Avdrag för arbetsrum

I de skattekort för 2024 som skickas vid årsskiftet ingår inte utgifter för förvärvande av löneinkomster, till exempel avdrag för arbetsrum. Om dina utgifter för förvärvande av löneinkomster överstiger 750 euro för 2024 kan du göra ett nytt skattekort, det vill säga ett ändringsskattekort. Läs anvisningarna om skattekort.

Om du använder din bostad för arbetet eller har hyrt ett särskilt arbetsutrymme, får du dra av kostnader för bostaden eller utrymmet.

Du arbetar i ditt hem

När du arbetar i ditt hem beviljas arbetsrumsavdrag i regel på schablonmässiga grunder. Det schablonmässiga arbetsrumsavdraget täcker hyran för arbetsrummet, möblerna, belysningen, elektriciteten, värmen och städningen.

Avdraget kan även beviljas enligt faktiska kostnader om du lämnar en tillräcklig redogörelse för dem.

Om du endast använder arbetsrummet för att bedriva jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet ska du deklarera avdraget för arbetsrum som avdrag från inkomsten i fråga. I dessa fall ska avdraget för arbetsrum alltså inte anges för skattekortet eller på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Det schablonmässiga arbetsrumsavdraget år 2022:

Avdrag för arbetsrum 920 euro

  • Din arbetsgivare har inte ordnat ett arbetsrum åt dig, utan du använder ditt eget arbetsrum för förvärv av dina huvudsakliga förvärvsinkomster, som exempelvis frilansjournalister.
  • Du arbetar på distans och dina distansarbetsdagar utgör mer än 50 % av totalantalet arbetsdagar under kalenderåret.
  • Du har använt ditt arbetsrum för förvärv av inkomst från olika förvärvskällor eller inkomstslag (se exempel).

Avdrag för arbetsrum 460 euro

  • Du använder arbetsrummet på deltid för att förvärva dina huvudsakliga förvärvsinkomster, betydande biinkomster eller biinkomster av varaktig natur.
  • Du arbetar regelbundet på distans men distansarbetsdagarna utgör högst 50 % av alla arbetsdagar under kalenderåret.

Avdrag för arbetsrum 230 euro

  • Du använder arbetsrummet för förvärv av tillfälliga biinkomster.
  • Du distansarbetar endast sporadiskt.

Om makarna använder samma bostad för att förvärva inkomster beviljas båda makarna ett schablonmässigt avdrag för arbetsrum enligt ovan. Om makarna yrkar på avdrag enligt de faktiska kostnaderna, ska avdragsbeloppet fördelas mellan makarna enligt en framlagd redogörelse.

Du har skaffat en arbetsbostad på en annan ort

Du får göra avdrag för en bostad på arbetsorten om du på grund av din egentliga arbetsplats läge har en bostad på arbetsorten och din stadigvarande bostad ligger över 100 kilometer från både bostaden på arbetsorten och den egentliga arbetsplats vars läge motiverar en bostad på arbetsorten.

Du har skaffat en särskild arbetslokal

Du får dra av de faktiska kostnaderna (hyra eller vederlag) om arbetslokalen uteslutande är reserverad för arbete. Du får även dra av andra kostnader (bland annat kostnader för el och renhållning samt eventuell fastighetsskatt).

Exempel på avdrag för arbetsrum i olika förvärvskällor och inkomstslag

Exempel 1: Du har inkomster från både jord- och skogsbruk. Du kan beviljas avdrag för arbetsrum från båda inkomsterna. Det schablonmässigt avdraget kan dock sammanlagt vara högst 920 euro per år.

Exempel 2: Du har både förvärvs- och kapitalinkomst. Du kan få avdrag för arbetsrummet på såväl förvärvs- som kapitalinkomsterna om du har använt arbetsrummet för att förvärva båda inkomstslagen.

Så här deklarerar du avdraget för förvärv av inkomst

Sidan har senast uppdaterats 27.11.2023