Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Dividender av ett onoterat bolag

Ett onoterat bolag är ett bolag med aktier som inte handlas på börsen. Små bolag är oftast onoterade.

Dividender som du får av ett onoterat bolag beskattas som kapitalinkomst och/eller förvärvsinkomst. En del av dividenden är skattefri.

Utbetalaren av dividend verkställer förskottsinnehållningen

Om du får dividend av ett onoterat bolag för högst 150 000 euro verkställer det dividendutbetalande bolaget en förskottsinnehållning på 7,5 %.

Om dividendbeloppet är större än 150 000 euro verkställer det dividendutbetalande bolaget en förskottsinnehållning på 28 % på den överstigande delen.

Läs mer om förskottsinnehållningen på dividender i den detaljerade skatteanvisningen Förskottsinnehållning på dividender och anmälningar till Skatteförvaltningen i punkt 1.2 Förskottsinnehållning.

Dividendens procentandel av det matematiska värdet på en aktie påverkar beskattningen

När du får dividend av ett onoterat bolag fördelas dividendbeloppet i

  • skattepliktig kapitalinkomst och/eller skattepliktig förvärvsinkomst
  • skattefri inkomst.

Storleken på dessa andelar beror på det matematiska värdet på en aktie.

Skatteförvaltningen räknar ut aktiens matematiska värde utifrån företagets balansräkning för den räkenskapsperiod som avslutades under föregående år. Aktiens matematiska värde fås genom att subtrahera bolagets skulder från dess tillgångar och sedan dividera differensen med antalet aktier i bolaget.

Läs mer om det matematiska värdet på en aktie i den detaljerade skatteanvisningen Beskattning av dividendinkomster i punkt 2.3 Dividend från icke-listat eller onoterat bolag.

Dividenden utgör högst 8 % av det matematiska värdet på aktierna – kapitalinkomstdividend

Om den dividend som du har fått utgör högst 8 % av det matematiska värdet på aktierna kallas den för kapitalinkomstdividend.

När kapitalinkomstdividenden är högst 150 000 euro utgör

  • 25 % av den skattepliktig kapitalinkomst
  • 75 % av den skattefri inkomst.

Av den del av dividenden som överstiger 150 000 euro utgör

  • 85 % skattepliktig kapitalinkomst
  • 15 % skattefri inkomst.

Gränsen på 150 000 euro är delägarspecifik, inte bolagsspecifik. Med andra ord räknas alla de dividender som du får av onoterade bolag under samma år ihop och du betalar skatt enligt detta totalbelopp.

Ett exempel på ett fall där dividenden är högst 150 000 euro

Exempel: Alice äger alla aktier i Bolag A Ab och det sammanlagda matematiska värdet på aktierna uppgår till 1 500 000 euro. År 2022 får hon 80 000 euro i dividend av bolaget. Dividenden utgör under 8 % av det matematiska värdet på aktierna (1 500 000 euro x 8 % = 120 000 euro) och samtidigt under 150 000 euro. Härmed utgör 25 %, det vill säga 20 000 euro (80 000 euro x 25 %), av dividenden skattepliktig kapitalinkomst.

Eftersom den dividend för Alice som beskattas som kapitalinkomst är under 30 000 euro betalar hon 30 % skatt på den. Alice betalar alltså sammanlagt 6 000 euro (20 000 euro x 30 %) skatt på dividenden hon får.

Ett exempel på ett fall där dividenden är över 150 000 euro

Exempel: Sara får 170 000 euro i dividender från Bolag S Ab. Det totala matematiska värdet på de aktier som hon äger uppgår till 2 500 000 euro. Dividenden utgör under 8 % av det matematiska värdet på aktierna (2 500 000 euro x 8 % = 200 000 euro). Dividendbeloppet överstiger 150 000 euro. Den överstigande delen är 20 000 euro (170 000 euro - 150 000 euro).

Som följande beräknas delarna på båda sidorna av gränsen på 150 000 euro.
• Upp till 150 000 euro: 25 % av dividenden utgör skattepliktig kapitalinkomst, det vill säga 37 500 euro (150 000 euro x 25 %)
• Från 150 000 euro uppåt: 85 % av dividenden utgör skattepliktig kapitalinkomst, det vill säga 17 000 euro (20 000 euro x 85 %)
När dessa delar räknas ihop får vi den skattepliktiga kapitalinkomsten för Sara. Den är alltså 54 500 euro (37 500 euro + 17 000 euro).

Skatten på kapitalinkomster är 30 % upp till 30 000 euro och på den överstigande delen 34 %. I Saras fall är den överstigande delen 24 500 euro (54 500 euro - 30 000 euro). För att beräkna skattebeloppet för Sara måste vi först beräkna delarna på båda sidorna av 30 000 euro:
• Upp till 30 000 euro: skatten på dividenden är 30 %, det vill säga 9 000 euro (30 000 euro x 30 %)
• Från 30 000 euro uppåt: skatten på dividenden är 34 %, det vill säga 8 330 euro (24 500 euro x 34 %).
När dessa delar räknas ihop får vi reda på att Sara betalar 17 330 euro i skatt på dividenden.

Dividenden är över 8 % av aktiernas matematiska värde – förvärvsinkomstdividend

Om det dividendbelopp som du fått utgör över 8 % av aktiernas matematiska värde kallas den överstigande delen för förvärvsinkomstdividend. Av förvärvsinkomstdividenden är

  • 75 % skattepliktig förvärvsinkomst
  • 25 % skattefri inkomst.

Vid beskattningen av förvärvsinkomster används inte en fast skattesats. De beskattas progressivt: skattesatsen blir större när dina förvärvsinkomster växer.

Den del av dividenden som understiger 8 % beskattas dessutom som kapitalinkomstdividend

Exempel: Mats får 25 000 euro i dividender från Aktie Ab år 2022. Det matematiska värdet på de aktier som han äger är 50 000 euro. Dividenden utgör över 8 % av det matematiska värdet på aktierna (50 000 euro x 8 % = 4 000 euro).
Den del som överstiger 8 %, det vill säga 21 000 euro (25 000 euro - 4 000 euro), är förvärvsinkomstdividend. Den delas in i skattepliktig förvärvsinkomst och skattefri inkomst:
• 75 % är skattepliktig förvärvsinkomst, det vill säga 15 750 euro (21 000 euro x 75 %)
• 25 % är skattefri inkomst, det vill säga 5 250 euro (21 000 euro x 25 %)
Den del av dividenden som understiger 8 %, det vill säga 4 000 euro (25 000 euro - 21 000 euro), är kapitalinkomstdividend. Eftersom beloppet understiger 150 000 euro ska Mats betala kapitalinkomstskatt endast beträffande 25 % av dividenden. Den skattepliktiga kapitalinkomsten för Mats är alltså 1 000 euro (4 000 euro × 25 %). Eftersom kapitalinkomstbeloppet understiger 30 000 euro betalar Mats 30 % skatt på den.
Mats ska alltså betala sammanlagt 6 127,50 euro i skatt på dividenden han får:
• skatt på förvärvsinkomsten (då skattesatsen för Mats är 37): 15 750 € x 37 % = 5 827,50 €.
• skatt på kapitalinkomster: 1 000 € x 30 % = 300 €.

Skattesats för kapitalinkomst

Skattesats för kapitalinkomst
upp till 30 000 euro 30 %
delen som överskrider 30 000 euro 34 %

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Kontrollera att dina dividendinkomster och gjorda förskottsinnehållningar visas och är rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen som du får på våren. Ange de uppgifter som saknas och korrigera felaktiga uppgifter.

Så här deklarerar du dina dividendinkomster till Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023