Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Vanliga frågor om elavdrag

Du kan inte välja. Elavdraget är primärt i förhållande till elstödet. Om du på basis av dina elenergikostnader kan göra elavdraget till fullt belopp har du inte rätt till elstöd. Observera att det fulla elavdraget är ett elavdrag som beräknats på basis av dina elenergikostnader och inte 6 000 euro (maximibeloppet av de avdragbara elenergiavgifterna).

Bor du tillsammans med din make eller dina vänner?

Vid behov överför Skatteförvaltningen det icke-avdragna elavdraget till din make på samma sätt som vid annat hushållsavdrag. Överföringen görs dock inte till den del som det avdragbara beloppet överskrider avdragets maximibelopp (dvs. 2 400 euro som beräknats utifrån elenergiavgifter på 6 000 euro per elförbrukningsplats). Båda makarna har en egen självrisk på 100 euro.

Det beror på om ni betraktas som makar i beskattningen. Sambor betraktas som makar i beskattningen om de tidigare har varit gifta med varandra eller om de har eller har haft ett gemensamt barn. I fråga om sådana sambor överför Skatteförvaltningen det outnyttjade elavdraget till den andra sambon upp till maximiavdragsbeloppet dvs. 2 400 euro som har beräknats från elenergiavgifter på 6 000 euro per elförbrukningsplats. I fråga om andra sambor görs överföringen inte, eftersom de inte i beskattningen jämställs med ett äkta par.

Nej, det kan ni inte. Elavdraget beräknas separat för varje elförbrukningsplats (ofta samma som elmätare) och för en elförbrukningsplats kan man dra av elenergiavgifter på högst 6 000 euro. På basis av elenergikostnaderna för en och samma elmätare kan ni inte separat dra av en summa på 6 000 euro. Elavdraget beviljas endast för egen stadigvarande bostad.

Var och en som bor i en kollektivlägenhet ansöker om elavdrag på basis av de själv betalda elenergiavgifterna. Det har ingen betydelse om fakturan skickas i endast en invånares namn. För en elförbrukningsplats gäller en nedre gräns på 2 000 euro och ett maximibelopp på 6 000 euro. Om elenergiavgifterna är till exempel 4 500 euro och var och en har betalat en tredjedel av detta, är elavdraget (4 500 - 2 000) x 60 = 1 500 euro. Var och en får alltså dra av 500 euro (=1 500 / 3). Dessutom har var och en en egen självrisk på 100 euro.

Hur beräknas avdraget?

Räkna ihop dina elenergikostnader enligt boendetiderna för den gamla och nya bostaden under 1.1–30.4.2023. Om du exempelvis flyttar 1.3.2023 ska du räkna ihop elenergikostnaderna för din gamla bostad under 1.1–28.2 och elenergiavgifterna för den nya bostaden under 1.3–30.4.

Elavdraget beräknas på basis av elenergiavgifter på högst 6 000 euro för elförbrukningsperioden 1.1 - 30.4.2023. Elenergiavgifter som hänför sig till de övriga månaderna har ingen betydelse. Du kan få avdraget endast för den andel som överstiger 2 000 euro. Maximiavdraget är (6 000 - 2 000) x 60 = 2 400 euro. Observera dock att elavdraget och de övriga hushållsavdragen tillsammans har 100 euro i självrisk. Självrisken dras i första hand av från annat hushållsavdrag än elavdrag.

Om din faktureringsperiod för el inte är en kalendermånad ska du tillsammans med ditt elbolag reda ut din faktiska elförbrukning och det pris som du betalat för den under 1.1–30.4.2023. Det är också möjligt att utreda elförbrukningen via elbolagens mobilapplikationer eller från Fingrids Datahub-portal. Om du inte kan utreda ärendet, kan du beräkna priset genom att dividera priserna på den förbrukade elenergin i proportion till antalet dagar. Detta gäller endast de fakturor som hänför sig delvis antingen till tiden före 1.1.2023 eller efter 30.4.2023.

Du ska tillsammans med ditt elbolag reda ut din faktiska elförbrukning under 1.1–30.4.2023 och dess pris inklusive moms. Elavdraget görs på basis av den faktiska elförbrukningen under januari-april, även om elräkningen betalas vid en annan tidpunkt. Observera att utjämningsfakturan ska betalas senast 31.12.2023, eftersom lagen gäller endast till dess. Innan du vet den faktiska elförbrukningen och de faktiska avgifterna för januari-april, kan du använda uppskattningen när du ansöker om ändring av skattekortet. På den förhandsifyllda skattedeklarationen ska du deklarera de avgifter som grundar sig på den faktiska elförbrukningen under 1.1–30.4.2023. Det har alltså ingen betydelse när du under 2023 betalar dina elräkningar.

Det innebär att man kan få elavdrag för en elförbrukningsplats på basis av elenergikostnaderna på högst 6 000 euro. Maximigränsen är alltså inte personlig på samma sätt som vid annat hushållsavdrag. Om kostnaderna för elenergi på elförbrukningsplatsen är till exempel 4 000 euro under 1.1–30.4.2023 och två personer har betalat hälften var, är elavdragsbeloppet (4 000 - 2 000) x 60 = 1 200 euro. Då drar vardera personen av 600 euro, av vilket 100 euro dras av i självrisk per person, om de inte har andra kostnader som berättigar till hushållsavdrag.

Elavdrag och annat hushållsavdrag

Ja. Du kan få ett maximielavdrag på 2 400 euro för en elmätare med elenergiavgifter på 6 000 euro. För andra kostnader som berättigar till hushållsavdrag, såsom kostnaderna för renoveringsarbeten, beviljas utöver elavdraget ett separat hushållsavdrag enligt de normala hushållsavdragsbeloppen (2 250 euro eller 3 500 euro). Elavdraget och de andra hushållsavdragen har en gemensam självrisk på 100 euro som i första hand dras av från andra hushållsavdrag än elavdrag.

Vem kan få elavdrag

Endast privatpersoner och dödsbon kan få elavdrag (för elenergiavgifter till och med den avlidnes dödsdag). Juridiska personer, såsom aktiebolag, bostadsaktiebolag eller fastighetsbolag, kan inte få elavdrag.

Det spelar ingen roll i vems namn bostadens elavtal är, utan de personer som bor i bostaden och som har betalat elenergiavgifter för bostaden gör elavdraget i proportion till deras avgifter. Elavtalet kan alltså vara till exempel i hyresvärdens eller en annanstans boende bostadsägares namn. Personer som betraktas som makar i beskattningen kan välja hur avdraget fördelas mellan dem. 

Du kan få elavdrag på basis av de elenergiavgifter som du betalat på samma sätt som alla andra. Boendeformen har ingen betydelse med tanke på elavdraget, utan de avgifter som du betalat.

Nej, du kan inte få elavdrag för dina föräldrars elenergiavgifter.

Du kan inte få elavdrag på basis av husbolagets skötselvederlag.

Det schablonmässiga avdraget för arbetsrum (940 euro år 2023) påverkar inte elavdraget på något sätt. Om du drar av dina kostnader för arbetsrum enligt de faktiska kostnaderna, i vilka det ingår elförbrukning som hänför sig till arbetsrummet, kan du också då få elavdrag. I detta fall beräknas elavdraget utifrån det belopp vilket man redan minskat med den elförbrukning som redan dragits av som kostnad för arbetsrum.

Ja, det kan de. Om familjevårdaren eller familjedagvårdaren drar av i beskattningen den schablonmässiga kostnadsersättningen som kostnader för förvärvande av inkomst, kan hen göra ett normalt elavdrag, även om den erhållna kostnadsersättningen också inkluderar vårdtagarnas andel av de kalkylerade boendekostnaderna.

Om familjevårdaren eller familjedagvårdaren drar av de faktiska kostnaderna som kostnader för förvärvande av inkomst, inverkar det elkostnadsbelopp som dragits av från inkomsten på elavdragets belopp. I detta fall beräknas elavdraget utifrån de elenergiavgifter som inte redan har dragits av som kostnader för förvärvande av inkomst.

I egnahemshus och parhus som är bostadsaktiebolag får delägaren göra ett elavdrag för de elenergikostnaderna som hen själv betalt till elbolaget för utrymmen som hen besitter även om elavtalet är i husbolagets namn. Detta förutsätter att det finns en bolagsordning, ett bolagsstämmobeslut eller något annat avtal mellan delägarna på basis av vilket delägaren betalar bolagets elenergiutgifter.

Ett vederlag som betalats till bostadsaktiebolaget berättigar däremot inte till avdrag även om bostadsaktiebolaget använt tillgångarna till att betala elenergi.

Om det i bolaget finns endast en delägare (eller en aktieserie), får delägaren göra elavdraget på basis av de bolagets elenergiutgifter som hänför sig till hens bostad och vilka hen har betalat.

I egnahemshus eller parhus i bostadsaktiebolagsform förutsätter avdraget att elenergiutgifter inte har bokförts som kostnader i bostadsaktiebolagets bokföring och som delägarens skuld.

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2024