Anmäl inkomsterna av placeringar till Skatteförvaltningen

Anmäl försäljningsvinsten i förväg och betala skatterna i form av förskottsskatt eller förskottskomplettering. På det sättet behöver du inte betala kvarskatt och eventuell kvarskatteränta. Utbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på dividender.

Utbetalaren verkställer förskottsinnehållning på dividendinkomster

Börsbolag tar ut förskottsinnehållning enligt 25,5 % på dividender de utdelar. Fondbolag tar ut skatt enligt 30 % på avkastningsandelarnas årliga avkastning i samband med utbetalningen av avkastningarna. Du behöver inget skattekort för dessa inkomster.

Om du får dividend från ett onoterat bolag, ska bolaget verkställa förskottsinnehållning enligt 7,5 % på dividenden, om den utbetalda dividendens belopp är mindre än 150 000 euro. På den överskjutande delen verkställs förskottsinnehållningen enligt 28 %. Eftersom dividenderna för olika dividendtagare fördelas på olika sätt i kapitalinkomstandelen, förvärvsinkomstsandelen och den skattefria andelen kan det hända att den allmänna innehållningsprocenten inte är tillräcklig för alla. Om du vill får du ett skattekort som beräknats för dividendinkomster.

Läs mera om ändring av skattekort.

Anmäl försäljningsvinsterna för förskottsskatten

Anmäl försäljningsvinsterna för aktier och fondandelar på blankett 9A (Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar).

Efter att du har deklarerat uppgifterna skickar Skatteförvaltningen dig giroblanketterna för förskottsskatten. I vissa fall kan Skatteförvaltningen kontakta dig även när uppgifter om försäljningsvinst har kommit in från annat håll. Den betalda förskottsskatten beaktas i din slutliga beskattning. Genom att betala förskottsskatt undviker du betalandet av kvarskatt och eventuell kvarskatteränta.

Läs mera om betalningen av förskottsskatter.

Alternativt kan du betala förskottskomplettering

Om försäljningsvinsterna inte har beskattats i förväg under året lönar det sig att betala skatten i form av förskottskomplettering. Också i det fallet undviker du att betala kvarskatt och kvarskatteränta.

Läs mera om förskottskomplettering.

Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen

Kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna i skattedeklarationen. Deklarera dividenderna och försäljningsvinsterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen om de inte står förhandsifyllda. Deklarera också de skattefria försäljningarna. Försäljningsvinsterna är skattefria exempelvis i det fallet att försäljnings- eller anskaffningspriserna sammanlagt underskridit 1 000 euro under året.

Det finns två deklarationssätt:

  • Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration).
  • Komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen och returnera den och bilageblanketterna till skattebyrån.

Kontrollera dividenderna

Om det saknas dividender på den förhandsifyllda skattedeklarationen deklarera dem i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet eller på skattedeklarationen. Ange dividendernas bruttobelopp samt dividendutbetalaren, utbetalarens FO-nummer och dividendbeloppet.  Skatteförvaltningen indelar dividenderna i kapital- och förvärvsinkomst och räknar ut det skattepliktiga dividendbeloppet. Deklarera dividenderna på skattedeklarationen för det år då de har kunnat lyftas.

Anmäl även uppgifterna om delägarbostad och/eller delägarlån, om

  • du är en företagardelägare och en bostad som stått till ditt förfogande ingår i tillgångarna av det företag som har delat ut dividenden eller om du har lyft delägarlån från bolaget
  • du är en ägarföretagare och har lyft delägarlån från bolaget.

Dessa uppgifter påverkar hur stor del av dividenden som utgör kapitalinkomst och hur stor del förvärvsinkomst.

Om du inte anmäler dessa uppgifter på nätet fyll i dem på blankett 13 (Aktiebolagsdelägarens uppgifter).

Kontrollera försäljningsvinsterna och -förlusterna

Deklarera de uppgifter som saknas på den förhandsidyllda skattedeklarationen i tjänsten Skattedeklaration på nätet. Om du inte deklarerar på nätet fyll i blankett 9A. Returnera blanketten tillsammans med deklarationsdelen till skattebyrån. Du kan också deklarera uppgifterna med en utredning som du har fått från banken eller något annat kontoförande institut om uppgifterna i utredningen motsvarar uppgifterna på blankett 9A.

Om du inte deklarerar på nätet fyll i blankett 9A (Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar) om de uppgifterna som saknas på skattedekalrationen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken