Utländska dividender och överlåtelsevinster av värdepapper

Utländska överlåtelsevinster av värdepapper beskattas normalt endast i Finland. Däremot tas i regel källskatt ut på utländska dividender utomlands. Den avräknas från den finländska skatten.

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16B Utredning över utlandsinkomster, kapitalinkomster.

Så här deklarerar du på pappersblanketter

Om det bolag som delar ut dividenden är från ett EU-land eller en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal som kan tillämpas på dividender, fastställs beskattningen av dividenden på samma sätt som för finländska dividender:

85 procent av dividender från ett börsnoterat bolag är kapitalinkomst, medan 15 procent är skattefri inkomst.

Dividender från ett bolag som inte är börsnoterat delas in kapital- och förvärvsinkomstandelar. Kapitalinkomstandelen räknas ut enligt aktiernas matematiska värde. Om den utredning som behövs för att räkna ut det matematiska värdet saknas, beräknar man den årliga avkastningen enligt aktiernas gängse värde

Sidan Aktier och dividender innehåller information om beskattningen av finländska dividender.

Om du får dividender från ett land som inte är ett EU- eller skatteavtalsland är dividenderna skattepliktig förvärvsinkomst i sin helhet.

Exempel:  Under skatteåret 2019 får Jakob dividender på 100 000 euro från ett engelskt bolag som inte är börsnoterat. Aktiernas gängse värde är 800 000 euro 31.12.2018. Under skatteåret har Jakob inte fått dividender från några andra bolag som inte är börsnoterade.

Dividend

100 000

 

 

Aktiernas gängse värde

800 000

 

 

Jakobs kapitalinkomstdividend

64 000

Jakobs dividendinkomst som ska beskattas såsom kapitalinkomst

 

16 000

 

Jakobs förvärvsinkomstdividend

36 000

Jakobs dividendinkomst som ska beskattas såsom förvärvsinkomst

27 000

Som kapitalinkomstdividend betraktas åtta procents avkastning på aktiernas gängse värde (800 000 * 8 % = 64 000).

Kapitalinkomstdividendens belopp är under 150 000 euro och sålunda är 25 % (16 000 e) av den skattepliktig kapitalinkomst. Då är 75 % eller 48 000 e skattefri inkomst.

Resten av dividenden utgör förvärvsinkomstdividend 100 000 – 64 000 = 36 000 euro. Av förvärvsinkomstdividenden utgör 75 % (27 000 e) skattepliktig förvärvsinkomst och 25 % (9 000 e) skattefri inkomst.

Skatt som betalats till utlandet avräknas från den finländska skatten

Den finländska skatten på kapitalinkomstandelen av dividenderna är 30 procent. För kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skatteprocenten 34 %.

Utifrån ett skatteavtal kan källstaten för dividenden ofta även ta ut skatt enligt en viss procent (t.ex. 15 %). Den skatteavtalsenliga utländska skatten avräknas i Finland från den skatt som påförs av Finland för samma inkomst.

Den skatt som du har betalat utomlands kan avräknas upp till det skattebelopp som du skulle betala för inkomsten i Finland efter avdragen för kostnader och eventuella låneräntor. Ibland leder t.ex. avdraget av räntor på ett bostadslån till att det inte längre återstår några kapitalinkomster som kan beskattas. I så fall påför Finland inte skatter som kan vara föremål för avdrag av utländsk skatt. I sådana situationer kan du dra av den utländska skatten under de fem följande åren.

Om du har dividendinkomster från utlandet, är det möjligt att du utomlands ska uppvisa ett intyg över att du bor i Finland och därför har rätt till den lägre källskatteprocent som har överenskommits i skatteavtalet. Detta intyg får du från de finländska skattebyråerna.

Om du har lyft ett lån för att förvärva dividendinkomst kan du dra av låneräntorna som räntor på skulder för inkomstens förvärvande i den finländska beskattningen.

Överlåtelse av utländska värdepapper

Om du bor i Finland, beskattas dina överlåtelsevinster av värdepapper i regel endast i Finland. Du betalar en skatt på 30 procent på dessa vinster, så som för övriga kapitalinkomster. För kapitalinkomster som överskrider 30 000 euro är skatteprocenten 34 %.

Du kan dra av överlåtelseförluster av utländska värdepapper från alla kapitalinkomster. Om du inte alls har kapitalinkomster eller om summan av dina kapitalinkomster är mindre än de överlåtelseförluster som ska dras av, kan avdraget göras under de följande fem åren. Du kan inte få underskottsgottgörelse i beskattningen av förvärvsinkomster på basis av överlåtelseförlust.

Vinstandel av placeringsfond

Att skatt har tagits ut utomlands på dina vinstandelar av en placeringsfond från utlandet beror i regel på att vinstandelen jämställs med dividendinkomst i landet i fråga. I så fall avräknas källskatten i Finland i normal ordning.

Kom ihåg att meddela inkomsterna i den finländska skattedeklarationen

Deklarera uppgifterna i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16B Utredning över utlandsinkomster, kapitalinkomster

Så här deklarerar du på pappersblanketter

Deklarera utländska dividender och vinstandelar i placeringsfonder samt eventuell skatt som betalats utomlands på blankett 16B i punkt 2 (Dividender från utlandet).

Om du har fått vinst eller förlust från överlåtelse av utländska noterade bolags värdepapper, ska du deklarera dem i MinSkatt eller fylla i blankett 9A Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper (3064r).

Om källstaten för inkomsten har tagit ut för mycket skatt

Om källstaten för inkomsten har tagit ut en högre skatt än den som har avtalats i skatteavtalet, avräknas inte den överbetalade skatten i den finländska beskattningen. Du ska ansöka om återbäring av den överbetalade skatten från källstaten med en blankett som denna stat tillhandahåller. Vanligtvis får du blanketten av den som har betalat inkomsten. Om du ska bifoga ett hemvistintyg av den finländska skattemyndigheten till ansökan kan du be om intyget hos din egen skattebyrå.