Dividender från ett onoterat bolag

En dividend från ett onoterat bolag kan beskattas antingen som förvärvsinkomst eller kapitalinkomst. En del av dividenden är skattefri.

Utbetalaren verkställer av dividenden en förskottsinnehållning enligt 7,5 % om dividendens belopp är mindre än 150 000 euro. För den överskjutande delen är förskottsinnehållningen 28 %.

Dividenden är mindre än 8 % av det matematiska värdet

Av den utdelade dividenden  är 25 % skattepliktig kapitalinkomst och 75 % skattefri inkomst upp till 150 000 euro, om den utdelade dividenden är högst 8 procent av aktiens matematiska värde. För andelen som överskrider 150 000 euro utgör 85 procent skattepliktig kapitalinkomst och 15 procent skattefri inkomst. Gränsen på 150 000 euro är delägarspecifik och samtliga dividender som personen i fråga fått från onoterade bolag under samma år räknas samman.

Dividenden underskrider 150 000 euro:

Exempel:

Anna äger aktier i Bolag A Ab. Aktiernas sammanlagda matematiska värde uppgår till 1 500 000 euro. Under skatteåret får hon dividender på 80 000 euro från bolaget. Dividenden är mindre än 8 % av aktiernas matematiska värde (8 % x 1 500 000 e = 120 000 e) och även under 150 000 euro. Då är 25 % av dividenden, d.v.s. 20 000 euro, skattepliktig kapitalinkomst.

Skatten på dividenden som beskattas som kapitalinkomst är 30 % x 20 000 euro, d.v.s. 6 000 euro.

Dividenden överskrider 150 000 euro:

Exempel: Sanni får dividender på 170 000 euro från Bolag S Ab. Det totala matematiska värdet på de aktier som hon äger uppgår till 2 500 000 euro. Dividenden är mindre än 8 % av aktiernas matematiska värde och då är 25 % av dividenden skattepliktig kapitalinkomst upp till 150 000 euro. Denna del är då 37 500 euro. För den överskjutande andelen (20 000 euro) är 85 % skattepliktig kapitalinkomst. Denna del är då 17 000 euro. Den sammanlagda skattepliktiga kapitalinkomsten är alltså 54 500 euro.

Skatten på dividend som beskattas som kapitalinkomst är 30 % upp till 30 000 euro och för den överskjutande delen är skatten 34 %. Kapitalskattens belopp är 30 % x 30 000 euro + 34 % x 24 500 euro, d.v.s. 17 330 euro.

Dividenden är större än 8 % av det matematiska värdet

Om dividenden överskrider den avkastning om 8 procent som räknats på aktiens matematiska värde, utgör 75 procent av den del som överskrider 8 procent förvärvsinkomst för dividendmottagaren och 25 procent skattefri inkomst.

Förvärvsinkomster beskattas enligt den progressiva skatteskalan, d.v.s. skatteprocenten på förvärvsinkomsten stiger i takt med inkomsterna.

Exempel: Mats får 25 000 euro i dividender från Aktie Ab år 2019. Det matematiska värdet på de aktier som han äger uppgår till 50 000 euro. Mats har också löneinkomster. En avkastning på 8 procent på det matematiska värdet 50 000 euro blir 4 000 euro. Av det här beloppet är 25 % (1 000 euro) skattepliktig kapitalinkomst, eftersom beloppet är under 150 000 euro.

Av dividenden som överskrider 4 000 euro, d.v.s. 21 000 euro, är 75 % eller 15 750 euro skattepliktig förvärvsinkomst. Återstående 5 250 euro (25 % x 21 000 euro) är skattefri inkomst.

Skatten på kapitalinkomsten är 30 % x 1 000 euro = 300 euro.

Skatten på förvärvsinkomsten (skatt enligt Mats egen skatteprocent),

t.ex. 37 % x 15 750 euro = 5 827,50 euro.

Det matematiska värdet på en aktie

Skatteförvaltningen räknar ut aktiens matematiska värde utifrån företagets balansräkning för den räkenskapsperiod som avslutades under föregående år. Aktiens matematiska värde erhålls genom att dividera bolagets nettoförmögenhet (tillgångar - skulder) med antalet aktier.

Läs mer om beräknandet av det matematiska värdet på en aktie.