Anmäl inkomsterna av placeringar till Skatteförvaltningen

Deklarera försäljningsvinsten av din egendom i förväg och betala skatterna i form av förskottsskatt. På det sättet behöver du inte betala kvarskatt och eventuell nedsatt dröjsmålsränta. Utbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på dividender.

Utbetalaren verkställer förskottsinnehållning på dividendinkomster

Börsbolag tar ut förskottsinnehållning enligt 25,5 % på de dividender de delar ut. Fondbolag tar ut skatt enligt 30 % på avkastningsandelarnas årliga avkastning i samband med utbetalningen av avkastningarna. Du behöver inget skattekort för dessa inkomster.

Om du får dividend från ett onoterat bolag (d.v.s. andra än börsbolag) tar bolaget ut förskottsinnehållning 7,5 % på dividenden om den utbetalda dividendens belopp understiger 150 000 euro. På den överstigande delen är förskottsinnehållningen 28 %. Eftersom dividenderna för olika dividendtagare fördelas på olika sätt i kapitalinkomstandelen, förvärvsinkomstsandelen och den skattefria andelen kan det hända att den allmänna förskottsinnehållningssatsen inte är tillräcklig för alla. Om du vill får du ett skattekort som beräknats för dividendinkomster.

Läs mer om att ändra skattekort.

Du kan även betala förskottsskatt

Om försäljningsvinsten inte har beskattats i förväg under försäljningsåret kan du ansöka om och betala tilläggsförskott efter att försäljningsåret slutat. Även då undviker du kvarskatt som försäljningsvinsten orsakat.

Du kan ansöka om tilläggsförskott fram till slutförandet av din beskattning. Ett slutdatum för din beskattning har antecknats i beskattningsbeslutet. Om du betalar förskottsskatt före utgången av januari inflyter ingen ränta på skatten. Efter det börjar nedsatt dröjsmålsränta inflyta på skatten.

Ansök om tilläggsförskott i MinSkatt

Du kan också ansöka om tilläggsförskott

  • per telefon på numret 029 497 001 (Servicenummer för skattekort)
  • på blankett 5010r (Ansökan om skattekort och förskottsskatt)

Läs mer om förskottsskatt och tilläggsförskott.

Exempel: Jaana säljer aktier för ett värde på 20 000 euron i december 2018. Det har influtit 5 000 euro i vinst på dem. Skatten är 30 % x 5 000 e = 1 500 euro. Det lönar sig för Jaana att ansöka om tilläggsförskott i januari och därmed undvika kvarskatt och ränta. Slutdatumet för Jaanas beskattning är i slutet av juni så hon kan ansöka och betala tilläggsförskott tills det.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Kontrollera uppgifterna i skattedeklarationen. Deklarera dividenderna och försäljningsvinsterna i MinSkatt eller på pappersblankett om de inte redan har antecknats färdigt i skattedeklarationen. Deklarera också de skattefria försäljningarna. Försäljningsvinsterna är skattefria exempelvis i det fallet att försäljnings- eller anskaffningspriserna sammanlagt underskridit 1 000 euro under året.

Det finns två deklarationssätt:

  • Deklarera uppgifterna i MinSkatt.
  • Deklarera uppgifterna på pappersblanketter: dividender på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem) och försäljningsvinster på värdepapper på blankett 9A (Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper). Skicka blanketterna till Skatteförvaltningen i tid så att de är framme senast på den utsatta dagen som antecknats på din skattedeklaration.

Kontrollera dividenderna

Deklarera i MinSkatt eller på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem) de dividender och överskott från andelslag som saknas eller felaktiga i skattedeklarationen. Du ska deklarera dividendens bruttobelopp, förskottsinnehållning samt namnet och FO-numret på dividendens utbetalare. Ange också vilken dividend eller vilket överskott det är fråga om (t.ex. kommer dividenden från ett offentligt noterat eller ett onoterat bolag).

Om du har fått dividender från annat än ett offentligt noterat bolag (börsbolag) delar Skatteförvaltningen in dividenderna i kapital- och förvärvsinkomst och räknar ut det skattepliktiga dividendbeloppet. Deklarera dividenderna på skattedeklarationen för det år då de har kunnat lyftas.

Deklarera även uppgifterna om en delägarbostad och/eller ett delägarlån, om

  • du är en företagardelägare och en bostad som stått till ditt förfogande ingår i tillgångarna av det företag som har delat ut dividenden eller om du har lyft delägarlån från bolaget
  • du är en ägarföretagare och har lyft delägarlån från bolaget.

Dessa uppgifter påverkar hur stor del av dividenden som utgör kapitalinkomst och hur stor del förvärvsinkomst.

Om du inte anmäler dessa uppgifter på nätet fyll i dem på blankett 13, Utredning av delägarlån och av indelning av dividender i förvärvs-och kapitalinkomster

Kontrollera försäljningsvinsterna och -förlusterna

Deklarera uppgifterna som saknas i MinSkatt. Om du inte deklarerar på nätet fyll i blankett 9A (Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper) och returnera den till Skatteförvaltningen.