Skattefria gåvor

Ingen gåvoskatt utgår på sedvanligt hemlösöre som fåtts i gåva om inte värdet på ett enskilt föremål överstiger 5 000 euro. En gåva som getts för utbildning, underhåll eller uppfostran är skattefri förutsatt att gåvan inte kan användas till något annat ändamål.

I början av 2017 trädde en ny gåvoskatteskala i kraft, och på basis av den ska gåvoskatt betalas om gåvans värde är minst 5 000 euro. Om värdet på en gåva som består av bohag understiger 5 000 euro, påförs inte skatt på basis av den ändring av gåvoskatteskalan som trädde i kraft 1.1.2017. Om värdet på bohagsgåvan överstiger 4 000 euro, beaktas den vid sammanräkningen av de gåvor som fåtts av samma gåvogivare under tre års tid.  Bohagsgåvor vars värde inte överstiger 4 000 euro kan fås skattefritt flera gånger under en treårsperiod. För sådana gåvor gäller inte regeln att värdet av gåvor som getts under en treårsperiod räknas samman.

Läs mera om att räkna samman gåvor som getts under tre år

Normalt bohag

I gåvobeskattningen avses med normalt bohag olika föremål som vanligtvis finns i hemmet, såsom möbler, mattor, husgeråd, kläder och hushållsmaskiner. Däremot betraktas inte tavlor, skulpturer och andra konstföremål vars värde överstiger det sedvanliga som normalt bohag i gåvobeskattningen. Det avgörs från fall till fall om det handlar om ett konstverk av större än sedvanligt värde.

En gåva för utbildning, uppfostran eller underhåll

Man behöver inte betala gåvoskatt på en gåva som har använts för uppfostran, utbildning eller underhåll av någon annan. En förutsättning för detta är att den som tar emot gåvan inte har haft möjlighet att använda gåvan för andra ändamål. Det kan vara fråga om en sådan skattefri gåva till exempel då föräldrarna betalar barnets studier i utlandet. Om gåvan ges till barnet i pengar, ses den som en skattepliktig gåva, eftersom pengarna även kan användas för andra ändamål än studieavgifter. Däremot behöver man inte betala gåvoskatt på en betalning som görs direkt till läroanstaltens konto.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken