Skatteskuldsregistret

Skatteskuldsregistret är en offentlig tjänst där man kan kontrollera ett företags eller en näringsidkares skatteskulder och försummelser då det gäller deklarationer om skatter på eget initiativ.

De uppgifter om företags skatteskulder som tagits upp i skatteskuldsregistret är offentliga och fritt tillgängliga för alla. Däremot kan endast identifierade användare ta del av uppgifterna om skatteskulder för näringsidkare (firma) och dödsbon som bedriver näringsverksamhet. En Katso-kod behövs för att logga in i skatteskuldsregistret. Man får bläddra i uppgifterna endast för de ändamål som tas upp i beställaransvars- och upphandlingslagen. I tjänsten kan en näringsidkare också kontrollera sina egna uppgifter, om hen har en Katso-kod.

Skatteskuldsregistret innehåller inga uppgifter om privatpersoner. Skatteförvaltningen publicerar inte någon förteckning över uppgifterna i skatteskuldsregistret.

I skatteskuldsregistret publiceras information om skatteskulden och försummelser gällande skattedeklarationer om skatter som ska deklareras på eget initiativ

Av skatteskuldsregistret framgår det huruvida ett företag eller en näringsidkare har en skatteskuld på minst 10 000 euro eller om deklarationer om skatter på eget initiativ har försummats under de senaste 6 månaderna. Skatteskuldsregistret visar inte beloppet i euro av skatteskulden, utan endast information om huruvida skatteskulden överstiger 10 000 euro eller inte.

Ett utdrag ur skatteskuldsregistret kan skrivas ut direkt från tjänsten. Om ett företag inte har tagits upp i skatteskuldsregistret, behöver inget skatteskuldsintyg beställas, om inte beställaren begär det.

Registeruppgifterna uppdateras automatiskt

En skatteskuldsanteckning eller en uppgift om försummelse av skattedeklarationer om skatter på eget initiativ är inte permanent. Uppgiften uppdateras utan dröjsmål i skatteskuldsregistret efter att skatten har betalats eller deklarationen har lämnats in och informationen om betalningen eller deklarationen har nått Skatteförvaltningen. Registret uppdateras automatiskt, och därför kan man inte genom att visa upp ett betalningskvitto eller genom att ringa till Skatteförvaltningen påskynda uppdateringen av registeruppgifterna.

Registeranteckningen raderas också när ett betalningsarrangemang gällande en skatteskuld har gjorts för kunden.

Ett betalningsarrangemang hindrar en publicering i skatteskuldsregistret

Om ett företag har ett gällande betalningsarrangemang som har beviljats av Skatteförvaltningen, publiceras inte några uppgifter om en skatteskuld i skatteskuldsregistret. Skatteskulder som står utanför betalningsarrangemanget antecknas dock i registret.

Däremot hindrar inte en betalningsplan som har gjorts med utsökningen att skatteskulden publiceras i skatteskuldsregistret.

Ett förbud mot verkställighet påverkar uppgifterna i skatteskuldsregistret

Enbart ett ändringssökande gällande beskattningen hindrar inte en anteckning ii skatteskuldsregistret. Om skatten i samband med ett ändringssökande har belagts med ett förbud mot verkställighet, avdras för skatteskuldsregistret den del av skatteskulden som förbudet mot verkställighet gäller. Om den återstående skatteskulden fortfarande överstiger gränsen på 10 000 euro, tas skatteskulden upp i registret eller också kvarstår anteckningen.

Företags- och skuldsaneringar

Om ett betalningsprogran i enlighet med lagen om företagssanering har fastställts för ett företag eller om ett betalningsprogram i enlighet med skuldsaneringslagen har fastställts för en näringsidkare, publiceras endast skatter som står utanför företags- eller skuldsaneringen som skatteskulder i skatteskuldsregistret.

Hur kan jag ta del av uppgifterna i skatteskuldsregistret?

Du får tillgång till uppgifterna i skatteskuldsregistret genom Företags- och organisationsdatasystemets webbtjänst i punkten YTJ-informationstjänst - Företagssökning. Sök först företaget. Under företagets basuppgifter finns rubriken ”Skatteskuldsregister”. Genom länken ”Visa uppgifter” öppnas en flik där uppgifterna i skatteskuldsregistret visas

Sök företag i YTJ:s företagssökning (www.ytj.fi)