäringarna, för skatteåret 2016 betalas in 5.12.2017 på det bankkonto som du anmält. Skatteåterbäringarna syns på bankkontona inom samma dag.

Kontrollera att ditt kontonummer stämmer

Kontrollera alltid i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller i beskattningsbeslutet att ditt bankkontonummer är rätt antecknat. Meddela Skatteförvaltningen om kontonumret är felaktigt eller har ändrats eller om du ännu inte har lämnat ett kontonummer och nu vill göra det. Det går inte att anmäla kontonummer per telefon.

Kontrollera återbäringsbeloppet i beskattningsbeslutet

Beskattningen för år 2016 slutförs 31.10.2017. Då fastställs också beloppet för en eventuell skatteåterbäring. Beloppet kan kontrolleras i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller i det korrigerade beskattningsbeslut som skickats senare. Denna information kan inte hittas på webbplatsen skatt.fi.

Jag fick ingen skatteåterbäring in på mitt konto, vad kan det bero på?

Om du inte har anmält ditt nya eller ändrade kontonummer till Skatteförvaltningen eller om du inte har anmält att ditt kontonummer ändrats och återbäringen har betalats in på ett avslutat konto, returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Du får en förfrågan om kontonummer för återbäringen som returnerats. När du har anmält ett nytt kontonummer på nätet (skatt.fi/minskatt) får du återbäringen inom ungefär en vecka. 

Om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen får du skatteåterbäringen via OP i form av en betalningsanvisning, dvs. en penningförsändelse. Skatteåterbäringar i form av betalningsanvisningar betalas från och med 13.12.2017. Obs! Det kostar numera att lösa in en betalningsanvisning. Andelsbankerna debiterar en inlösningsavgift enligt sina servicetariffer.

Du får en avi om betalningsanvisningen till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Betalningsanvisningar skickas enbart till adresser i Finland. När du har fått avin om betalningsanvisningen kan du inom 28 dagar från datumet i betalningsanvisningen lösa in skatteåterbäringen på ett kontor i Finland som erbjuder kassatjänster åt OP-gruppen. Närmare instruktioner finns i betalningsanvisningen från banken. Ta helst med betalningsanvisningen när du löser in din skatteåterbäring.

Löser du inte in skatteåterbäringen inom 28 dagar returneras pengarna till Skatteförvaltningen. Du får en förfrågan om kontonummer och när du har anmält ett nytt kontonummer på nätet (skatt.fi/minskatt) får du återbäringen inom ungefär en vecka.

När skatteåterbäringen betalas till ett bankkonto står den till kundens förfogande cirka en vecka tidigare än om den betalas i form av en betalningsanvisning.

Om du har obetalda skatter, använder Skatteförvaltningen skatteåterbäringen som betalning för de obetalda skatterna. Skatteförvaltningen kan även använda skatteåterbäringen för de skatteskulder som du ansvarar för. Till exempel kan en skatteåterbäring till en bolagsman i ett öppet bolag användas för betalning av bolagets skatteskulder. Mottagaren av återbäringen och den till vars skatteskuld återbäringen används får alltid ett meddelande om användning av återbäringen.

En skatteåterbäring kan även utmätas. Utsökningsmyndigheten meddelar om utmätningen efter att denna gjorts.

Utsökningsmyndigheten kan använda en skatteåterbäring som betalning för andra än skatteskulder.  
Utsökningsmyndigheten meddelar om utmätningen av en skatteåterbäring har verkställts som betalning för andra skulder än skatteskulder. 

 

Återbäring betalas ut bara om beloppet är minst 5 euro.Lägre belopp betalas inte. För skatter som betalas på eget initiativ är det minsta beloppet som återbärs 20 euro.

Om du anmäler ett snabblåneföretags kontonummer till Skatteförvaltningen, stannar deras kontonummer kvar i dina kunduppgifter tills du anmäler ett nytt kontonummer.

I Skatteförvaltningens uppgifter kan det inte samtidigt finnas flera kontonummer för en och samma kund.

Om du inte har anmält ditt nya eller ändrade kontonummer till Skatteförvaltningen eller om du inte har anmält att ditt kontonummer ändrats och återbäringen har betalats in på ett avslutat konto, returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Du får en förfrågan om kontonummer för återbäringen som returnerats. När du har anmält ett nytt kontonummer på nätet (skatt.fi/minskatt) får du återbäringen inom ungefär en vecka.

Om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen får du skatteåterbäringen via OP i form av en betalningsanvisning, dvs. en penningförsändelse. Skatteåterbäringar i form av betalningsanvisningar betalas från och med 13.12.2017. Obs! Det kostar numera att lösa in en betalningsanvisning. Andelsbankerna debiterar en inlösningsavgift enligt sina servicetariffer. Eftersom inlösningen är avgiftsbelagd betalar Skatteförvaltningen inte återbäringar som underskrider 15 euro i form av betalningsanvisningar annars än på kundens begäran.

Du får en avi om betalningsanvisningen till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Betalningsanvisningar skickas enbart till adresser i Finland. När du har fått avin om betalningsanvisningen kan du inom 28 dagar från datumet i betalningsanvisningen lösa in skatteåterbäringen på ett kontor i Finland som erbjuder kassatjänster åt OP-gruppen. Närmare instruktioner finns i betalningsanvisningen från banken. Ta helst med betalningsanvisningen när du löser in din skatteåterbäring.

Löser du inte in skatteåterbäringen inom 28 dagar returneras pengarna till Skatteförvaltningen. Du får en förfrågan om kontonummer och när du har anmält ett nytt kontonummer på nätet (skatt.fi/minskatt) får du återbäringen inom ungefär en vecka.

  • Läs även bankens instruktioner om hur betalningsanvisningen, dvs. penningförsändelsen kan tas ut  (www.op.fi)
  • Andelsbankens kontor  (www.op.fi)

När skatteåterbäringen betalas till ett bankkonto står den till kundens förfogande cirka en vecka tidigare än om den betalas i form av en betalningsanvisning.

Om du har obetalda skatter, använder Skatteförvaltningen skatteåterbäringen som betalning för de obetalda skatterna. Skatteförvaltningen kan även använda skatteåterbäringen för de skatteskulder som du ansvarar för. Till exempel kan en skatteåterbäring till en bolagsman i ett öppet bolag användas för betalning av bolagets skatteskulder. Mottagaren av återbäringen och den till vars skatteskuld återbäringen används får alltid ett meddelande om användning av återbäringen.

En skatteåterbäring kan även utmätas. Utsökningsmyndigheten meddelar om utmätningen efter att denna gjorts.         

Utsökningsmyndigheten kan använda en skatteåterbäring som betalning för andra än skatteskulder.   Utsökningsmyndigheten meddelar om utmätningen av en skatteåterbäring har verkställts som betalning för andra skulder än skatteskulder.

Återbäring betalas ut bara om beloppet är minst 5 euro.Lägre belopp betalas inte. För skatter som betalas på eget initiativ är det minsta beloppet som återbärs 20 euro.

Om du anmäler ett snabblåneföretags kontonummer till Skatteförvaltningen, stannar deras kontonummer kvar i dina kunduppgifter tills du anmäler ett nytt kontonummer.
I Skatteförvaltningens uppgifter kan det inte samtidigt finnas flera kontonummer för en och samma kund.

På skatteåterbäringar betalas ränta

Personkunder får återbäringsränta på sina skatteåterbäringar. Likaså betalas ränta på återbäringen av skatt om lagen särskilt föreskriver ränta och orsaken är att man sökt ändring eller att skatten rättats. Räntan beräknas i allmänhet från den dag då skatten har betalats fram till den dag då återbäringen betalas. Återbäringsräntan är den samma för de olika skatteslagen: Återbäringsräntan är den referensränta som fastställts av Finlands Bank minus 2 procentenheter. Återbäringsräntan är dock alltid minst 0,5 procent. Återbäringsräntan fastställs årligen. År 2017 är återbäringsräntan på skatteåterbäringar 0,5 procent.

Återbäringsränta betalas från början av februari året efter skatteåret fram till slutet av månaden före den månad då skatteåterbäringarna betalas. För skatteåret 2016 betalas ränta för tiden 1.2–30.11.2017.

Krediteringsränta betalas för skatter på eget initiativ.

Räntan på skatteåterbäring utgör inte beskattningsbar inkomst.

Andra skatteåterbäringar

Skatteåterbäringar betalas också på basis av ändringssökande och rättelser av beskattningen. Ändringar kan ha gjorts antingen på kundens ansökan eller på tjänstens vägnar. Kunden får ett beslut om ändringen där återbäringsbeloppet meddelas. Återbäringen betalas i allmänhet inom en vecka från datumet för återbäringsbeslutet in på det bankkonto som kunden har uppgett.

Återbäringarna grundar sig på Skatteförvaltningens eller andra myndigheters beslut och kan gälla olika skatteslag. Exempel:

• beslut som grundar sig på skattskyldigas ansökningar och ändringssökande
• rättelser av användning av återbäringar
• beslut om lättnad
• återbäring av för stora belopp
• återbäring av betalningar utan grund.

Skatteåterbäringar — andra sidor

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken